suomeksi
in English

Yritys työnantajana (KG2002), 5 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Yritys työnantajana
Winhakoodi:KG2002
Kurren lyhenne:KG2002
Opintopisteet:5
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:2.vsk
Jakso:Kevätlukukausi, Syyslukukausi, 2.jakso, 3.jakso
Lukuvuosi:0708
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Kaija Varjola-Vahvelainen ja Eija Westerberg
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Työsuhde (3 op)
-työsuhteen normihierarkia
- työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa

Henkilöstö- ja Palkkahallinto (2 op)
- henkilöstöjohtaminen
- ennakonperintä ja lakisääteisetmaksut
- luontaisedut ja kustannusten korvaukset
- vuosiloma

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

- yhteistoimintamenettely
- osaaminen osana yrityksen tuloksen tekoa

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija tuntee työsopimuslain keskeisen sisällön sekä työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet pääpiirteissään työsuhteessa. Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen peraatteet ja tuntee palkkojen ja muiden suoritusten maksuun liittyvät työnantajan velvollisuudet.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija osaa hankkia itsenäisesti työsuhdetta koskevaa oikeudellista tietoa eri lähteistä. Hän harjaantuu loogista ja kriittistä ajattelua vaativassa oikeudellisessa ongelmanratkaisussa ja osaa ottaa huomioon työsuhteen osapuolten näkemykset. Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen strategisen merkityksen ja ymmärtää palkkahallinnon prosessin.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Työsuhde:
- Rautiainen ? Äimälä ? Nyyssölä ? Åström: Työoikeus, WSOY Yritysonline
- luentomoniste
- lainsäädäntöä

Henkilöstö- ja palkkahallinto
- Syvänperä, Outi ja Turunen Leena: Palkkavuosi 2006, Edita
- Luentomateriaali ja Palkkahallinto?moniste

Opetusmenetelmät

Työsuhde:
- luennot
- oppimistehtävät
- tentti

Henkilöstö- ja palkkahallinto
Luennot, harjoitukset ja atk-harjoitukset

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 70
Itsenäinen työskentely ja kirjallisuuteen tutustuminen - 10
Oppimistehtävät - 31
Tentti - 4
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 15

Arvioinnin perusteet

Työsuhde:
- tentti 40 %
- oppimistehtävät 60 %
Vaihtoehtoinen suoritustapa: tentti 100 %

Palkkahallinto:
- harjoitukset ja tentti
Raportointi on vaihtoehtoinen suoritustapa niille, joilla on työkokemusta henkilöstöhallinnosta ja palkanlaskennasta.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Liiketalouden soveltaminen

login