suomeksi
in English
Bookmark

OPISKELUUN LIITTYVÄÄ SANASTOA

Koulutusohjelma

Koulutusohjelmassa opiskellaan tutkintotavoitteisesti. EVTEKissä on 18 koulutusohjelmaa yhteensä kolmella koulutusalalla. Osa koulutusohjelmista jakaantuu suuntautumisvaihtoehtoihin.

Opintokokonaisuus

Tavoitteellinen ja laaja-alainen opintokokonaisuus koostuu opintojaksoista ja suuntautuu johonkin ammatilliseen tehtäväalaan ja sen kehittämiseen.

Opintojakso

Opintojakso on opintojen ja opetuksen sisällöllinen ja rakenteellinen perusyksikkö, jonka tavoitteet on määritelty ja johon voi kuulua erilaista opetusta ja opiskelua. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opintojakson työmäärä mitoitetaan opintopisteinä (op).

ECTS

ECTS eli eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) on opiskelijakeskeinen järjestelmä. Siinä on lähtökohtana opiskelijan työmäärä, joka tarvitaan ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen.

Opintopisteet, ECTS-pisteytys

ECTS perustuu sopimukseen, jonka mukaan 60 opintopistettä vastaa yhden lukuvuoden kokopäiväistä opiskelua. Kokopäiväiseen opinto-ohjelmaan osallistuvan opiskelijan työmäärä on Euroopassa useimmiten 36-40 viikkoa vuodessa, ja tuolloin yksi suorituspiste vastaa 24-30 työtuntia. Työmäärän käsite tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa keskimääräisen oppijan odotetaan saavuttavan vaaditut oppimistulokset.

Opetussuunnitelma (OPS)

Opetussuunnitelma (OPS) on kokonaisesitys koulutusohjelman tai sen osan tavoitteista ja toimenpiteistä, joita noudattaen koulutus on suunniteltu toteutettavaksi. Opetussuunnitelmat ovat nähtävissä Internetissä, Portaalissa ja toimintayksiköiden kirjastoissa.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) käsittää opiskelijan itselleen opetussuunnitelman puitteissa valitsemat opinnot ja/tai yhdessä koulutusohjelman johtajan kanssa sovitut suoritettavat opinnot.

Tentti ja uusintatentti

Opiskelijalla on mahdollisuus varsinaisen tenttikerran yrittämisen jälkeen kahteen uusintatenttiin.

Kypsyysnäyte

Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen kielen taitoa.

Opinnäytetyö

Opiskelun loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö (15 op) ja siihen mahdollisesti liittyvä opinnäyteprojekti.

Diploma Supplement

Tutkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on korkea-asteen tutkintotodistukseen liitettävä asiakirja, jossa on vakiomuotoinen selostus tutkinnon suorittaneen henkilön seuraamien ja päätökseen saamien opintojen luonteesta, tasosta, asiayhteydestä sisällöstä ja muodosta. Tutkintotodistuksen liite antaa selkeää tietoa ja helpottaa koulutus- ja ammattipätevyyden (tutkintojen, arvosanojen, todistusten jne.) ammatillista ja akateemista tunnustamista.

WinhaWille

WinhaPro –opiskelijahallinto-ohjelman opiskelijaliittymä, jonka kautta opiskelija seuraa opintojaan.

Ovi-portaali

Ovi-portaali on EVTEKin intranet-järjestelmä. Se on ovi EVTEKin verkossa olevaan tietoon ja palveluihin. Portaalista löydät kaikki opintojaksokuvaukset toteutuksineen, lukujärjestykset ja tiedotteet. Portaalista löydät myös opintojaksojesi oppimateriaalit ja tehtävät yhdestä paikasta. Portaalin kautta pääset tutustumaan koko EVTEKin opintojaksotarjontaan ja näet ajan tasalla olevat tiedot opintojaksojen sisällöstä. Portaalin avulla opettajat voivat lähettää pikatiedotteita ja viestejä halutulle ryhmälle ja opiskelijat käyttävät omaa sähköpostiaan portaalin kautta. Myös Winha-opiskelijahallintojärjestelmään, kotihakemistoihin ja joihinkin verkko-oppimisohjelmistoihin pääset suoraan Ovi-portaalista.

login