suomeksi
in English
Bookmark

LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

Liiketoimintaosaamisen merkitys on tänä päivänä kasvanut teknologisen osaamisen rinnalla varsinkin yritysten toimintaympäristön kansainvälistyessä. Tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyvät uudet ideat on kaupallistettava asiakkaiden tarpeet täyttäviksi tuotteiksi ja palveluiksi globaaleilla markkinoilla.

Liiketalouden alalla koulutetaan laaja-alaisia liiketoimintaosaajia. Tavoitteena on liiketoimintaosaamisen lisäksi kehittää opiskelijoiden kriittistä ajattelua ja päättelytaitoja. Liiketoimintaosaamisessa ovat tärkeitä kaupallisen osaamisen ja ongelmaratkaisukyvyn lisäksi erilaiset työelämävalmiudet kuten viestintä- ja neuvottelutaito sekä yhteistyö- ja tiimityötaidot.  Opetussisältöjen lisäksi kehitetään opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä niin, että opiskelijat harjaantuvat tiedollisen osaamisen eli substanssin hallinnan lisäksi liiketoimintataidoissa. Tällöin he tuntevat liike-elämän problematiikan ja hallitsevat toimintatavat kansainvälisillä markkinoilla.

Liiketalouden koulutuksessa luodaan edellytyksiä myös yrittäjyyteen ja uuteen osaamiseen. Yrittäjyyttä tuetaan tarjoamalla opiskeluaikana mahdollisuuden yrittäjäidentiteetin vahvistamiseen ja valmiuksia asiantuntijayrittäjyyteen. Asiantuntijayrittäjällä on yrittäjyyden perusosaaminen ja tämän lisäksi oman alansa erikoisosaaminen. Asiantuntija ymmärtää tehtäväkokonaisuuksien periaatteita ja johtaa niiden avulla vastauksia useimpiin työelämän ongelmiin. Tarvittaessa hän pystyy luomaan työyhteisönsä kanssa ongelmaratkaisussa tarvittavaa uutta tietoa.    

EVTEK tarjoaa liiketalouden alan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta kolmessa eri koulutusohjelmassa

• Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuu tradenomeja, jotka suorittavat liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon. 

• European Business Administration –koulutusohjelmassa (EBA)  opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan joko Englannissa tai Hollannissa ja saavat ko. maan tutkinnon suomalaisen ammattikorkeakoulututkinnon lisäksi 
 -  partnerina  University of Wolverhampton, jolloin opiskelijat saavat Bachelor of Business Administration -tutkinnon lisäksi brittiyliopiston tutkinnon Bachelor of Arts (Hons) 
 - partnerina INHOLLAND University Diemen, jolloin opiskelijat saavat Bachelor of Business Administration –tutkinnon  lisäksi hollantilaisen tutkinnon Bachelor of Business Administration. 

• European Management –koulutusohjelma (EM) toteutetaan yhteistyössä University of Lincolnin  kanssa ja opiskelijat saavat Bachelor of Business Administration -tutkinnon lisäksi brittiyliopiston tutkinnon Bachelor of Arts (Hons).

EVTEK tarjoaa liiketalouden alan ylemmän ammattikorkeakoulututkintoon Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen- koulutusohjelmassa

• Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen- koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen EVTEK, Haaga, Helia ja Laurea kanssa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu suoritettavaksi noin kolmessa vuodessa työn ohessa. Iintensiivijaksot järjestetään pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin ja osa opinnoista suoritetaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä sohjelma (EM) toteutetaan yhteistyössä University of Lincolnin  kanssa ja opiskelijat saavat Bachelor of Business Administration -tutkinnon lisäksi brittiyliopiston tutkinnon Bachelor of Arts (Hons).

Eurooppalaisella korkeakoulualueella rakenteilla oleva kaksiportainen tutkintojärjestelmä toteutuu näin ollen Suomessa duualimallin mukaisesti eli sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulusektorilla. Tämä tarkoittaa, että amk-jatkotutkinto rinnastetaan muihin korkeakoulututkintoihin ja että ne antavat saman muodollisen pätevyyden.

 

login