suomeksi
in English
Bookmark

TEKNIIKAN KOULUTUSALA

Tekniikan koulutusalalla opinnot johtavat sekä insinööri (AMK) -tutkintoon että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Insinööri (ylempi AMK).

Insinöörikoulutuksen sisältöä on vuosien kuluessa monipuolistettu monin eri tavoin.  Tarkoituksenmukaista on aloittaa ammatillisiin opintoihin valmiudet antavista perusaineista. Matematiikan lisäksi perusaineisiin kuuluu myös muita maatemaattis-luonnontieteellisiä aineita sekä runsaasti (kansainvälisesti tarkastellen) eri kieliä. Talousaineilla on oma vahva roolinsa kaikkien opiskelijoiden yhteisissä perusaineissa.

Ammattiaineet valmentavat siihen insinöörin professioon, jonka opiskelija on valinnut hakeutuessaan koulutusohjelmaansa. Osa ammattiaineista on kaikille yhteisiä ja osa valinnaisia. Ammattiaineiden opetus toteutetaan osittain vakinaisen opettajakunnan sijasta tuntiopettajavoimin ts. työelämän asiantuntijat organisoivat opetuksen.

Opintojaksot on koottu suurempia kokonaisuuksia muodostaviksi moduuleiksi. Tarkoituksena on jäsentää yksittäisistä opintojaksoista muodostuvat palaset loogisiksi kokonaisuudeksi. Merkittävä osa opinnoista opiskellaan laboratorioissa ja erilaisissa projekteissa. Näillä opiskelutavoilla pyritään kehittämään opiskelijan aloitteellisuutta ja itseohjautuvuutta.

EVTEKissä pyritään rohkaisemaan opiskelijoita avoimeen vuorovaikutukseen ja yhdessä oppimiseen ts. merkittävä osa opiskelusta tapahtuu käytännössä erilaisina ryhminä. Opiskelun kruunaa laajahko itsenäinen päättötyö – insinöörityö, jolla opiskelija osoittaa kykynsä opittujen asioiden soveltamiseen ja projektin jäntevään läpiviemiseen. Tavallisesti päättötyö tehdään yrityksissä.

Insinöörikoulutuksen opintojen rakenne

Koulutus toteutetaan koulutusohjelmina. Koulutusohjelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta, kypsyysnäytteestä ja opinnäytetyöstä. Opiskelijat valitaan koulutusohjelmiin.

Opetus suunnitellaan ja järjestetään opintojaksoina. Opintojaksot ovat pakollisia, valinnaisia tai vapaasti valittavia. Pakollisiin opintojaksoihin kuuluu perusopintoja ja ammattiopintoja. Valinnaisiin ammatillisiin opintojaksoihin kuuluu vaihtoehtoisia opintojaksoja. Vapaasti valittavia opintojaksoja on 15 opintopisteen opintokokonaisuus, joka voi sisältää myös mm. opiskelijatutorointiin sekä ammattikorkeakoulun markkinointiin liittyviä opintojaksoja.

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa määrätään kunkin opintojakson tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintopisteinä, opintojen ja opetuksen järjestämisen periaatteet sekä vaadittavat suoritukset.

Opetussuunnitelman osia voidaan suorittaa myös muussa ammattikorkeakoulussa, koti- tai ulkomaisessa tiede- tai taidekorkeakoulussa tai tasoltaan vastaavassa oppilaitoksessa sen mukaan kuin asiasta erikseen päätetään.

Insinööri (AMK) -tutkinnon rakenne:

Insinööri amk-tutkinto

240 op

Perusopinnot 70 op
Ammattiopinnot 110 op
Harjoittelu 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot

Perusopinnot antavat tarvittavan luonnontieteellisen ja teknillistaloudellisen pohjan ammattiopinnoille. Perusopintoihin sisältyy matematiikkaa, fysiikkaa, kieliä ja viestintää, tietotekniikkaa, talousaineita, opiskelutekniikkaa ja ympäristötekniikkaa.

Ammattiopinnot

Ammattiopinnoissa opiskellaan ammatissa toimimisen kannalta keskeisiä aineita. Ne luovat pohjan syvemmälle erikoistuviin valinnaisiin ammattiopintoihin. Ammattiaineiden valinnaisuus vaihtelee koulutusohjelmittain. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin koulutusohjelman sivuilta.

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavat opinnot (15 op) opiskelija voi valita EVTEKistä tai muusta ammattikorkeakoulusta tai korkeakoulusta. Koulutusohjelmilla saattaa olla myös omia vapaasti valittavia opintojaksoja (ks. koulutusohjelman sivut).

Harjoittelu ja opinnäytetyö

Tutkintovaatimukseen kuuluu 30 opintopisteen harjoittelu, joka vastaa noin viiden kuukauden kokopäiväistyöskentelyä. Tuotantopainotteisissa koulutusohjelmissa on lisäksi muuta työssäoppimista noin viisi kuukautta.

Viimeisen opiskeluvuoden aikana tehdään opinnäytetyö, joka on laajahko, itsenäinen tutkimus-, suunnittelu- tai selvitystyö koulutusalan joltain osa-alueelta. Opinnäytteen laajuus on 15 opintopistettä, joka vastaa n. 2,5 kuukauden kokopäivätyöskentelyä (400 h).

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

EVTEKissä voi opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suomenkielisissä talotekniikan ja automaatioteknologian koulutusohjelmissa sekä englanninkielisessä Information Technology koulutusohjelmassa.

Insinööri (ylempi AMK)

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja opintojen kesto 2 vuotta. Yhteisten, ammatillisia pääaineita laajentavien opintojen laajuus on 10 opintopistettä ja ammatillisesti syventävien opintojen 20 opintopistettä. Lisäksi opintoihin sisältyy 30 opintopisteen opinnäytetyö.

Master of Engineering (a second higher education degree)

The extent of the Master of Engineering degree is 60 ECTS credits, the duration of the studies is two years and the language of instruction is English. The degree programme consists of Professional studies, a course in applied mathematics and a Final Year Project. In the Professional studies a student chooses one specialization option, which relates to his/her specialization option in the Bachelor’s degree. More information can be found on the homepages of Information Technology Master´s degree programme.

Aikuiskoulutus

Opintojen perustavoitteet ja laajuus

Tutkintotavoitteisessa aikuiskoulutuksessa opintojen sisällölliset perustavoitteet ovat samat kuin päiväopetuksessa. Lähtökohtaisesti samat asiat käydään läpi. Aikuiskoulutuksen opetuksesta vastaavat samat osastot kuin päiväopetuksena tapahtuvassa insinöörikoulutuksessa. Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 op ja sen suorittaminen kestää yleensä noin 4 vuotta. Aiempien vähintään opintotasoisten opintojen ja työkokemuksen perusteella voidaan antaa huojennusta suoritettavista opintojaksoista, jos ne vastaavat toisiaan. Huojennukset vähentävät opiskeluaikaa. Käytännössä suoritettava opintopistemäärä vaihtelee pohjakoulutuksen mukaan 180 op:n ja 240 op:n välillä. Teknikon tutkinnon suorittaneet voivat saada huojennusta enintään 60 op teoriaopinnoista. Tässä tapauksessa teknikon tutkinnon suorittamisesta ei saa olla kuitenkaan kulunut yli 10 vuotta ja tutkinnon tulee olla samalta alalta.


Opiskelukäytännöt

Aikuisopiskelijoita koskevat kaikki samat säännöt ja velvollisuudet kuin päiväopiskelijoitakin. Esimerkiksi läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuminen, opintojaksoille ilmoittautuminen, tenttikäytännöt, ym. ohjeet ovat samoja kaikille opiskelijoille. Aikuisopiskelijoiden opintotuen ja muiden opintososiaalisten etujen osalta säännöt saattavat kuitenkin poiketa. Esimerkiksi opintotuen saantiin vaikuttaa yhtenä tekijänä suoritettavien opintopisteiden määrä suhteutettuna opiskeluaikaan, ts. katsotaanko opiskelu päätoimiseksi vai ei.

Opiskelumuoto

Aikuisille työssäkäyville suunnattu tutkintoon (insinööri AMK) johtava koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus järjestetään arki-iltaisin, viikonloppuisin tai intensiiviviikkoina. Tämä mahdollistaa insinööritutkinnon (AMK) suorittamisen päivätyön ohella.

Monimuoto-opiskelu sisältää lähiopetusta, laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä sekä ohjattua itseopiskelua. Mahdollisuuksien mukaan työssäolevien aikuisten kouluttautumista helpotetaan käyttämällä kontaktiopetuksen lisäksi joustavia menetelmiä, kuten projekti- ja työssäoppimista sekä tietoverkkojen käyttöön perustuvaa etäopetusta. Lähiopetuksen määrä on pyritty minimoimaan. Keskeistä näissä koulutusohjelmissa ovat myös itseopiskelu ja opiskelijan hyvä motivaatio opiskeluun.


Opiskeluaika

Insinööritutkinto on laajuudeltaan 240 op. Sen suorittamiseen on aikaa koko laajuudessaan enintään neljä lukuvuotta ja joustovuosi. Jos opiskelija suorittaa EVTEKissä kaikki 240 opintopistettä, voi hän neljännen lukuvuoden jälkeen ilmoittautua vielä viidenneksi lukuvuodeksi, jos valmistumiseen vaadittavat opinnot eivät ole valmiita neljän lukuvuoden opiskelun jälkeen. Viides lukuvuosi on ammattikorkeakoulun myöntämä asetuksen mukainen joustovuosi. Käytännössä aikuisopiskelijat noudattava henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ja ammattikorkeakoulun myöntämä opiskeluaika voi olla lyhyempi kuin neljä lukuvuotta. Aiemmista opinnoista hyväksi luettujen opintojen määrä lyhentää myönnettyä opiskeluaikaa. Näissä tapauksissa opiskelija voi käyttää ns. joustovuoden HOPSin mukaisen opiskeluajan päätyttyä. Aikuisopiskelijan opiskeluaika määritellään HOPSin tekemisen yhteydessä. Opiskeluaika määräytyy suoritettavien opintopisteiden perusteella siten, että 60 opintopistettä vastaa yhtä lukuvuotta ja 30 opintopistettä yhtä lukukautta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS

Aikuisopiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa otetaan huomioon opiskelijan koulutus- ja työhistoria sekä henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat unohtamatta kuitenkaan insinööri (AMK) tutkintovaatimuksia. HOPS laaditaan yhdessä koulutusohjelmajohtajan kanssa. Alkuperäiset koulu- ja työtodistukset tarkistetaan samalla. HOPSissa määritellään EVTEKissä suoritettavien opintojen laajuus ja opiskeluaika.

login