suomeksi
in English

Typografia I (MGSA1002), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Typografia I
Winhakoodi:MGSA1002
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Syyslukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Maila Halme
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Viestinnän perusteet ja Mac-työympäristö

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Länsimaisen typografian kekeinen historia.
Typografian peruskäsitteistö, sen keskeiset säännöt ja yleiset luettavuus sekä viestintäominaisuudet.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Kirjaintyyppien soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää länsimaisen kirjoituksen synnyn, typografian historian yleiset kehitysvaiheet, hallitsee typografian peruskäsitteet ja
-säännöt sekä ymmärtää typografian viestinnällisiä ja ilmaisullisia ominaisuuksia.

.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää typografiaa erillaisissa graafisen suunnittelun harjoitustehtävissä.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Olof Eriksson: Graafisen tyylin perusteet, Otava, Keuruu 1972.
Jarno Lukkarila: Tekstuuri, typografia julkaisijan työvälineenä,Credonet, Helsinki 2001.
Markus Itkonen: Typografian käsikirja, RPS-kustannus, Helsinki 2003

Opetusmenetelmät

Luennot
Oppimistehtävät / harjoitustyöt
Tentti
Oppimisen ohjaus
Arviointi / palaute

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 24
Tentti - 4
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 22
Oppimisen ohjaus - 16
yhteensä - 78
Arviointi/palaute - 12

Arvioinnin perusteet

Arvosteluasteikolla 0-5
Läsnäolo, harjoitustehtävät ja tentti.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen

login