suomeksi
in English

Kuvitus (MGSA1003), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Kuvitus
Winhakoodi:MGSA1003
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Teemu Lipasti
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Viestinnän perusteet ja piirustus ja maalaus

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Kuvittajan työvälineet ja kuvittamisen tekniikat.
Kuvittamisen historian yleispiirteet.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Kuvittamisen eri lajityypit.
Kuvittajan tekstianalyysin perusteet (ns. lukutapa).

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää kuvittaminen historian yleispiirteet.
Hän hallitsee kuvittamisen peruskäsitteistöt ja keskeiset säännöt.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä kuvituksia
erilaisiin julkaisu- ja kirjagrafiikan tarpeisiin.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Onni Oja: Piirtämisen taito, WSOY, Porvoo 1994.

Opetusmenetelmät

Luennot
Oppimistehtävät / harjoitustyöt
Oppimisen ohjaus
Arviointi / palaute

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 20
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 28
Oppimisen ohjaus - 18
yhteensä - 78
Arviointi/palaute - 12

Arvioinnin perusteet

Arvostelu asteikolla 0-5
Läsnäolo ja harjoitustehtävät

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen

login