suomeksi
in English

HAVAITSEMINEN (MGSA1030), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:HAVAITSEMINEN
Winhakoodi:MGSA1030
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Syyslukukausi, Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:yliopettaja Anja Hatva
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Ihmisen tiedonkäsittelyjärjestelmä ja sen asettamat vaatimukset visuaaliselle ja verbaaliselle suunnittelulle; erottumiskynnys, tiedonkäsittelyn kapasiteetti, sisällölliset kriteerit, tiedon soveltaminen.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Ilmaisun teoreettisen perustan luominen; saada visuaalisen viestinnän vaatimuksiin pohjautuvaa tietoa, jota voi soveltaa eri medioissa.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Hatva, Anja: Kuva- hyvä renki, huono isäntä

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt, kirjallisuus

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Tentti

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login