suomeksi
in English

PC/Mac-liikenne ja graafinen teknologia (MGSA1031), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:PC/Mac-liikenne ja graafinen teknologia
Winhakoodi:MGSA1031
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Kevätlukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Juha Pohjola
Lopullinen arviointi:Hyväksytty - Hylätty

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Mac- ja PC-työympäristö, Vektorigrafiikka, Pikseligrafiikka1

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Eri painotuotteisiin sopivat painomenetelmät, aikataulun suunnittelu, tarjouspyyntö, painotyön kulku, vastuukysymykset ja reklamaatio.
Tutustutaan erilaisiin ongelmatilanteisiin molemmissa käyttöjärjestelmissä ja ohjelmissa. Mahdolliset asiantuntijaluennot.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Perehdytään tämän päivän graafisen tuotantotekniikan perusteisiin. Antaa valmiudet yhteistyöhön graafisen teollisuuden eri tuotantolaitosten kanssa. Opettaa painon ja materiaalin valintaa erilaisille printtimedian tuotteille. Antaa valmiuksia toimia asiakkaan edustajana tarjouspyynnöissä ja laadun valvonnassa.
Opitaan huomioimaan PC- ja Mac-käyttöjärjestelmien yhteensopivuudet ja ongelmat painotyötä tehdessä.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Toro, Milla: DTP & painotyö, Infoviestintä Oy, Helsinki 1999 ja jaettu luentomateriaali

Opetusmenetelmät

luennot, ohjattu ja itsenäinen työskentely

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 25
Tentti - 4
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 25
Ohjattu harjoitustyö - 22
Arviointi - 2

Arvioinnin perusteet

Läsnäolo luennoilla, luennot, mahdolliset yritysvierailut, hyväksytyt harjoitustehtävät ja tentti

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

login