suomeksi
in English

Kirjagrafiikka (MGSA1036), 6 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Kirjagrafiikka
Winhakoodi:MGSA1036
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:6
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk, 2.vsk
Jakso:Kevätlukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Teemu Lipasti
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Kuvitus, typografia I, PC/Mac-liikenne sekä taitto-ohjelmat ja lehtigrafiikka.

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjan eri tehtävät, genret ja niiden vaikutus kirjamuotoiluun.
Syvennetty kirjan ja kirjasuunnittelun historia (symmetrinen ja epäsymmetrinen kirjatypografia).
Tradition merkitys kirjasuunnittelussa.
Typografiset valinnat, niiden vaikutus kirjan luettavuuteen ja tyyliin.
Paperin valinta, sidosasu, kannet ja suojapaperit.
Kirjan muotoilu ja kuvittaminen.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Kuvitetun kirjan historian yleispiirteet.
Graafisen ohjeen laatiminen kirjalle.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Oppijakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kirjamuotoilun eri genret sekä niiden viestinnälliset ja kulttuuriset tehtävät. Hän ymmärtää myös tradition merkityksen kirjamuotoilussa ja tietää klassisen kirjatypografian kekeiset säännöt. Hänellä on hyvät tiedot, kirjan, kirjagrafiikan historiasta ja sitä kautta syntynyt elävä kiinnostus tämän päivän kirjataiteeseen.

Oppijakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kirjamuotoilun ja kirjan toteuttamisen kannalta tarvittavat tiedot.. Hän teitää myös yleispiirteet kustannusalan toimintatavoista.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella kirjoja kirjakustantamon palveluksessa tai freelanca suunnittelijana. Hänellä on hyvät valmiudet tehdä erillisiä osatoimeksiantoja, jotka liittyvät kirjatypografiaan ja kirjojen kuvittamiseen sekä niiden markkinointiin.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Olof Eriksson: Graafisen tyylin perusteet, Otava, Keuruu 1972.
Jarno Lukkarila: Tekstuuri, typografia julkaisijan työvälineenä,Credonet, Helsinki 2001.
Markus Itkonen: Typografian käsikirja, RPS-kustannus, Helsinki 2003.
Riitta Brusila (toim.), Typografia, kieltä vai visuaalisuutta, WSOY, Porvoo 2002.
Beatrice Warde: Kristallimalja eli typografian tulee olla näkymätöntä, Grafia ry. Helsinki 2005.
Oppijaksolla jaettavat monisteet.

Opetusmenetelmät

Luennot: 38 tuntia
Oppimistehtävät / harjoitustyöt: 52 tuntia
Tentti: 4 tuntia
Oppimisen ohjaus: 38
Yritysvierailut: 8
Arviointi / palaute: 16
Yhteensä 156 tuntia

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 38
Tentti - 4
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 52
Arviointi/palaute - 16
Yritysvierailut - 8

Arvioinnin perusteet

Arvostelu asteikolla 0-5
Läsnäolo, harjoitustehtävät ja tentit

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen

login