suomeksi
in English

PAKKAUSSUUNNITTELU (MGSA1018), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:PAKKAUSSUUNNITTELU
Winhakoodi:MGSA1018
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:2.vsk
Jakso:Syyslukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Viktor Kaltala
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Vektorigrafiikka, Typografia I, Pikseligrafiikka, Graafinen suunnittelu

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Pakkaukselle asetetut markkinoinnin ja mainonnan, kuluttajan ja ympäristön vaatimukset. Pakkauksen suunnittelu: kohderyhmä, koko, muoto, rakenne, materiaali, värit. Uuden teknologian tuomat ratkaisut pakkaamisessa ja pakkaussuunnittelussa. Tuotteen luonne, nimi ja nimen kirjoitusasu (logo). Pakkaus tuotteen myyjänä.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Pakkauksen tai pakkaussarjan mallintaminen.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pakkaukselle asetetut erilaiset vaatimukset ja mahdollisuudet sekä pakkaussuunnitteluun vaikuttavan lainsäädännön.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista erilaisia pakkaukseen tai pakkaussarjaan liittyviä ongelmia. Hän osaa nähdä pakkauksen viestien välittäjänä osana tuotteen myyntiä.
Opiskelija osaa suunnitella pakkausilmeen ja mallintaa sen esittelykuntoon.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Terhen Järvi-Kääriäinen, Annukka Leppänen-Turkula 2002: Pakkaaminen?Perustiedot pakkauksista ja pakkaamisesta. Pakkausteknologia?PTR ry ja Opetushallitus, Helsinki
Kurssimateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitustyöt, oppimisen ohjaus, arviointi/palaute

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 16
Ryhmätyöt - 10
Oppimisen ohjaus - 8
Harjoitustyö - 34
Arviointi/palaute - 10
yhteensä - 78

Arvioinnin perusteet

Harjoitustyöt, asteikolla (0?5)
Läsnäolo

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

login