suomeksi
in English

Markkinointiviestintä (MGSA1037), 9 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Markkinointiviestintä
Winhakoodi:MGSA1037
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:9
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:Ei määritelty
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson keskeinen sisältö on:
- Viestinnän rooli osana markkinointia
- Viestinnän vaikutusten syntyminen ja vaikutusmallit
- Vaikuttava viestintä
- Markkinointiviestinnän integrointi
- Viestinnän suunnitteluprosessin vaiheet
- Markkinointiviestinnän eri osa-alueet
- Viestinnän eri keinojen vahvuudet ja rajoitukset
- Viesti- ja mediasuunnittelu
- Viestinnän tavoitteiden asettaminen ja budjetointi
- Mainonnan testaamisen ja ostamisen keskeiset periaatteet
- Viestinnän etiikka

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Opiskelija osaa analysoida toteutettua markkinointiviestintää ja suunnitella ryhmän jäse-nenä markkinointiviestintäsuunnitelman uuden tuotteen lanseeraamiseksi.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän merkityksen kokonaisvaltaisena markkinointiin ja viestintään integroituna kokonaisuutena ja osaa arvioida markkinointiviestintää yrityksen kilpailukeinona.Opiskelijalla on myös ne tiedolliset valmiudet, joita tarvitaan mainonnan suunnittelua ja toteutusta ostettaessa.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija osaa soveltaa markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa käytettäviä työkaluja sekä asettaa tavoitteet markkinointiviestinnän suunnittelun eri osa-alueille ja arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Hän osaa viestiä vakuuttavasti ja raportoida ja perustella markkinointiviestinnän suunnitelmia ja ratkaisuja.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login