suomeksi
in English

Opinnäytetyöprojekti (MGSA1026), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Opinnäytetyöprojekti
Winhakoodi:MGSA1026
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:2.vsk
Jakso:1.jakso
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Teemu Lipasti, Mika Seppälä ja opinnäytetöiden ohjaajat
Lopullinen arviointi:Hyväksytty - Hylätty

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Metodologia, typografia II ja yritysilmeen suunnittelu

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Opinnäytetyön produktio-osan viimeistely.
Opinnäytetyön visuaalisen esittelyn laatiminen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Värihallinta digitaalisessa tulostuksessa.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Oppijakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää ne ehdot ja vaatimukset,
jotka työelämässä asetetaan viimeistellylle työlle ja sen esittelylle.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Oppijakson suoritettuaan opiskelija hallitsee työn viimeistelyn ja
siihen liittyvän värihallinnan.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Osoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Luennot
Itsenäistä työskentelyä
Oppimisen ohjaus
Arviointi ja palaute

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 8
Itsenäinen työskentely - 42
Oppimisen ohjaus - 20
Arviointi/palaute - 8
yhteensä - 78

Arvioinnin perusteet

Arvostelu asteikolla hyväksytty / hylätty
Läsnäolo ja suoritetut tehtävät

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

login