suomeksi
in English

Opinnäytetyö (OPNAT100), 15 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Opinnäytetyö
Winhakoodi:OPNAT100
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:15
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:4.vsk
Jakso:Kevätlukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Anja Hatva
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Aihealueen ammattiopinnot, metodologia, kieliopinnot

OPINNÄYTETYÖSEMINAARI
sisältyy 10 ov opintokokonaisuuteen, johon lisäksi kuuluvat kirjallisen tutkielman, tiivistelmän ja englanninkielisen abstraktin teko ja kypsyysnäyte. Opinnäytetyöseminaareilla on kaksi sovellusta:
GS02S (nuoriso-opiskelijat, päivällä)
GS04SA (aikuisopiskelijat, illalla)

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Opinnäytetyö valmentaa johdonmukaisesti etsimään ja käyttämään lähdeaineistoa, yhdistelemään koulutusohjelman eri osa-alueiden tietoja ja taitoja.
Opinnäytetyö on suunnittelu-, tutkimus- tai tuotekehitystyö, jossa hyödynnetään koulutusohjelman opintoja. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa tai se on muuten ammattialaa hyödyntävä. Opinnäytetyöhön kuuluu aina kirjallinen osio sekä kypsyysnäyte.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija harjaantuu itsenäiseen oman ammattialueen kehittämis- ja tutkimustyön tekemiseen.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Anttila Pirkko. 1996. Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Taito-, taide- ja muotoilualojen tutkimuksen työvälineet. Helsinki. Akatiimi Oy.
Hakala Juha 2004. Opinnäyteopas Ammattikorkeakouluille. Helsinki. Gaudeamus.
Vilkka Hanna, Airaksinen Tiina. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä. Tammi.
Hirsjärvi Sirkka ym. 2000: Tutki ja kirjoita 6-8.painos. Tammi, Helsinki.
EVTEK Muotoiluinstituutin opinnäytetyöohjeisto. Saatavilla netissä.
Muu kohdennettu kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen projekti. Henkilökohtaiseen ohjaukseen ja seminaareihin osallistuminen.
1. Selvitys opinnäytetyön aiheesta ja keskeisistä ongelma-alueista yliopettajalle ja ohjaajalle.
2. Aloitusseminaari (I -seminaari) ja kirjallinen hyväksytty opinnäytetyön tutkimussuunnitelma.
3. Arvioiva seminaari (II -seminaari), opinnäytetyön jättö arvioitavaksi.
4. Opponointi.
5. Kypsyysnäyte, jonka yliopettaja ja äidinkielen opettaja tarkistavat.
6.Tekijä luovuttaa kaksi kappaletta alkuperäisiä raportteja oppilaitokselle sekä työn sähköisessä muodossa.

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön ja kokonaisprosessin arviointi asteikolla 0-5. Katso tarkemmin erillinen opinnäytetyön arviointilomake.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login