suomeksi
in English

GRAAFINEN SUUNNITTELU (MGSA1008), 6 op

Perustiedot

Kurssin nimi:GRAAFINEN SUUNNITTELU
Winhakoodi:MGSA1008
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:6
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Syyslukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Viktor Kaltala
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Mac- ja PC-työympäristö, Vektorigrafiikka

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Graafisen suunnittelun perusteet: tekotavat, välineet, menetelmät.
Suunnitteluun tarvittavan aineiston haku ja prosessointi toimivaksi ratkaisuksi

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Suunnitellun työn valmistus esittelykuntoon ja perustelu

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee graafiseen suunnitteluun tarvittavan ajatteluprosessin, erilaiset tekotavat ja menetelmät, median vaatimukset sekä kuvan ja tekstin yhteistyön mahdollisuudet.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea työhönsä tarvittavan materiaalin ja soveltaa sitä suunnittelussa. Hän osaa ratkaista erilaisia graafiseen suunnitteluun liittyviä ongelmia, valmistaa työt esittelykuntoon ja perustella ratkaisujansa.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Kurssimateriaali
Juholin Elisa, Loiri Pekka 1998: Huom! Visuaalisen viestinnän käsikirja.
Inforviestintä, Gummerus, Jyväskylä

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitustyöt, oppimisen ohjaus, arviot/palaute

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 24
Ryhmätyöt - 20
Oppimisen ohjaus - 12
yhteensä - 156
Harjoitustyö - 82
Arviointi/palaute - 18

Arvioinnin perusteet

Arvosteluasteikolla 0?5
Läsnäolo, harjoitustyöt

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

login