suomeksi
in English

PIKSELIGRAFIIKKA I (MGSA1006), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:PIKSELIGRAFIIKKA I
Winhakoodi:MGSA1006
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Syyslukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Juha Pohjola
Lopullinen arviointi:Hyväksytty - Hylätty

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Mac- ja PC-työympäristö, vektorigrafiikka

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Käydään läpi Photoshop-ohjelmaa tehden erilaisia harjoitustehtäviä.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Saada valmiudet työskennellä Photoshop-ohjelmalla Mac-ympäristössä,
huomioiden painotyön vaatimukset. Opiskelija ymmärtää pikseli-grafiikan ja resoluution merkityksen painotyössä. Opiskelija huomioi eri ohjelmien mahdollisuudet suunnittelutyössä.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija pystyy hyödyntämään pikseligrafiikkaa graafisessa suunnittelutyössä.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Jaettu luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjattu ja itsenäinen työskentely

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 25
Tentti - 4
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 27
Ohjattu harjoitustyö - 20
Arviointi - 2

Arvioinnin perusteet

Luennot, hyväksytyt harjoitustehtävät ja tentti.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Itsensä kehittäminen (KL)

login