suomeksi
in English

Taitto-ohjelmat ja lehtigrafiikka (MGSA1032), 9 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Taitto-ohjelmat ja lehtigrafiikka
Winhakoodi:MGSA1032
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:9
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Kevätlukukausi
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Juha Pohjola ja Maila Halme
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Mac- ja PC-työympäristö, Vektorigrafiikka, Pikseligrafiikka 1, Typografia 1

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Lehtitaiton perusteet, taittopohja ja palstatypografia, kuvan ja sanan yhteistyö
taitossa, lehden brandin yhteys taitollisiin ratkaisuihin, aikakauslehtitaitto, lehtiuudistus, taittajan työnkuva,

Käydään läpi Indesign-ohjelmaa tehden taitollisia harjoitustehtäviä.
ja painovalmiin aineiston tekemistä

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Sanomalehtitaitto, aikakauslehtien erilaiset genret

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa aikauslehtitaittoon ja sanomalehtitaittoon vaikuttavat seikat.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija osaa taittaa aikauslehteä lehden luonteen huomioon ottaen ja hallitsee lehtitypografian, osaa tehdä lehtitaiton käyttäen taitto-ohjelmia, osaa toimittaa taittotyön painoon

Kirjallisuus ja muu materiaali

Huovila, Pulkkinen, Taipale 1998: Sanomalehden ulkoasuopas. Sanomalehtien
liitto ja jaettu lukumateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, InDesign -taitto-ohjelmaan nivoutetut harjoitustyöt, palaute

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 36
Tentti - 4
Arviointi - 23
Ohjattu harjoitustyö - 70
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 97
Ryhmätyöt - 4

Arvioinnin perusteet

Arvosteluasteikolla 0-5.
Harjoitustöiden väliarviointi ja loppuarviointi. Hyväksytty suoritus 80 % läsnäolo lähiopetustunneilla, suoritetut harjoitustyöt ja taitto-ohjelmatentti

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Kehittämistoiminnan osaaminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

login