suomeksi
in English

Viestinnän perusteet (MGSA1038), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Viestinnän perusteet
Winhakoodi:MGSA1038
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Syyslukukausi, Ei määritelty
Lukuvuosi:0607
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Tuula Törmä-Aunola
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Viestinnän käsitteet, viestintätapahtuma, viestintä käytännössä.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Perehtyminen viestinnän historiaaan, pohdintoja tulevasta.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän merkityksen ja mahdollisuudet sekä osaa soveltaa suunnittelutyössään myös menneen ja tulevan haasteet.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ajatella laajasti, uskaltaa osallistua keskusteluun avoimesti.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Tehtävien yhteydessä annettu taustamateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot (lähiopetus, jonka yhteydessä tehdään myös harjoitustehtäviä)
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät / harjoitustyöt
Arviointi / palaute

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 30
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 20
Ryhmätyöt - 18
yhteensä - 78
Arviointi/palaute - 10

Arvioinnin perusteet

Arvosteluasteikko 0-5

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (T)

login