suomeksi
in English

Kuva ja havainto (MGSA1039), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Kuva ja havainto
Winhakoodi:MGSA1039
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Teemu Lipasti ja vierailevat opettajat
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Sommittelun ja värin perusopintojakso, piirustus ja maalaus,
yleinen taidehistoria ja Suomen taidehistoria

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Kuvailmaisu ja sen kehitys.
Aistihavainto, etenkin näköhavainto ja sitä käsittelevät teoriat.
Havaintopsykologiset teoriat graafisen suunnittelijan apuvälineinä.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Kuvalla piilovaikuttaminen.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Oppijakson suoritettuaan opiskelija tietää yleispiirteet kuvailmaisun kehittymisestä ja hän ymmärtää keskeiset näköhavaintoa käsittelevät teoriat

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Oppijakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää havaitsemista koskevia teorioita luovasti ja monipuolisesti oman kuvallisen ilmaisunsa apuna. Hän osaa myös etsiä kuvaa ja havaintoa koskevaa uutta tietoa suunnittelutehtävien ratkaisuihin ja perusteluihin.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Antero Salminen: Pääjalkainen, kuva ja havainto, (toimittanut Inkeri Koskinen),
Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki 2005.

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät / harjoitustyöt
Tentti / essee
Oppimisen ohjaus
Arviointi / palaute

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 16
Tentti / essee - 6
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 22
Ryhmätyöt - 12
Oppimisen ohjaus - 10
Arviointi/palaute - 12
yhteensä - 78

Arvioinnin perusteet

Arvostelu asteikolla 0-5
Läsnäolo, harjoitustehtävät ja tentti / essee

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)

login