suomeksi
in English

Markkinointiviestintä (MGSA1040), 6 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Markkinointiviestintä
Winhakoodi:MGSA1040
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:6
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Viktor Kaltala, Tuula Törmä-Aunola
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Vektorigrafiikka, Typografia I, Pikseligrafiikka, Graafinen suunnittelu

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Markkinointiviestinnän tehtävät. Luova ajattelu kampanjasuunnittelussa. Mainoskampanjan rakenne ja sisältö: Toimeksianto, suunnittelu, hyväksyminen ja toteutus. Mainonnan muodot. Asiakkaan, median ja mainostoimiston erilaiset roolit.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Presentaatiotekniikka, kampanjamuistio.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee markkinointiviestinnän keinot sekä suunnittelun työtavat ja roolit.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa ideoita ja lähestymistapamalleja yksin sekä ryhmässä. Opiskelija osaa ajattelunsa kautta tarjota erilaisia mainonnallisia ratkaisuja ja perustella niitä. Hänellä on käytössään eri tekniikoita esitellä työnsä ryhmälle ja tarvittaessa myös asiakkaalle.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Raninen, Rautio, 2002: Mainonnan ABC, WSOY, WS Bookwell, Porvoo
Kurssimateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitustyöt, oppimisen ohjaus, arviointi/palaute

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 28
Arviointi - 16
Ryhmätyöt - 20
Oppimisen ohjaus - 12
Harjoitustyö - 80
yhteensä - 156

Arvioinnin perusteet

Arvosteluasteikolla 0?5
Muistion kirjoitus ja essee, Hyväksytty/hylätty

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Eettinen osaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

login