suomeksi
in English

INTERNET JA WWW-SIVUT (MGSA1041), 6 op

Perustiedot

Kurssin nimi:INTERNET JA WWW-SIVUT
Winhakoodi:MGSA1041
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:6
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Arja Vuorio
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Pikseligrafiikka I

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee internetin historian, toimintatapoja ja mahdollisuuksia. Hän osaa valmistaa kuvat sähköistä mediaa varten ja koostaa www-sivuston sekä html-koodia että editoria käyttäen.
Hän tuntee verkkoprojektin vaiheet määrittelystä suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja julkaisuun asti graafisen suunnittelun ja viestinnän näkökulmasta. Hän tietää verkkoprojektiin liittyvät henkilöt ja osaa tehdä tarpeelliset dokumentit.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Opiskelija ymmärtää sähköisen median monitahoisen luonteen ja osaa soveltaa siihen eri elementtejä.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee internetin historian ja toimintatavat. Hän osaa laatia verkkoprojektissa vaadittavan dokumentoinnin ja tietää, miten suunnitellaan www-sivusto asiakasta ja kohderyhmää ajatellen. Hän tuntee verkkoviestinnän ominaisuudet, sen edut ja rajoitukset.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valmistaa kuvat sähköistä mediaa varten, osaa laatia verkkoprojektin dokumentoinnin ja valmistaa, julkaista ja päivittää www-sivuston.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Keränen Vesa, Lamberg Niko, Penttinen Jukka. 2006. Web-julkaiseminen & multimedia. Porvoo. Docendo Finland Oy.
tai jokin muu web-julkaisemista käsittelevä teos sekä kurssin alussa annettu verkkomateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitustyöt ja projekti

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 3
Tentti - 4
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 70
Ryhmätyöt - 15
Arviointi/palaute - 7
Projektit - 57

Arvioinnin perusteet

Arvosteluasteikolla 0-5.
Kurssin läpäiseminen edellyttää läsnäolon ja hyväksytyt harjoitustehtävät. Arvioitavaksi tulee jättää tentti sekä itsenäisesti valmistettu www-sivusto.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Itsensä kehittäminen (KL)

login