suomeksi
in English

Tutkimukselliset opinnot (MUK174), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Tutkimukselliset opinnot
Winhakoodi:MUK174
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Perusopinnot
Toteutusvuosi:2.vsk
Jakso:Kevätlukukausi, Syyslukukausi, Ei määritelty
Lukuvuosi:0607
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Tuula Auer, Anne Karuaho
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakso jakautuu kahteen osaan; metodologia - Tuula Auer
tutkielman kirjoittaminen - Anne Karuaho
Perehdytään tutkimustoiminnan perusteisiin, menetelmiin, aineiston hankintaan, tutkimusstrategioihin ja niiden erityispiirteisiin ja käyttöön.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Metodologia: Opiskelija ohjataan arkiajattelusta tieteelliseen ajatteluun metodien ja tutkimusstrategioiden kautta. Opiskelija oppii tuntemaan tutkimuksen menetelmiä ja strategioita ja osaa soveltaa niitä omassa opinnäytetyössään.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laadullisen tutkimusprosessin ja osaa valita tutkimusmenetelmät ongelman mukaisesti.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Metodologia: Luennoilla annattu kirjallisuus.
Kirjallisuustenttinä: Anttila Pirkko: Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta.Akatiimi oy 2005.

Opetusmenetelmät

Metodologia: Luennot, harjoitustehtävät ja tentti

Opiskelijan kuormittavuus

Itsenäinen työskentely ja kirjallisuuteen tutustuminen - 10
Oppimistehtävät - 12
Tentti - 2
Luennot ja tuntiharjoitukset - 15

Arvioinnin perusteet

Luentoläsnäolo 80% hyväksyttävään suoritukseen
Tentti 1-5
Ryhmätöihin osallistuminen
Analyysitehtävä hyväksytty - hylätty

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)

login