suomeksi
in English

Ammattialan englanti (MYA103), 3 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Ammattialan englanti
Winhakoodi:MYA103
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:3
Opintojakson taso:Perusopinnot
Toteutusvuosi:1.vsk, 2.vsk
Jakso:Kevätlukukausi, 1.jakso
Lukuvuosi:
Opetuskieli:English
Opettaja:Russell Snyder
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Aikuisopiskleijoille, joilla ei ole aikaisemmasta koulutuksesta tahan koulutukseen hyvaksyttya kielitodistusta.

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Koulutusohjelman mukaan harjoitellaan alaan liittyviä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opiskelija tuntee ammattialansa keskeisen englanninkielisen sanaston ja rakenteet ja pystyy käyttämään tätä alansa sanastoa suullisesti ja kirjallisesti ammattialansa viestintätilanteisessa.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Kirjallisuus ja muu materiaali

Osoituksen mukaan.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektityöt.

Opiskelijan kuormittavuus

Arvioinnin perusteet

Mahdollinen tentti, lähiopetus ja määräaikaan mennessä palautetut harjoitukset. Arviointi voi perustua myös pelkästään opintojakson aikaisiin suoritteisiin ilman tenttiä. Eurooppalainen viitekehys B2 -> C1.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

login