suomeksi
in English

Typografia II (MGSA1042), 6 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Typografia II
Winhakoodi:MGSA1042
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:6
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:2.vsk
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Typografia I, sekä taitto-ohjelmat ja lehtigrafiikka

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Syvennetty typografian historia.
Keskeiset kirjaintyypit ja niiden tunnistaminen.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Kirjaintyyppien lueattavuus ja soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin.
Eri valmistajien samalla nimellä kulkevien klassisten kirjaintyyppien tunnistamien.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää typografian historian
klassiset tyylikaudet ja niiden keskeiset kirjaintyypit.
Hän osaa myös tunnistaa ne ja tietää niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä tarkoituksenmukaisia valintoja
tuhansia fontteja sisältävistä kansioista.
Hän osaa käyttää ja soveltaa klassisen typografian keinoja erillaisissa graafisen suunnittelun tehtävissä.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Markus Itkonen: Typografian käsikirja, RPS-kustannus, Helsinki 2003.
Riitta Brusila (toim.), Typografia, kieltä vai visuaalisuutta, WSOY, Porvoo 2002.
Oppijaksolla jaettavat monisteet.

Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöskentely
Oppimistehtävät / harjoitustyöt
Tentti
Oppimisen ohjaus
Arviointi / palaute

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 40
Tentti - 4
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 68
Ryhmätyöt - 6
Oppimisen ohjaus - 20
yhteensä - 156
Arviointi/palaute - 18

Arvioinnin perusteet

Arvosteluasteikolla 0-5.
Läsnäolo, tentti 50%, harjoitustehtävät 50%

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

login