suomeksi
in English

Yritysilmeen suunnittelu (MGSA1043), 6 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Yritysilmeen suunnittelu
Winhakoodi:MGSA1043
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:6
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:2.vsk
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Viktor Kaltala
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Graafinen suunnittelu, Typografia I, Internet ja www-sivut

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Yritysilmeen kokonaisvaltainen suunnittelu: yrityksen tunnus, liikemerkki, logo, yritysvärit ja -typografia. Lomakkeiston elementit ja sisältövaatimukset. Yritysilme Internetissä. Yritysilmeen ohjeistaminen.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Paperivalinnat ja painomenetelmät graafisessa tuotannossa.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yritysilmeen suunnitteluun vaikuttavat tekijät ja ymmärtää niiden tärkeyden ilmeen rakentamisessa.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista yritysilmeprojekteja kokonaisvaltaisesti. Hän osaa suunnittella yritystunnuksen ja soveltaa sitä erilaisiin yritysilmeen elementteihin. Opiskelija taitaa typografian keinot ja osaa valita yritykselle toimivat värit. Hän osaa valmistaa ilmeen elementit painokuntoon, valita töihin oikeat materiaalit ja tuotantotavan. Hän osaa myös perustella tehtyjä valintoja ja ohjeistaa ne selkeästi ja ymmärrettävästi.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Kurssimateriaali
Mollerup 1999: Marks of Excelence. Phaidon Press Limited, Hong Kong
Pohjola 2003: Ilme. Inforviestintä, Gummerus, Jyväskylä

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitustyöt, oppimisen ohjaus, arviointi/palaute

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 30
Arviointi - 16
Ryhmätyöt - 28
Oppimisen ohjaus - 8
Harjoitustyö - 74
yhteensä - 156

Arvioinnin perusteet

Arvosteluasteikolla 0?5
Läsnäolo, harjoitustyöt

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Yhteiskunta- ja organisaatio-osaaminen (KL)
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Viestinnän perinteen ja historian tunteminen
Itsensä kehittäminen (KL)
Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen

login