suomeksi
in English

Animaatio (MGSA1044), 6 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Animaatio
Winhakoodi:MGSA1044
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:6
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:2.vsk
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Arja Vuorio
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Vektorigrafiikka, pikseligrafiikka

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee animaation keinot internetissä ja on tutustunut animaation erilaisiin käyttökohteisiin. Hän on perehtynyt graafisen suunnittelun näkökulmasta käyttöliittymäsuunnitteluun, työn kulkuun ja dokumentointiin flash-animaation valmistuksessa. Opiskelija osaa suunnitella, koostaa, ohjelmoida, testata ja julkaista esityksen Macromedia Flash-ohjelmalla.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Opiskelija ymmärtää sähköisen median monitahoisen luonteen ja osaa soveltaa siihen eri elementtejä.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työn kulun flash-animaation valmistuksessa. osaa laatia projektissa vaadittavan dokumentoinnin ja tietää, miten suunnitellaan flash-animaatio asiakasta ja kohderyhmää ajatellen. Hän tuntee verkkoviestinnän ominaisuudet, sen edut ja rajoitukset.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, koostaa, ohjelmoida, testata ja julkaista esityksen Macromedia Flash-ohjelmalla. Hän osaa laatia projektin dokumentoinnin.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Keränen Vesa, Lamberg Niko, Penttinen Jukka. 2006. Web-julkaiseminen & multimedia. Porvoo. Docendo Finland Oy
tai jokin muu multimediaa käsittelevä teos sekä kurssin alussa annettu verkkomateriaali ja artikkelit.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitustyöt ja projekti

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 3
Tentti - 4
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 60
Projekti - 75
Ryhmätyöt - 7

Arvioinnin perusteet

Arvosteluasteikolla 0-5.
Kurssin läpäiseminen edellyttää läsnäolon ja hyväksytyt harjoitustehtävät. Arvioitavaksi tulee jättää tentti ja itsenäisesti valmistettu flash-animaationa toteutettu esitys.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)

login