suomeksi
in English

Multimedia (MGSA1045), 6 op

Perustiedot

Kurssin nimi:Multimedia
Winhakoodi:MGSA1045
Kurren lyhenne:
Opintopisteet:6
Opintojakson taso:Ammattiopinnot
Toteutusvuosi:2.vsk
Jakso:Ei määritelty
Lukuvuosi:
Opetuskieli:Suomi
Opettaja:Arja Vuorio
Lopullinen arviointi:Arvosteluasteikolla (0-5)

Kuvaukset

Esitietovaatimukset

Vektorigrafiikka, pikseligrafiikka

Sisältö (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee multimedian eri käyttötarkoituksia. Hän jatkaa tutustumistaan käyttöliittymäsuunnitteluun, visuaalisuuteen ja ilmaisuun multimediateoksessa. Hän tutustuu sisältösuunnitteluun ja multimediakäsikirjoitukseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valmistaa multimediateoksen eri käyttötarkoituksiin. Hän osaa perusteet äänen ja videon digitaalisesta käsittelystä sekä tuntee niiden merkityksen ja mahdollisuudet osana multimediateosta.

Sisältö (täydentävä ja erityisosaaminen)

Opiskelija ymmärtää muuttuvaa ja monipuolista mediakulttuuria. Hän osaa tuottaa tarkoituksenmukaista sisältöä eri käyttöympäristöihin erityisesti graafisen suunnittelun ja viestinnän näkökulmasta. Hän ymmärtää tiimityön merkityksen ja oman vastuunsa siinä.

Tiedolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee työn kulun multimediateoksen valmistuksessa, osaa laatia projektissa vaadittavan dokumentoinnin ja tietää, miten suunnitellaan multimediateos asiakasta ja kohderyhmää ajatellen. Hän tuntee median käyttötarkoitukset ja ominaisuudet, sen edut ja rajoitukset.

Taidolliset oppimistulokset (ydinaines ja -osaaminen)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, koostaa, ohjelmoida, testata ja julkaista multimediateoksen. Hän osaa laatia projektin dokumentoinnin ja osaa perusteet äänen ja videon digitaalisesta käsittelystä.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Keränen Vesa, Lamberg Niko, Penttinen Jukka. 2006. Web-julkaiseminen & multimedia. Porvoo. Docendo Finland Oy.
Kurssin alussa annettu verkkomateriaali ja artikkelit.

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitustyöt ja projekti.

Opiskelijan kuormittavuus

Luennot - 3
Oppimistehtävät / harjoitustyöt - 70
Projekti - 69
Ryhmätyöt - 7
Arviointi/palaute - 7

Arvioinnin perusteet

Arvosteluasteikolla 0-5.
Kurssin läpäiseminen edellyttää läsnäolon ja hyväksytyt harjoitustehtävät. Arvioitavaksi tulee jättää itsenäisesti tuotettavan multimedian käsikirjoitus sekä Windows- ja Mac-ympäristössä toimiva multimediaesitys CD- tai DVD-muodossa.

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit

Kuvalla viestimisen taito
Tuotantotekniikoiden hallitseminen
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (KL)
Itsensä kehittäminen (KL)

login