suomeksi
in English
Bookmark

Muotoilun koulutusohjelma 2007–2008

Muotoilun koulutusohjelma johtaa muotoilualan ammattikorkeakoulututkintoon, jonka laajuus on nuorisoasteella 240 opintopistettä (4 vuotta). Aikuiskoulutuksena suoritetaan 120 opintopistettä (2 vuotta) ja tutkinnon laajuus, aiemmat opinnot hyväksiluettuina on 240 opintopistettä. Tutkintonimikkeet ovat koulutusohjelmassa artenomi (AMK) ja muotoilija (AMK).

Tutkintojen ammatillisten aineiden tavoitteena on antaa jokaisessa suuntautumisvaihtoehdossa perustiedot ja -taidot suunnittelualalta, menetelmien hallinta sekä teorian- ja historian tuntemus. Yleisaineiden tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva kulttuuri- ja taidealan asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, harjaannuttaa ja perehdyttää alan yleisiin taiteellisiin ja teoreettisiin perusteisiin sekä antaa ammattikorkeakouluasetuksessa tarkoitettu kielitaito.  Työharjoittelu ja hankkeistetut opinnäytetyöt tukevat ammatillista suuntautumista opiskelualalle. Samalla teorian ja käytännön yhdistäminen muotoilualan tukiverkoistoissa edistää osallistuvaa oppimista ja oppijan sosiaalistumista ammattialan asiantuntijayhteisöihin.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on integroitua oppimisprojekteihin ja edistää projektioppimista, yhteistyötä elinkeinoelämän ja pääkaupunkiseudun korkeakoulujen välillä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on myös tuottaa uutta tietoa muotoilualan kehittämistarpeista, jotka voidaan huomioida koulutusohjelman kehittämisessä ja koulutustarjonnan suunnittelussa uusina suuntautumisvaihtoehtoina muotoiluun yhä laajemmin tukeutuvassa yhteiskunnassa.

Oppimis- ja tiedonkäsityksiä ohjaavat muotoilualan perinteet ja kehittämistarpeet. Muotoilun koulutusohjelman oppimisnäkemykset tukeutuvat erityisesti ongelmakeskeiseen oppimiseen ja projektioppimiseen, joissa opiskelijoilla on aktiivinen tiedonrakentamisen ja -luomisen rooli. Lisäksi harjaantumiseen liittyvä taidollinen oppiminen liittyy kaikkeen oppimiseen muotoilun alalla.

Osaamistavoitteet

Muotoilun koulutusohjelma antaa laajat valmiudet toimia muotoilijana, suunnittelijana ja alan monipuolisena erikoisosaajana muotoilualan eri työtehtävissä. Koulutuksen tavoitteet perustuvat suunnitteluosaamisen, tuotanto-osaamiseen, muotoiluprosessin osaamiseen, ja visuaalisen osaamsien hallintaan sekä ammatti-identiteetin rakentamiseen.

Opiskelu Muotoilun koulutusohjelmassa on työelämälähtöistä ja kansainvälistä. Työelämälähtöiset yhteistyöprojektit opiskelun varhaisvaiheessa tuovat tunnetuksi työelämän käytänteet ja mahdollisuudet. Projektioppiminen ja projektinhallinta sekä oman osaamisen erilaiset presentaatiot sekä portfoliot edistävät ammatti-identiteetin rakentumista ja oman muotoiluosaamisen tunnistamista. Viestintä ja vuorovaikutustaidot kuuluvat tärkeänä perustana työelämäyhteistyön projekteihin ja vahvistavat projektisoaamista ja verkosto-osaamista.

Visuaaliseen osaamiseen kuuluvat taidehistoria, taideteoreettinen osaaminen sekä sommittelutaidot, väriopillinen hallinta sekä piirtäminen ja maalaaminen. Suunnitteluosaamiseen kuuluvat ennakointitaito ja mahdollisuuksien tunnistaminen, sekä ajan ilmiöiden ja arvojen tulkitseminen muotoilullisin keinoin. Tuotanto-osaamista  ja teknistä käytännön hallintaa vahvistetaan harjaantumiseen perustuvalla oppimisella edistämällä kädentaitoja sekä väline- ja menetelmähallintaa. Lisäksi erilaisten materiaalien ominaisuuksien tunnistaminen ja soveltaminen tuovat valmistusprosesseihin tuotanto-osaamista, jonka keskeisenä tavoitteena on myös ymmärtää laadun ja tuotteen elinkaaren merkitys osana suunnittelutyötä.

Työharjoittelussa on tavoitteena syventää ammattialan osaamisen ja soveltamisen taitoa muotoilualan työtehtävissä. Kansainvälinen opiskelijavaihto ja työharjoittelu tuovat verkostoitumisosaamista muotoilualalla toimimiseen mm. alan kansainvälisillä messuilla.

Yleisiin työelämävalmiuksiin kuuluvat jatkuva itsensä kehittäminen, valmiudet uuden opiskeluun, tiedonhakuun sekä tiedon tuottamiseen. Alan eettisen säännöstön sekä ammatti- ja sopimuskäytänteiden hallinta kuuluvat opiskeluun. Alan kehittämistoiminnan osaaminen näkyy erityisesti opinnäytetöissä, joita tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Myös liiketaloudellinen osaaminen ja oman osaamisen markkinointi sekä alalla verkostoituminen sisältyvät opiskeluun.

Opintojen rakenne ja oppimisprosessi

Muotoilun koulutusohjelma johtaa AMK Ammattikorkeakoulututkintoon, jonka laajuus on 240 opintopistettä. Koulutusohjelmassa voi opiskella nuorisoasteella, jolloin opinnot kestävät päiväopintoina neljä vuotta tai aikuisopinnoissa, jotka kestävät kaksi vuotta. Tällöin vaaditaan alan aiempia opintoja 120 opintopistettä ja aikuisopintoina suoritetaan 120 opintopistettä. Aikuisopiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti iltaisin tai viikonloppuisin työnsä ohessa. Tutkintonimikkeet ovat artenomi (AMK) tai muotoilija (AMK).

Opetussuunnitelma koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopintoihin kuuluvat taideaineet sekä taideteorian aineet, kieliopinnot, liiketalouden opinnot ja tutkimukselliset opinnot.

Ammattiaineet rakentuvat kunkin suuntautumisvaihtoehdon ammattispesifisistä aineista ja kurssikokonaisuuksista. Ammattiopinnoissa toteutetaan mahdollisimman paljon yhteistyöprojekteja alan yritysten ja toimijoiden kanssa, jolloin projektioppiminen ja työelämäkäytänteet tulevat jo varhain tutuksi opiskelijoille.

Vahva tietotekninen osaaminen ja alan uusimpien suunnittelumenetelmien ja ohjelmien hallinta heijastuvat kaikkiin ammattiaineisiin. Kädentaitojen ohella suunnittelu painottuu vahvasti tietokoneavusteiseen muotoiluun. Työharjoittelu jakaantuu nuorisoasteen opinnoissa kahteen 15 opintopisteen laajuiseen kokonaisuuteen. Työharjoittelu voi tapahtua joko kotimaassa tai ulkomailla alan yrityksissä. Myös ulkomaille suuntautuva opiskeluvaihtoa tuetaan ja siihen kannustetaan.

Opinnäytetyössä viimeisenä vuonna opiskelija erikoistuu ja näin syventää ammatillista ja tutkimuksellista osaamistaan jollekin alan erikoisosaamisalueelle. Opinnäytetyö tehdään yleensä yhteistyössä työelämän kanssa ja siihen liittyy käytännön suunnittelu-, tuotekehitys- tai tutkimusprojekti ja sen raportointina kirjallinen ja tutkimuksellinen osuus.

Opetussuunnitelman vuositeemat Muotoilun koulutusohjelmassa ovat seuraavat:

- orientointi ja perusosaaminen
- projektioppimisen perusteet ja ammattispesifiset taidot ja tiedot
- projektin hallinta ja alan ammattiosaamisen syventäminen
- soveltaminen, reflektointi ja ammattiin kasvaminen.

Vuositeemat kertovat opiskelijan kasvusta noviisista oman alansa asiantuntijaksi. Työharjoittelun, opiskeluprojektien ja opinnäytetyön kautta opiskelija voi syventää tietämystään ja samalla erikoistua muotoilun alueen eri tehtäviin.

Työelämälähtöisyys näkyy myös opintojen rakenteessa siten, että työelämäasiantuntijalausuntojen ja alan tulevaisuuden ennakoinnin avulla opintosuunnitelmat tarkistetaan ja ajanmukaistetaan säännöllisin välein. Näin opetussuunnitelma ja sitä kautta opiskelijan ammattiosaaminen pysyy ajan tasalla ja EVTEK Muotoiluinstituutista valmistunut artenomi tai muotoilija on varsin kilpailukykyisessä asemassa työelämään lähtiessään.

Suuntautumisvaihtoehdot

Sisustussuunnittelu (nuoret)

Sisustussuunnittelijan koulutus antaa valmiudet toimia työelämässä sisustus-, valaistus- ja kalustesuunnittelijana julkisten ja yksityisten tilojen rakennushankkeissa. Koulutuksen painopiste on käytännönläheisessä ja ekologisessa muotoilussa, joka tukee ihmisen ja yhteiskunnan toiminnallisia ja esteettisiä tavoitteita. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa muotoilualan ammattilaisia, jotka pystyvät rakentamaan oman ammatti-identiteettinsä sisustussuunnittelijana, halliten suunnittelutyön teknisen ja käytännön osaamisen ohella myös liiketaloudellisen osaamisen

Sisustuspainotteinen tekstiilisuunnittelu (nuoret)

Sisustuspainotteisen tekstiilisuunnittelun opinnot antavat laajat valmiudet toimia tekstiilisuunnittelun kentällä. Koulutus painottuu sisustustekstiileihin ja antaa perustiedot pintojen ja tilojen visuaalisesta suunnittelusta, eri tekstiilimateriaaleista, sommittelusta, väriopista, luovasta ilmaisusta, tuotesuunnittelusta, sisustussuunnittelusta, tuotannonsuunnittelusta ja markkinoinnista.

Sisustustekstiilien koordinointi (aikuiset)

Sisustustekstiilien koordinointi -koulutus antaa valmiudet toimia sisustustekstiilien koordinointi- ja projektimyyntitehtävissä. Koulutus sisältää mm. värikoordinoinnin perusteet, väri- ja materiaalisuunnittelun sisustuksessa, julkisen tilan tekstiilivalinnat, materiaaliopin, tekstiilien laatuvaatimukset, alan cad-opinnot, markkinointi- ja viestintätaitojen perusteet. Koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Vaatetussuunnittelu, yrittäjyyspainotteinen (nuoret ja aikuiset)

Yrittäjyyspainotteisessa vaatetussuunnittelijakoulutuksessa on keskeistä suunnittelutaitojen ja liiketaloudellisen, tulossuuntautuneen ja asiakaslähtöisen ajattelun oppiminen. Opinnoissa perehdytään yritystoiminnan lainalaisuuksiin ja tuloksellisen toiminnan edellytyksiin toimittaessa yrittäjänä tai työntekijänä yrityksessä. Opintoihin sisältyy myös uuden vaatetus- ja materiaaliteknologian, tietotekniikan sekä vaatetuksen valmistusmenetelmien ja valmistuskanavien hallinta, markkinointiviestintä sekä markkinointikanavien tuntemus sekä ryhmätyö ja ihmissuhdetaidot.

Teollinen muotoilu (muotoiluteollisuuden sv) (nuoret)

Teollisen muotoilun koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia tuotesuunnittelijana monialaisissa tuotekehitysryhmissä teollisuuden ja elinkeinoelämän palveluksessa. Koulutuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa ymmärtämään muotoilun merkitys osana yritysten liiketoimintaa. Opinnoissa keskitytään ammatin kannalta välttämättömiin tieto- ja taitosisältöihin, kuten ongelmanratkaisuun, ideointiin, materiaalintuntemukseen ja kolmiulotteiseen muodonantoon.

Teollinen muotoilu (muotoiluteollisuuden sv)(aikuiskoulutus insinööreille)

Teollisen muotoilun koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia monialaisissa tuotekehitysryhmissä. Opintojen tavoitteena on tarjota teknologiaosaamisen rinnalle muotoilun näkökulma ja auttaa opiskelijaa ymmärtämään muotoilun merkitys osana yritysten liiketoimintaan. Opinnot sisältävät käyttäjäkeskeistä tuotesuunnittelua, muotoilun kommunikaatiotaitoja, kolme laajaa yritysyhteistyöprojektia sekä itsenäisen opinnäytetyön.

Visuaalinen markkinointi (erikoistumisopinnot muotoilualalle)

Artenomeille ja muotoilijoille suunnattu erikoistumisopinto-ohjelma (30op), joka painottuu visuaaliseen markkinointiin, osana konseptilähtöistä liiketaloudellista ajattelua.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota kokonaisnäkemys visuaalisen markkinoinnin kentästä sekä syventää designosaamista ja tarjota valmiuksia kansainväliseen muotoilualan toimintaan. Koulutus sisältää myös design management perusteita, liiketaloudellisen kannattavuuden hallintaa sekä organisaatioiden ja ihmisten välisen toiminnan tuntemusta. Tuote- ja mallistokoordinointi ja projektiosaaminen ovat mukana opetusmetodeissa.

Yhteystiedot

Koulutusohjelman johtaja, yliopettaja
Päivi Fredriksson
puhelin 020 7553 436
paivi.fredriksson@evtek.fi

login