suomeksi
in English
Bookmark

Viestinnän koulutusohjelma 2006–2007

Viestinnän koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet toimia visualisoinnin eri alueilla. Opiskelija saa lisäksi ohjausta suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä, myös kansainvälistä toimintaa ajatellen. Tavoitteena on yhteistyökykyinen ja viestintätaitoinen ammattilainen. Koulutuksen tehtävänä on nykyhetken ammattikuvan mukaisen osaamisen lisäksi luoda valmiuksia alan tutkimus- ja kehitystyöhön, joka palvelee yhteiskunnan alueellisia tarpeita ja tulevaisuuden haasteita.

Kuvallisen viestinnän ammattilaisena menestyvältä edellytetään luovuutta, taiteellista lahjakkuutta, kommunikaatio- ja viestintätaitoja sekä hyvää yleissivistystä. Nopea työtahti ja vaihtelevat työtehtävät edellyttävät itsenäisyyttä, joustavuutta, ryhmätyötaitoja sekä paineen sietokykyä. Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: graafinen suunnittelu ja 3D-visualisointi. Medianomin (AMK) tutkinnon suorittaminen ammattikorkeakoulussa kestää neljä vuotta (240 opintopistettä).

Osaamistavoitteet

Graafisen suunnittelun medianomi (AMK) työskentelee esimerkiksi kustannusgrafiikan ja graafisen muotoilun alueella graafisena suunnittelijana, kuvittajana ja taittajana sanoma- ja aikakauslehdissä, kirjankustantamoissa tai mainos- ja suunnittelutoimistoissa.

Markkinointiviestinnän alueella mainosgraafikko osallistuu yritysgrafiikan ja mainonnan suunnitteluun, mihin sisältyy liikemerkkien, esitteiden, julisteiden, etikettien ja pakkausten suunnittelua sekä osallistumista kampanja- ja TV-mainonnan suunnitteluun ja ohjaukseen. Informaatiografiikan alueella työskentelevä graafikko suunnittelee esimerkiksi liikennemerkkejä, opasteita, näyttelyjä, visuaalisia järjestelmiä sekä käyttöliittymiä. Kulttuuriviestinnän alueella graafikkoja työllistävät erilaiset kulttuurilaitokset kuten museot sekä julkisyhteisöt ja valtionhallinto. Graafikoita toimii yhä enemmän myös uusmediatuotannon alueella osallistuen sähköisen viestinnän ja vuorovaikutteisen median suunnitteluun ja toteutukseen.

3D-visualisoinnin medianomi (AMK) on erikoisosaaja aloilla, jotka liittyvät digitaaliseen kolmiulotteiseen visualisointiin sekä erilaisten virtuaaliympäristöjen mallintamiseen. Sen lisäksi hän hallitsee uusmedioiden sisältöjen suunnittelun, tuottamisen ja tuotekehityksen. Hän toimii usein arkkitehtuuri- ja tuotesuunnittelijatoimistoissa, mainosalalla tai elokuva- ja peliteollisuuden palveluksessa.

Koulutusohjelmakohtainen erikoisosaaminen:
• Kuvalla viestimisen taito
• Tuotantotekniikoiden hallitseminen
• Kuvallisen viestinnän perinteen ja historian tunteminen
• Viestinnän alan yritystoiminnan toimintatapojen tunteminen.

Opintojen rakenne ja oppimisprosessi

Medianomin (AMK) tutkinnon suorittaminen ammattikorkeakoulussa kestää neljä vuotta (240 opintopistettä). Viestinnän koulutusohjelmassa on valittavana kaksi suuntautumisalaa: graafinen suunnittelu ja 3D-visualisointi.

Koulutus koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja työharjoittelusta. Suuntautumisvaihtoehtojen yleiset opinnot ja perustaideopinnot ovat samanlaiset. Eriytyminen tapahtuu ammattiaineiden kohdalla pohjautuen eri sisältöihin ja teknologioihin. Koulutusohjelmassa annetaan sekä luentoihin pohjaavaa opetusta että tehdään harjoitus- ja projektitöitä, joihin sisältyy töiden presentaatio ja kritiikki. Nämä edellyttävät opiskelijalta kiinnostusta alaan, aktiivisuutta ja motivaatiota itsenäiseen työskentelyyn. Työharjoittelu kolmantena vuonna luo vankan pohjan työelämään sijoittumiselle.

Neljäntenä vuonna tehtävä opinnäytetyö (15 op) sisältää useimmiten kirjallisen tutkielman tai prosessikuvauksen lisäksi taiteellisen produktion. Opiskelijan on opinnäytetyötä tehdessään pystyttävä tunnistamaan ja jäsentämään opinnäytetyönsä perusteita ja lähtökohtia koko opinnäytetyön ajan sekä raportoimaan niistä opinnäytetyöraportissaan. Hänen tulee kyetä opinäytetyössä myös ehdotustensa kriittiseen tarkasteluun, sillä omien ehdotusten ja ratkaisujen arviointi alan käytäntöihin ja teorioihin on osa tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntija-tehtäviä sekä esimiestyötä.

Opetusohjelman vuositeemat
1. Alaan perehtyminen ja perusosaaminen
2. Työkalujen ja tuotantotekniikoiden hallitseminen
3. Ammattiosaamisen luova soveltaminen työelämälähtöisissä toimeksiannoissa
4. Ammattikäytäntöihin ja asiantuntijuuteen syventyminen

Suuntautumisvaihtoehdot

Graafinen suunnittelu

Suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija perehtyy sekä painetun että sähköisen viestinnän suunnitteluun. Koulutus sisältää teoriaa kuvallisesta ilmaisusta ja ajattelusta, tietoa graafisen teollisuuden tuotantoprosesseista, niiden valmisteluun käytettävistä tieokoneohjelmista, käytännön työskentelyä taideaineissa ja soveltavissa ammattiaineissa sekä perustietoa kaupallisesta toiminnasta.

3D-visualisointi

Opetusohjelmassa ovat painotetusti esillä 3D-mallintaminen, digitaalinen kuva ja ääni, visuaalinen simulointi sekä animointi. Niiden ohella opetussuunnitelma sisältää opintokokonaisuuksia myös graafisen sunnittelun, arkkitehtuurin, lavastustaiteen sekä elokuvan alueilta. Ammattiaineiden opetusmenetelmä on harjoitustöihin painottuva.

Yhteystiedot

Koulutusohjelmajohtaja, yliopettaja
Pasi Kaarto
puh. 020 7553 432
pasi.kaarto@evtek.fi

login