suomeksi
in English
Bookmark

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION- KOULUTUSOHJELMA (EBA), ENGLANNIN LINKKI

EVTEK:n liiketalouden ja hallinnon koulutusalalla on vankka kokemus kansainvälisten koulutusohjelmien järjestäjänä. Jo vuonna 1993 käynnistettiin hollantilaisen ammattikorkeakoulun, Hogeschool Hollandin, nykyisin School of Economics Amsterdam/Diemen, INHOLLAND University, kanssa European Business Administration-ohjelma. Olemme saaneet seurata jo viidentoista valmistuneen vuosikurssin urakehitystä kansainvälisessä liike-elämässä. Vuodesta 1998  on ollut European Business Administration-ohjelma myös englantilaisen University of Wolverhamptonin kanssa. EBA-tutkinto on kansainvälinen kaksoistutkinto, josta valmistuessaan opiskelija saa suomalaisen Bachelor of Business Administration (BBA)-tutkinnon ja partnerikorkeakoulusta vastaavan liiketalouden korkeakoulututkinnon eli hollantilaisen Bachelor of Business Administration tai brittiyliopiston Bachelor of Arts (Hons)-tutkinnon. EBA-ohjelmat ovat ns. sandwich-ohjelmia, joissa ensimmäinen, toinen ja neljäs opiskeluvuosi ovat täysipäiväistä opiskelua ja kolmas vuosi työharjoittelua. Opetuskieli on englanti. 

EBA-koulutusohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet erinomaisesti kansainvälisille työmarkkinoille, etupäässä kuitenkin Eurooppaan. Tutkinnon vahvuuksia ovat erinomainen kielitaito ja tottuneisuus toimia erittäin monikulttuurisessa ympäristössä. Asuminen, opiskelu ja työharjoittelu ulkomailla tukevat henkilökohtaista ja ammatillista kasvua ja harjaannuttavat ongelmanratkaisu- ja neuvottelutaitoja.

Koulutusohjelman tavoitteet

Kahden ensimmäisen opiskeluvuoden tavoitteena on oppia hallitsemaan laaja-alaisesti liike-elämässä tarvittavia työvälineitä sekä tutustuttaa opiskelija yrityksen eri toimintoihin. Opiskelijalle hahmottuu kokonaiskuva markkinoinnista sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Toisen opiskeluvuoden loppuun mennessä opiskelija on saavuttanut taitoja ja tietoja, jotka tukevat häntä koko kolmannen vuoden kestävässä työharjoittelussaan. Työharjoittelun aikana hän kehittää edelleen valitsemansa alan osaamista ja työvälinetaitoja.

Neljännen opiskeluvuoden aikana opiskelija syventää osaamistaan markkinoinnin, henkilöstöhallinnon, talouden ja rahoituksen tai tietotekniikan alalla. Opiskelija saavuttaa riittävän tutkimusmenetelmien tuntemuksen ja laatii opinnäytetyön.

Koko opintopolun punaisena lankana on henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu, mikä näkyy opintojaksojen sisällöissä ja toteutuksessa sekä opintojen ohjauksessa. Pääsääntöisesti ulkomailla tapahtuvaa työharjoittelua varten on oma orientoiva opintojakso.

EBA-koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet toimia asiantuntijana vaativissa tehtävissä kansainvälisissä yrityksissä Suomessa ja ulkomailla.

Opiskelu

EBA-koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä, mutta riippuen partnerikorkeakoulusta ne poikkeavat toisistaan jonkin verran sekä opetussuunnitelman että liikkuvuuden osalta. Alla olevasta taulukosta näet mitkä lukukaudet opiskellaan Suomessa ja mitkä partnerikorkeakoulussa. Kahden ensimmäisen vuoden aikana ryhmät ovat Suomessa yhtä aikaa vain 1. vuoden kevätlukukaudella vaikkakin opiskelevat enimmäkseen eri aineita. Sen sijaan työharjoittelun jälkeen neljännen vuoden syyslukukauden opiskelu tapahtuu samassa ryhmässä.

EBA/Hollanti-ohjelmassa opiskelijat lähtevät siis ensimmäiseksi lukukaudekseen uuteen maahan, opiskelemaan englanniksi liiketaloutta oppilaitokseen, jonka opiskelijat edustavat kymmeniä eri kansallisuuksia.  Opiskelu Hollannissa perustuu luentoihin, itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun. Lisäksi käytössä on oppiaineita integroivia projekteja.

EBA/Englanti-ohjelmassa koko ensimmäinen lukuvuosi opiskellaan Suomessa ja toisen vuoden syyslukukausi Englannissa. Opiskelijat antavat arvoa brittiläisen yliopistoperinteen mukaisille opintojaksototeutuksille ja itsenäiselle työskentelylle ja tiedonhankinnalle, joita varten Wolverhampton Business Schoolissa on loistavat tilat. Vuosien varrella opetussuunnitelmat ovat hioutuneet kokonaisuuksiksi, jossa siirtymät oppilaitoksesta toiseen ovat sujuvia. Suuri rikkaus kaikkien kaksoistutkintojen opiskelijoille on mm opettajien erilaiset taustat. He edustavat eri kansallisuuksia, erilaisia liike-elämän ja tutkimuksen taustoja ja näin ollen käyttävät erilaisia opetusmenetelmiä.

Kaiken kaikkiaan opintoihin sisältyy paljon itsenäisesti tai ryhmissä tehtäviä harjoitus- ja projektitöitä. Nämä edellyttävät opiskelijalta aktiivisuutta ja motivaatiota panostaa molempiin, erilaisia taitoja vaativiin työskentelymuotoihin ja hyvin erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen. Näin sekä opintojaksojen sisältö että menetelmät valmentavat erinomaisesti työelämään.

Viimeinen lukukausi opiskellaan molemmissa EBA-koulutusohjelmissa partnerikorkeakoulussa, jonka vaatimusten mukaan myös opinnäytetyö laaditaan.

 

EBA/HOLLANTI

EBA/ENGLANTI

Vuosi

1

Syyslukukausi

Hollanti

Suomi

Kevätlukukaus

Suomi

Suomi

2

Syyslukukausi

Suomi

Englanti

Kevätlukukaus

Hollanti

Suomi

3

Syyslukukausi

Työharjoittelu

Työharjoittelu

Kevätlukukaus

4

Syyslukukausi

Suomi

Suomi

Kevätlukukaus

Hollanti

Englanti

Harjoittelu- ja opinnäytetyö

Kolmas opiskeluvuosi koostuu n vuoden työharjoittelusta (60 op), jonka aikana opiskelija soveltaa kahden ensimmäisen vuoden aikana oppimaansa käytäntöön ja hänelle hahmottuu se, miltä aloilta hän haluaa neljännen opiskeluvuoden aikana syventää tietojaan. Työharjoittelu suoritetaan mieluimmin muussa kuin kummassakaan opiskelumaassa eli Suomessa tai Hollannissa/Englannissa, koska tavoitteena on, että opiskelija kartuttaa näin edelleen kansainvälistä kokemustaan.  Monet EBA/Englanti-ohjelmassa opiskelevat suorittavat työharjoittelunsa Hollannissa ja päinvastoin. Viimeisten vuosien aikana työharjoittelussa on oltu myös Argentiinassa, Australiassa, Belgiassa, Englannissa, Espanjassa, Malesiassa, Ranskassa, Saksassa, Singaporessa, Thaimaassa, Uudessa-Seelannissa, Venäjällä, Virossa ja Yhdysvalloissa.

Tutkimusmenetelmäopinnot sijoittuvat neljännen vuoden syyslukukaudelle ja opinnäytetyö ohjataan tutkimussuunnitelmaan ja kirjallisuusanalyysiin asti Suomessa. Varsinainen opinnäytetyön ohjaus tapahtuu kuitenkin viimeisen lukukauden aikana partnerikorkeakoulussa joko Hollannissa tai Englannissa. Opinnäytetyö on itsenäisesti tehtävä tutkimus- tai selvitystyö, joka tehdään usein yrityksen toimeksiannosta ja se on opiskelijan tärkein työnäyte, joka yhdessä työharjoittelun kanssa perehdyttää opiskelijaa käytännön työtehtäviin.

Yhteystiedot

Arja Hannukainen
koulutusohjelmajohtaja
arja.hannukainen@evtek.fi

Mari Rupponen
assistentti
mari.rupponen@evtek.fi

 

login