suomeksi
in English
Bookmark

Kulttuurin koulutusalan harjoittelu

Tavoitteet ja vaatimukset

Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy  pakollinen harjoittelu. Se on pituudeltaan 20 viikkoa ja muodostaa 30 opintopisteen osuuden opinnoissa.

Harjoittelun järjestämisestä sovitaan ammattikorkeakoulun ja työnantajan välisellä koulutussopimuksella, jossa määritellään harjoittelun tavoitteet, sisältö, kesto ja ajoitus sekä muut harjoittelun toteuttamiseen ja järjestämiseen liittyvät seikat.

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin  ja  oppimiensa taitojen ja tietojen soveltamiseen työelämässä. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija alan tehtäviin ja toimintoihin työyhteisössä siten, että tehtävien vaatimustaso lisääntyy harjoittelun edetessä.

Toteutus

Harjoittelu suoritetaan opiskeluaikana. Harjoittelu tehdään pääasiassa lukuvuoteen sijoittuvana harjoitteluperiodina, mutta osan harjoittelusta voi tehdä myös kesäaikana. Harjoittelu rinnastetaan opintoihin ja opiskelijalla on mahdollisuus opintotukeen ko. ajalta myös kesäkuukausina (ks. Opiskelun käytännöt > Opintotuki). Harjoittelun voi suorittaa myös normaalissa työsuhteessa työnantajaan. Tällöin vastuukysymykset määräytyvät normaalin työsuhteen mukaisesti. Jos  opiskelija ei ole työsuhteessa harjoittelupaikkaansa, hän kuuluu ammattikorkeakoulun vakuutuksen piiriin, ei kuitenkaan ulkomailla tapahtuvassa harjoittelussa.

Yleensä harjoittelu on mahdollista aloittaa aikaisintaan ensimmäisen vuoden opintojen päätyttyä. Harjoittelun vaatimuksissa ja toteutuksessa noudatetaan myös suuntautumisvaihtoehtojen omia harjoitteluohjeita.

Harjoittelu ulkomailla

Pakollisen harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.  Ammattikorkeakoulu tukee ensisijaisesti opinnoissa jo edenneiden opiskelijoiden kansainvälistä harjoittelua. Kansainväliseen harjoitteluun voi hakeutua mm. EVTEKin kansainvälisten yhteistyöprojektien sekä erilaisten harjoittelijavaihto-ohjelmien  tai omien yhteyksien kautta.

Ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun voit anoa matka-apurahaa ammattikorkeakoululta. Tämän  tuen suuruus voi vaihdella vuosittain, riippuen lähtijämääristä ja määrärahoista. Matka tulee hankkia halvimman matkanjärjestäjän kautta. Lomakkeet noudettavissa opintotoimistosta, lisätietoja rahoituksesta ja vakuutuksista saa vastaavalta taloussihteeriltä Tarja Häkkiseltä, p. 020-7553 442 tai  tarja.hakkinen@evtek.fi.

Valvonta ja hyväksyminen

Harjoittelun aikana opiskelija arvioi ammatillisen toimintansa periaatteita, sisältöä, käyttämiään työmenetelmiä sekä arvojaan ja asenteitaan. Opiskelija pitää harjoittelupäiväkirjaa ja laatii raportin, jonka esittelee harjoittelujakson päätyttyä. Harjoittelupäiväkirjaan merkitään päivittäiset työtunnit ja viikon aikana tehdyt tärkeimmät työtehtävät, lyhyesti myös työhön, työpaikkaan ja harjoitteluun liittyviä havaintoja, kokemuksia, ideoita, johtopäätöksiä ja omia arvioita.

Harjoittelun aluksi opiskelijan tulee pohtia ja merkitä päiväkirjaan lyhyesti harjoittelujakson ja oman työssä oppimisen tavoitteet. Harjoittelun lopussa tulee arvioida näiden tavoitteiden toteutumista.  Arvioinnin kohteena on oma oppiminen, omat vuorovaikutustaidot  ja alan työelämässä vaadittavat taidot  sekä oma työpanos, myös organisaation työkulttuuri.

Harjoitteluraportti tarvitaan työtodistusten lisäksi harjoittelusuoritusta tarkastaessa. Harjoitteluajalta tulee pyytää työtodistus, josta selviää työnantajan tiedot, harjoitteluaika sekä tärkeimmät työtehtävät. Hyvin laadittu harjoitteluraportti on osa opiskelijan ammatillista portfoliota.

Harjoitteluraportin kansilehdessä tulee olla tekijän nimi, koulutusohjelma, suuntautumisala, ryhmätunnus ja raportin laatimispäivän lisäksi harjoittelupaikka ja sen ohjaaja.

Harjoitteluraportti CD-tallenteena ja työtodistusjäljennös toimitetaan yliopettajalle tai linjan vastaavalle,  joka hyväksyy harjoittelun. Tutkinnon edellyttämä harjoittelu katsotaan kokonaisuudessaan suoritetuksi vasta, kun näistä kaikista on tullut hyväksymismerkintä Winhaan.

Ohjaus ja neuvonta

Opiskelija vastaa itse sopivan harjoittelupaikan etsimisestä. Tarvittaessa koulutusohjelmanjohtajat ja yliopettajat  voivat olla tässä apuna. He myös hyväksyvät harjoittelupaikat ennen harjoittelun aloittamista, allekirjoittamalla sopimukset.

Harjoittelua koskeviin käytännön kysymyksiin vastaavat koulutusohjelmien johtajat sekä yliopettajat.

Työnvälitys

EVTEKin kulttuurin opiskelijoille suunnatut työtarjoukset löytyvät OVI-portaalin tiedotteista ja  Jobstep.netistä sen mukaan, mitä kanavaa työnantaja on halunnut käyttää. Molempia kannattaa seurata.

Lisätietoja

Viestinnän koulutusohjelma

Graafinen suunnittelu
Yliopettaja Anja Hatva puh. 020 7553 421 tai anja.hatva@evtek.fi

3D-visualisointi
Koulutusohjelmajohtaja  Pasi Kaarto puh. 020 7553 432 tai pasi.kaarto@evtek.fi

Muotoilun koulutusohjelma

Vaatesuunnittelu
Yliopettaja Leena Lyyra puh. 020 7553 417 tai leena.lyyra@evtek.fi

Tekstiilisuunnittelu
Yliopettaja  Kirsi Niinimäki puh. 020 7553 408 tai kirsi.niinimaki@evtek.fi

Konservoinnin koulutusohjelma

Koulutusohjelmajohtaja  Tuula Auer puh. 020 7553 430 tai tuula.auer@evtek.fi

Ura- ja rekrytointipalvelut

EVTEK-ammattikorkeakoulu
Kulttuurin koulutusala, Muotoiluinstituutti
Rekrytointipalvelut
Rekrytointivastaava Jorma Lehtinen
Harjoitteluvastaava Raija Hölttä
Assistentti Tiina Niskanen (Jobstep)
Lummetie 2, 01300 VANTAA

puhelin 020 7553 500
faksi    020 7553 477

rekrytointi@evtek.fi

Suomen ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelu
www.jobstep.net

login