suomeksi
in English
Bookmark

Ilmoittautuminen lukuvuodelle ja opiskeluoikeusaika

Ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 351/2003 mukaan jokaisen opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla. Ilmoittautuminen tehdään WinhaPro –opiskelijahallinto-ohjelman opiskelijaliittymän WinhaWillen kautta jokaisen lukuvuoden alussa. Jokainen opiskelija saa ohjeet WinhaWillen toiminnoista. Lukuvuoden alussa oleva ilmoittautuminen on kaikille pakollinen ja ilmoittautuminen on tehtävä tuolloin koko lukuvuodeksi, syys- ja kevätlukukaudeksi. Kevätlukukauden ilmoittautumistiedon muuttamiseen on mahdollisuus lukukausien vaihteessa olevana ilmoittautumisaikana. Ammattikorkeakoulun lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta.

Jos opiskelija ei ilmoittaudu määrätyllä tavalla ilmoittautumisaikana, hän menettää opiskeluoikeuden ja hänet kirjataan eronneeksi.

Ilmoittautumisajat lukuvuodelle 2008-2009

Kaikille pakollinen lukuvuodelle ilmoittautuminen kaikilla koulutusaloilla:
• 19.5. – 31.8.2008

Kevätlukukauden 2009 ilmoittautumistiedon muutosmahdollisuus on ajalla 2.-10.1.2009.

Ilmoittautumisen voi tehdä enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Ilmoittautumistietoa (läsnä tai poissa) voi muuttaa ilmoittautumisaikana, mutta ei sen jälkeen. Ilmoittautuessaan WinhaWillen kautta opiskelija saa kuittauksen ilmoittautumisestaan. Ollakseen varma ilmoittautumisen onnistumisesta, on opiskelijan odotettava vahvistusta. Ilmoittautumisajan päätyttyä tai vahvistuksen jälkeen kenttä ei enää avaudu opiskelijalle. Jos opiskelija haluaa muuttaa ilmoittautumistietoaan ilmoittautumisaikana, on hänen otettava yhteyttä opintotoimistoon. Ammattikorkeakoulu voi edellyttää perusteluja muutoksen tekemiselle.

Ilmoittautuminen koskee kaikkia EVTEKissä tutkintoa suorittavia opiskelijoita riippumatta opiskelumuodosta tai opintojen vaiheesta. Se koskee siis myös työharjoitteluun lähteviä, työharjoittelussa olevia, opiskelijavaihtoon lähteviä, opiskelijavaihdossa olevia, joustovuodelle siirtyviä, joustovuodella olevia, opinnäytetyötään tekeviä ja kaikkia aikuisopiskelijoita. Myös ensimmäistä lukuvuottaan aloittavien on ilmoittauduttava.

Huom! Opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun lähtevät ilmoittautuvat läsnäoleviksi. Valmistuvan opiskelijan on oltava läsnäolevana.

EVTEK-ammattikorkeakoulu ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia yhdistyvät Metropolia Ammattikorkeakouluksi 1.8.2008. Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintosääntö ja opiskeluoikeusohje on julkaistu Ovi-portaalin tiedotteissa.

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi

Läsnäolevaksi voi ilmoittautua korkeintaan yhtä vuotta tutkinnon laajuutta pidemmäksi ajaksi. 240 op:n laajuisessa tutkinnossa läsnäolo-oikeutta on 4 lukuvuotta + 1 joustovuosi eli yhteensä enintään 5 lukuvuotta. 210 op:n laajuisessa tutkinnossa läsnäolo-oikeutta on 3½ lukuvuotta + 1 joustovuosi eli yhteensä enintään 4½ lukuvuotta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 90 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa läsnäolo-oikeutta on 3 vuotta + 1 joustovuosi eli yhteensä enintään 4 lukuvuotta ja 60 opintopisteen laajuisessa tutkinnossa 2 vuotta + 1 joustovuosi eli enintään 3 lukuvuotta.

Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) noudattavilla opiskeluaika voi olla lyhyempi. Silloin se määräytyy HOPSin laajuuden mukaan 60 op/lukuvuosi ja 30 op/lukukausi. Esimerkiksi 150 opintopistettä suorittavan opiskelijan opiskeluaika on 2½ lukuvuotta + 1 joustovuosi. 120 opintopistettä suorittavan opiskeluaika on 2 lukuvuotta + 1 joustovuosi.

Opiskeluaika kuluu opiskelijan tekemien läsnäoloilmoittautumisten perusteella riippumatta siitä, eteneekö opiskelija opinnoissaan. Tämän vuoksi läsnäololukuvuodet on syytä käyttää tehokkaaseen opiskeluun.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Opiskelijalla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä enintään kahden lukuvuoden ajaksi, kuitenkin vain yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Opiskeluaika ei kulu poissaoloaikana. Poissaolo-oikeus ei koske ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita, koska heidän opiskelunsa on osa-aikaista.

Poissaolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua EVTEKin opetukseen tai kuulusteluihin, eikä saada merkintöjä opintosuoritusrekisteriin poissaolon aikana. Poissaoleva opiskelija ei voi myöskään valmistua. Poissaolevalla ei ole oikeutta opintotukeen eikä päivittäiseen tuettuun ateriaan. Myöskään muut EVTEKin tarjoamat edut, kuten Internetin käyttö, eivät ole poissaolevan käytössä. Poissaolevaksi ilmoittautuneen opiskelijan tulee huolehtia opintotuen peruuttamisesta Kelan opintotukikeskukseen. EVTEKistä menee automaattisesti Kelaan tieto poissaolevista muutaman kk:n viiveellä. Ilman opiskelijan omaa opintotuen peruuttamista hänelle on jo ehditty maksaaa kahden kk:n opintotuki, joka tullaan perimään takaisin. Kokonaisen lukuvuoden ajaksi poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi keskeyttää poissaolonsa kesken lukuvuoden.

Käytännössä poissaolot aiheuttavat yleensä ongelmia, koska opetussuunnitelmat tai opintojaksojen vaatimukset saattavat muuttua poissaolon aikana. Lisäksi opetussuunnitelmat on laadittu lukuvuosijaksotuksella. Saattaa olla myös niin, että koulutus voi loppua kokonaan tai toteutua uudelleen vasta vuosien kuluttua. Opiskelijan on siis syytä poissaoloa harkitessaan selvittää omasta koulutusohjelmastaan, minkälaiseen tilanteeseen hän poissaolon jälkeen on palaamassa.

HUOM! Kesken lukukauden ei voi palata opiskelemaan, vaan ainoastaan lukukausien alussa.

EVTEK ei suosittele poissaoloa, koska se vaikeuttaa opinnoissa etenemistä ja opintojen suunnittelua. Tehokas opiskelu ja aikataulun mukainen valmistuminen ovat opiskelijan oman edun mukaista.

Lisäajan myöntäminen

Jos opiskelija ei ole saanut opintojaan loppuun viimeistään joustovuoden aikana, opiskeluoikeus päättyy. EVTEK voi erityisestä syystä antaa lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi.  Opiskelijan on syytä huomioida, että lisäajan myöntäminen on aina harkinnanvaraista ja tapauskohtaista, eikä sitä välttämättä myönnetä kaikille.

Hakemus lisäajasta on toimitettava opiskeluoikeuden ollessa vielä voimassa. Hakemuksesta tulee selvitä opintojen viivästymisen syy, puuttuvat opinnot sekä niiden suorittamiseen suunniteltu aikataulu. Lisäajan myöntää koulutusalan vararehtori.

Lisäajan saatuaan opiskelijan on suoritettava opintonsa loppuun päätöksessä ilmoitettuun takarajaan mennessä. Tähän tulee sisältyä myös valmistumispäivä. Valmistuminen vahvistetaan opintolautakunnan kokouksessa.

Jos opiskelija ei valmistu myönnettynä lisäaikanakaan ja hän haluaa kuitenkin saattaa opintonsa päätökseen, hänen on haettava uudelleen opiskelijaksi normaalia hakumenettelyä käyttäen joko yhteishaussa tai suorahaussa.

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskeluoikeuden voi menettää kahdella tavalla:

• Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä läsnä- tai poissaolevaksi menettää opiskeluoikeuden.

• Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan tutkinnon laajuuden tai opintojen laajuuden (lyhyemmät HOPSit) mukaisessa ajassa, menettää opiskeluoikeuden.

Ilmoittautumisen laiminlyönnin takia opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija voi hakea sen palauttamista EVTEKiltä. Päätöstä tehtäessä harkitaan, onko opiskelijalla realistisia mahdollisuuksia suorittaa opintonsa päätökseen jäljellä olevana opiskeluaikana. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa aikaisintaan seuraavan lukukauden alusta. Kaikki ne lukukaudet, jolloin opiskelijalla ei ole ilmoittautumisen laiminlyönnin takia ollut opiskeluoikeutta, lasketaan hänelle poissaolo-oikeutta kuluttaviksi lukukausiksi.

Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa siitä syystä, että hänen opiskeluoikeutensa on päättynyt, eikä hän ole saanut opinnoilleen lisäaikaa, hän voi hakea uudelleen opiskelijaksi normaalia hakumenettelyä käyttäen joko yhteishaussa tai suorahaussa.

Jos opiskelija saa kielteisen päätöksen opiskeluoikeutensa palauttamishakemukseen, hän voi hakea siihen oikaisua ammattikorkeakoulun hallitukselta  14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon.

Opiskeluoikeuteen liittyvissä kysymyksissä auttaa tarkemmin kunkin koulutusyksikön opintotoimisto.

login