suomeksi
in English
Bookmark

Opintojen hyväksilukeminen ja korvaaminen EVTEK-ammattikorkeakoulussa

Tämä ohje perustuu EVTEKin tutkintosäännön 19 §:n kohtaan. Tässä ohjeessa annetaan tarkempia määräyksiä EVTEKissä suoritettavien tutkintojen hyväksilukuihin ja korvaavuuksiin.

1. Miten toimitaan hyväksilukuja ja korvaavuuksia haettaessa

  1. Opiskelija toimittaa hakemuksen liitteineen opintotoimistoon
  2. Koulutusohjelmajohtaja tekee päätöksen ja toimittaa hakemuksen takaisin opintotoimistoon
  3. Opintotoimisto kirjaa hyväksytyn päätöksen Winhaan ja hakemus liitteineen jää arkistoon. Hylätystä päätöksestä opintotoimisto lähettää tiedon opiskelijalle.

2. Hyväksilukemisen ja korvaavuuden määrittely

Hyväksilukemisella tarkoitetaan sitä, että opiskelija on suorittanut tasoltaan vastaavia opintoja jossakin muussa oppilaitoksessa ja ne voidaan sisällyttää sellaisenaan EVTEKin tutkintoon.

Korvaavuudella tarkoitetaan sitä, että opiskelija on suorittanut sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan EVTEKin opetussuunnitelman mukaista opintojaksoa vastaavan opintojakson jossakin muussa oppilaitoksessa.

3. Hyväksiluetut ja korvaavat opinnot todistuksessa

EVTEKin antamasta todistuksesta ilmenee opiskelijan suorittamat hyväksiluetut ja korvatut opintojaksot, mutta ei opintojaksojen osasuorituksia.

Ainoastaan ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää EVTEKin todistukseen arvosanoineen. Muut hyväksilukemiset ja korvaavuudet annetaan yleisinä eli ilman arvosanoja seuraavilla merkinnöillä H=hyväksytty tai K=korvattu.

Hyväksilukeminen

Voidaan lukea ensisijaisesti vapaasti valittaviin opintoihin ja käytetään alkuperäistä opintojakson nimeä.

Korvaavuus

Korvaa EVTEKin opetussuunnitelmissa olevia opintoja.

4. Hakeminen

Hyväksilukemista ja/tai korvaavuutta on haettava ensimmäisen lukukauden aikana opintojen aloittamisesta. Siirto-opiskelijoiden on haettava hyväksilukemista ja/tai korvaavuutta heti aloittaessaan opintonsa EVTEKissä.

EVTEKissä opiskelun aikana muualla suoritettavista opinnoista on varmistettava etukäteen niiden sopivuus hyväksiluettaviksi tai korvaaviksi opinnoiksi.

Opiskelijan tulee osoittaa hyväksilukemista tai korvaavuutta hakiessaan, että edellytykset hyväksilukemiselle tai korvaamiselle ovat olemassa. Opiskelijan on esitettävä aina oikeaksi todistetut kopiot muualla suoritetuista opinnoistaan. Opiskelijalla on lisäksi velvollisuus näyttää toteen opintojen sisältö, laajuus ja vaatimustaso.

Hakemukset tulee tehdä määrämuotoisella lomakkeella

• yksittäisten opintojaksojen hakeminen (kaikilla koulutusaloilla yhteinen)
• siirto- ja aikuisopiskelijat sekä muut, joilla on paljon haettavia opintoja (käytetään vanhoja lomakkeita, kunnes on päivitetty uusi)
• ulkomailla suoritetut opinnot (käytetään vanhoja lomakkeita, kunnes on päivitetty uusi).

Hakemus toimitetaan opintotoimistoon liitteineen, joista selviää suoritetut opintojaksot ja niiden kuvaukset. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

5. Päättäminen

Päätös hyväksilukemisesta voidaan tehdä, kun on varmistettu että muualla suoritetut opinnot vastaavat EVTEKin opintojen tasoa ja että ne yhdessä EVTEKin opintojen kanssa mielekkäästi muodostavat ammattikorkeakoulututkinnon.

Päätös korvaavuudesta voidaan tehdä, kun on varmistettu, että suoritetut opinnot vastaavat voimassa olevan opetussuunnitelman opintoja sisällöltään, laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan. Tämä edellyttää riittävää tutustumista muualla suoritettuihin opintoihin.

Opiskelijalta voidaan edellyttää näyttöä osaamisesta. Näytöllä tarkoitetaan opintojaksosta vastaavan opettajan määräämää kirjallista tai suullista koetta, tehtävää tai muuta vastaavaa suoritusta. Opettaja antaa näytöstä arvioinnin normaalin opintojaksosuorituksen tapaan, ei siis korvaavuusmerkintänä.

Päätös tutkintoon kuuluvan harjoittelun hyväksilukemisesta vastaavalla työkokemuksella voidaan tehdä, kun on varmistettu, että harjoittelulle asetetut vaatimukset täyttyvät. Harjoittelun korvaavuudessa noudatetaan sisällöllisesti samoja periaatteita kuin alakohtaisesti on harjoittelusta määritelty.

6. EVTEKissä suoritettavien opintopisteiden vähimmäismäärä

Suositus
EVTEKin tutkinnon suorittamiseksi edellytetään vähintään 30 % suorituksia EVTEKissä  + opinnäytetyö ja harjoittelu alla olevien esimerkkien mukaisesti. Opinnäytetyötä ei voi korvata tai hyväksilukea. Harjoittelun voi merkitä suoritetuksi hyväksyttävän työkokemuksen perusteella.

7. Armeijan johtaja- ja kouluttajakoulutuksista annettavat hyväksilukemiset ja korvaavuudet

Armeijan johtaja- ja kouluttajakoulutuksista myönnettävät hyväksilukemiset ja korvaavuudet ovat seuraavat:

• AUK:n johtaja- ja kouluttajakoulutus 4 op
• RUK:n johtaja- ja kouluttajakoulutus 6 op

8. Ulkomailla suoritetut opinnot

Ulkomaisissa korkeakouluissa suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi tutkintoon tai niillä voidaan korvata vastaavia opintoja. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että

• korvaavuuksia myönnettäessä huomioidaan vieraassa kulttuuriympäristössä suoritettujen opintojen lisäarvo
• kansainvälisiin ja koulun omiin yhteistyösopimuksiin perustuvista opinnoista annetaan arviot näiden sopimusten mukaisesti.

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksymistä hyväksiluettaviksi tai korvaaviksi opinnoiksi haetaan omalla lomakkeella (käytetään vanhoja lomakkeita, kunnes on päivitetty uusi).

9. Rajoitukset aiempien opintojen korvaavuuksiin ja hyväksilukemiseen

• Yli 10 vuotta vanhoja suorituksia ei pääsääntöisesti hyväksytä tai ainakin niiden hyväksymistä käsiteltäessä on noudatettava erityistä harkintaa.
• Opintoja, jotka tuottavat hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ei pääsääntöisesti voida lukea hyväksi tutkintoon tai korvata niillä opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Täten lukio-opetuksesta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista tai muista 2. asteen opinnoista tai tutkinnoista voidaan myöntää korvaavuuksia vain erityistapauksissa, jolloin opiskelijan on osoitettava osaamisensa näytöllä. Ylemmissä ammattikorkeakouluopinnoissa hyväksilukuja ja korvaavuuksia annetaan vain ammattikorkeakoulututkinnon jälkeisistä opinnoista.
• Opinnäytetyötä ei voi hyväksilukea tai korvata. Tutkimusaineiston uudelleen käyttäminen voi olla mahdollista, mutta tutkimuksen näkökulman on silloinkin oltava erilainen kuin aikaisemmassa opinnäytetyössä.
• Haettaessa korvaavuutta teoriaopinnoista työtehtävien perusteella hyväksymisperusteena on aina näyttö.

10. Muutoksenhaku

Oikaisua hyväksilukemis- ja korvaavuuspäätöksiin haetaan koulutusalakohtaiselta tutkintolautakunnalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

login