suomeksi
in English
Bookmark

Arviointisääntö

Hyväksytty VARENEssa 7.9.2007

1. Opettaja antaa opintojaksosta arvosanan, jonka opintolautakunta vahvistaa tutkinnosta päättäessään.

2. Opiskelijan suorittamien opintojen arviointeja rekisteröidään seuraavilla arvosanoilla ja merkinnöillä:

  • kiitettävä 5
  • erittäin hyvä 4
  • hyvä 3
  • tyydyttävä 2
  • välttävä 1
  • hylätty 0
  • hyväksytty H
  • korvattu K
  • vapautettu V

Arvosanojen lisäksi opintojaksot arvioidaan liiketalouden englanninkielisissä koulutusohjelmissa pistein seuraavasti:

EBA/EM PROGRAMMES
Outstanding 100 A16
99-95 A15
94-90 A14
Very good 89-85 B13
84-80 B12
79-75 B11
Good 74-70 C10
69-65 C9
64-60 C8
Satisfactory 59-55 D7
54-50 D6
49-45 D5
Fail 44- E4


3. Opintosuoritusrekisteriin kirjattuja hyväksyttyjä arvosanoja ei voi jälkikäteen poistaa.

4. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opiskelijalle on varattava tilaisuus tutustua arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseensa. Ne on säilytettävä kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta, ellei niitä palauteta opiskelijalle.

5. Hyväksytyn arvosanan opintojaksosta voi saada vain, jos kaikki opintojaksoon kuuluvat osasuoritukset (opintojaksosuunnitelmassa ilmoitetut projektityöt, harjoitustyöt, tentit yms.) on hyväksytysti suoritettu. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Opintojaksojen suoritusmerkinnät näkyvät opiskelijalle WinhaWillessä. Ammattikorkeakoulussa voi yrittää korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa kerran.

6. Kypsyysnäyte annetaan kirjallisesti. Kukin opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen itsenäisesti. Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotussa tilaisuudessa koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi) tai ammattikorkeakoulun päättämällä kielellä.

Opiskelijoista ne, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä suomen kielellä, kirjoittavat kypsyysnäytteen suomeksi. Ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneet opiskelijat kirjoittavat kypsyysnäytteensä ruotsiksi. Opiskelijat, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi eikä ruotsi, voivat suorittaa kypsyysnäytteen suomeksi tai englanniksi.

Lukivaikeuksisen opiskelijan kypsyysnäytettä koskevat seuraavat erityisjärjestelyt edellyttäen, että opiskelija esittää asiantuntijan (esim. erikoislääkärin tai erityisopettajan) lausunnon tilanteestaan:
- Lukivaikeuksinen opiskelija voi kirjoittaa pidempään kuin muut ja kirjoittaa koneella.
- Lukivaikeuksinen opiskelija voi täydentää suoritustaan suullisesti.

7. Opettajalla on tenttitilaisuudesta laskettuna kolme (3) viikkoa aikaa tarkistaa ja korjata tentit sekä tallentaa arvosanat Winha-opiskelijajärjestelmään. Tarkistusaikaa pidentävät lomat, jotka katsotaan opiskelijoiden lomien mukaisesti. Sama tarkistus- ja korjausaika koskee myös muita opintosuorituksia, siitä päivämäärästä lähtien, jolloin opintosuoritus on toteutuskuvauksen mukaan pitänyt viimeistään luovuttaa tarkistettavaksi ja korjattavaksi.

8. Jos opiskelija ei saa hyväksyttävää suoritusta toisessakaan uusintatentissä, hänen on suoritettava kyseinen opintojakso uudestaan. Opintojakson muut suoritukset (oppimistehtävät ym.) jäävät voimaan opettajan harkinnan mukaan.

9. Mikäli opiskelija jättää saapumatta uusintatenttitilaisuuteen katsotaan ilmoittautuminen osallistumiseksi. Osallistumisen voi peruuttaa sairauden tai muun pätevän syyn vuoksi.

10. Ulkomailla vaihto-opiskelijana olleet voivat osallistua vuosittain uusintatenttitilaisuuteen, joka on syksyllä vaihdossa olleille kevään ensimmäinen uusintatenttitilaisuus ja keväällä vaihdossa olleille syksyn ensimmäinen uusintatenttitilaisuus.

11. Opiskelija voi tutkintosäännössä (15§) määrätyin perustein hakea muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista tai korvaavuutta. Opiskelija voi myös osoittaa hallitsevansa opintojakson suorittamiseen vaadittavat tiedot ja taidot osallistumalla opintojakson opettajan määräämään tenttiin tai muuhun näyttöön. Opiskelijan tulee hakea kaikki hyväksiluvut ja korvaavuudet heti opintojen alkaessa. Ammattikorkeakoulussa on käytössä erillisohje, jonka mukaan hyväksilukemiset ja korvaavuudet käsitellään.  Ammatillisen perustutkinnon, yo-tutkinnon tai muun hakukelpoisuuden antavan tutkinnon osalta ei korvaavuuksia pääsääntöisesti myönnetä. Kaikkiin hakemuksiin tarvitaan aina liitteiksi tiedot suoritettujen opintojen sisällöstä, laajuudesta ja arvioinnista (esimerkiksi opintosuoritusote tai muu todistus).
Hyväksilukemis- ja korvaavuuslomakkeet sekä lisätietoja saa opintotoimistoista.

Oikaisupyyntö

12. Opintosuorituksen arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltaminen tietoonsa.

13. Opiskelija, joka on tyytymätön edellä mainitun oikaisupyynnön päätökseen, voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon.

 

login