suomeksi
in English
Bookmark

Opintotuki

EVTEK-ammattikorkeakoulussa päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kansaneläkelaitoksen opintotukea koko norminmukaiseksi opiskeluajaksi, joka on 210 opintopisteen koulutusohjelmassa 3,5 vuotta ja 240 opintopisteen koulutusohjelmassa 4 vuotta.

Opintotuki myönnetään täysien opiskelukuukausien mukaan opintojen alkamispäivästä lukien. Syksyllä 2006 ja 2007 opintonsa aloittaneille opintotuki myönnetään syyskuun alusta kesäkuun loppuun. Aikaisemmin aloittaneet saavat opintotukea syyskuun alusta toukokuun loppuun. Kesäkuukausille, eli kesä-, heinä- ja elokuulle, opintotukea pitää hakea tarvittaessa erikseen.

Opintotukihakemus

Opintotukihakemus toimitetaan liitteineen KELAn opintotukikeskukseen Jyväskylään. Kesäajalle tehtävään hakemukseen tarvitaan EVTEKn opintotukilautakunnan lausunto ja siksi ne jätetään opintotoimistoon tai toimitetaan suoraan opintotukilautakunnan sihteerille. HUOM! Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty! Jos hakemuksesi saapuu Kelaan tai opintotoimistoon esim. 31.3, saat maaliskuun opintotuen, jos olet sitä hakenut. Jos hakemuksesi saapuu 1.4, saat opintotuen huhtikuusta lähtien.

Opintojen edistyminen ja tuloraja

Opintotuen saamisen edellytyksenä on opiskelun päätoimisuus. Opiskelu on päätoimista ja edistyminen riittävää, jos opintoja kertyy keskimäärin vähintään 4,8 opintopistettä tukikuukautta kohti. Opiskelijoiden edistymistä seurataan vuosittain. Jos opinnot eivät edisty riittävästi opintotuki voidaan lakkauttaa ja joissain tapauksissa myös periä takaisin.

Opiskelijat omat tulot vaikuttavat opintotukeen. Opiskelijan on itse huolehdittava, että verotettavat tulot eivät ylitä vapaan vuositulorajan määrää. Vapaa vuositulo on riippuvainen siitä, kuinka monta kuukautta opiskelija nostaa opintotukea kyseisenä kalenterivuonna. 1.1.2008 alkaen tulorajat korottuvat ja opiskelija saa ansaita 660 euroa tuellisena kuukautena ja tuettomana kuukautena 1970 euroa. Esimerkiksi 10 kuukauden opintotuella opiskelija voi ansaita korkeintaan 10540 euroa vuodessa (10x660+2x1970=10540). Opintojen aloitus- ja päättymisvuonna tulorajan laskemisessa kannattaa olla erityisen tarkkana. Vuositulovalvonta tehdään jälkikäteen verotustietojen valmistuttua. Lisätietoja vuositulorajoista Kelan kotisivuilta. HUOM! Vanhat tulorajat pätevät ennen 1.1.2008 ansaittuihin tuloihin. Vanhat tulorajat ovat 505 euroa tuellisena kuukautena ja 1515 euroa tuettomana kuukautena.

Kesäopintotuki

Opiskelija voi hakea opintotukea kesäopintoihin ja kesäajalla tapahtuvaan työharjoitteluun ja opiskelijavaihtoon. Kesäopintojen tulee olla päätoimisia, joka tarkoittaa vähintään 4,8 op/tukikuukausi. Hakemukseen (Kelan OTm-lomake) on liitettävä opettajan vahvistama »Selvitys kesäopinnoista» –lomake, jonka saa opintotoimistoista. Kesällä tapahtuvasta työharjoittelusta tarvitaan hakemuksen liitteeksi kopio työsopimuksesta ja opiskelijavaihdosta koulun todistus. Opiskelijavaihtoon ja työharjoitteluun pätee ns. 18 päivän sääntö, eli niiden on kestettävä kuukaudessa väh. 18 päivää, jotta opiskelija olisi oikeutettu opintotukeen kyseiseltä kuukaudelta. Huomaa, että myös kesätuet kuluttavat tukikuukausia ja vaikuttavat vapaan tulon vuosirajaan. Kesäopintotukihakemukset kannattaa toimittaa hyvissä ajoin huhti-toukokuussa, sillä kesä-heinäkuussa hakemusten käsittely on lomien takia hitaampaa.

Työharjoittelu ja tulot

Työharjoittelusta saatava palkka vaikuttaa opintotuen saamiseen. Jos saat harjoittelusta palkkaa alle 505 euroa, voit saada opintotukea normaalisti. Jos saat palkkaa 505 euroa/kk tai enemmän, voit saada ainoastaan asumislisää ja opintolainan valtiontakauksen.

Oppilaitoksen työharjoitteluun myöntämä apuraha vaikuttaa tuen saantiin Suomessa, mutta ei ulkomailla. Jos Suomessa tehtävään harjoitteluun oppilaitokselta saatu apuraha ylittää 259,01 euroa, EI opiskelija saa opintorahaa, vaan ainoastaan asumislisän ja lainatakauksen. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon ja tutkintoon kuuluvaan työharjoitteluun tarkoitetut oppilaitoksen myöntämät apurahat eivät estä opintorahan saamista, jolloin opiskelija voi saada sekä opintorahan, asumislisän että lainatakauksen.

Norminmukaisen opiskeluajan ylittävän ajan opintotuki

Opintotukea voi hakea tarvittaessa myös ns. joustovuodelle ja yliajalle. Hakemukseen (Kelan OTm-lomake) on liitettävä opiskelutodistus, jonka opiskelija saa opintotoimistosta. Hakemus lähetetään suoraan Kelan opintotukikeskukseen. Mikäli opiskelija hakee ensimmäistä kertaa opintotukea vasta joustovuodella, täyttää hän OT2-lomakkeen ja liittää siihen tarvittavat liitteet.

Lisätietoja opintotukiasioista

EVTEKssä toimii opintotukilautakunta, josta voi kysyä neuvoa ja joka antaa tarvittaessa lausuntoja Kelan opintotukikeskukselle. Lautakunnalle voi lähettää kysymyksiä osoitteeseen opintotuki@evtek.fi. Lisäksi opintotukiasioihin liittyvää neuvontaa antaa suunnittelija Maria Ojala. Hän on tavattavissa pääsääntöisesti maanantaina ja keskiviikosta torstaihin Myyrmäessä (huone 202) ja tiistaisin Leppävaarassa (huone B244). Muotoiluinstituutissa on opintotukipäivystys noin kerran kuukaudessa. Tarkemmat päivystysajat löytyvät Ovi-portaalista.

Opintotukiasioista löytyy tietoa myös Ovi-portaalista, ilmoitustauluilta sekä KELAn esitteistä ja kotisivuilta. Kelan opintotukiasioiden neuvontanumero: 020 634 6770.

HUOM! Opiskelijat, täyttäkää hakemukset huolellisesti ja varmistakaa, että teillä on tarvittavat liitteet mukana, se nopeuttaa asioidenne käsittelyä. Kela ei käsittele puutteellisia hakemuksia ennen kuin se on saanut tarvittavat tiedot ja liitteet opiskelijalta.

Yhteystietoja

Opintotukilautakunta

Leiritie 1, 01600 Vantaa
Faksi 020 7553 949
S-posti: opintotuki@evtek.fi

KELAn opintotukikeskus
PL 228
40101 JYVÄSKYLÄ
puh. 020 434 6770
faksi 020 434 6710

login