suomeksi
in English
Bookmark

Tenttikäytännöt

Tekniikan koulutusala

Opintojakson päättymisen jälkeisenä tenttikautena pidetään tentti, jossa opiskelija osoittaa hallitsevansa opintojakson asiat. Opetuksen päättymistä seuraavan tenttiviikon tenttiin ei tarvitse ilmoittautua.

Tenttikausien ulkopuolella järjestetään ylimääräisiä uusintatenttikertoja kaksi tai kolme opintojaksoa kohden. Opiskelija voi uusia hylätyn opintojakson tentin vain kaksi kertaa opintojakson päättymistä välittömästi seuraavien uusintatenttikertojen aikana, minkä jälkeen opintojakso on kuunneltava uudestaan. Jos opiskelija ilman pätevää syytä jää saapumatta uusintatenttiin, johon hän on ilmoittautunut, hänen katsotaan käyttäneen tenttikerran. Uusintatentteihin on ilmoittauduttava vahtimestareilta ja infosta saatavilla uusintatenttikuorilla. Tenttikuori palautetaan täytettynä vahtimestarille viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Jokaiselle tentille on tehtävä oma tenttikuori. Kuorta ei saa liimata kiinni. Tenttitilaisuudessa on opiskelijan todistettava henkilöllisyytensä. Uusintatenttien ajankohdat ovat lukuvuoden ajoituksen yhteydessä tämän oppaan alussa. Opettajan tulee tiedottaa tenttien tulokset opiskelijoille kahden viikon kuluessa suorituspäivästä lukien. Tulokset ilmoitetaan Ovi-portaalissa opintojakson toteutussivulla.Hyväksytyn arvosanan opintojaksosta voi saada vain jos kaikki opintojaksoon kuuluvat laboratoriotyöt, projektityöt, harjoitustyöt ja tentit on hyväksytysti suoritettu. Koepaperit palautetaan opettajan harkinnan mukaan. Jos niitä ei palauteta, opiskelijalla on niin halutessaan oikeus nähdä koesuorituksensa. Koepapereita säilytetään 6 kk:n ajan opintojakson arvostelun suorittamisesta.

Liiketalouden ja hallinnon koulutusala

1. Tenttitilaisuuteen on saavuttava 15 minuutin kuluessa (ilta-amk:n tenttitilaisuuksissa 30 minuutin kuluessa) sen alkamisesta. Mikäli opiskelija myöhästyy tenttitilaisuuden alusta yli 15 minuuttia, hän menettää oikeuden osallistua kyseiseen tenttitilaisuuteen sekä menettää samalla kyseisen tenttikerran. Tästä säännöstä ei myönnetä poikkeuksia.

2. Tenttitilaisuuteen ei ole lupa ottaa mukaan omalle paikalle laukkuja, takkeja, muistiinpanovälineitä, kirjoja yms. tavaroita, vaan  ne on jätettävä tenttitilan seinustoille. Poikkeuksena ovat sellaiset tavarat, jotka ovat erikseen mainittu tentin kysymyspaperissa.

Käsipuhelinta ei saa ottaa mukaan omalle paikalle, vaan se on jätettävä suljettuna laukkuun tms. paikkaan, jossa se ei ole näkyvissä eikä käsillä. Myöskään korvalappustereoita tai muita vastaavia laitteita ei saa ottaa mukaan omalle paikalle.

3. Tentin kysymyspaperissa on mainittu, mitä oheismateriaalia tentissä saa käyttää.

4. Opiskelija saa poistua tenttitilaisuudesta aikaisintaan 15 minuuttia tentin alkamisen jälkeen (ilta-amk:n uusintatenttitilaisuuksista 30 minuutin jälkeen). Tenttitilaisuuksista ei saa väliaikaisesti poistua ilman valvojan lupaa.

5. Opiskelijan täytyy tenttitilaisuudesta lähtiessään luovuttaa kaikki tenttipaperit valvojalle. Opiskelijan on kirjoitettava jokaiseen luovutettavaan tenttipaperiin etu- ja sukunimensä lisäksi vuosikurssinsa, ryhmänsä tai luokkansa tunnus (esim. A05, IA05S). Toisen oppilaitoksen tai oman oppilaitoksen toisen koulutusalan opiskelijan on kirjoitettava oppilaitoksensa tai koulutusalansa ja opiskeluryhmänsä nimi tai tunnus. Erilliseksi vastauspaperiksi kelpaa vain koulun leimalla varustettu konseptipaperi. Leimaamaton vastauspaperi hylätään.

6. Opiskelijan on kuitattava jokainen tentti valvojalle sekä poikkeuksetta todistettava henkilöllisyytensä tentin valvojalle tenttitilaisuudesta poistuessaan

7. Tenttivilppitapauksissa valvoja poistaa opiskelijan tenttitilaisuudesta ja ilmoittaa asiasta tentin korjaajalle ja oikeusturvalautakunnalle, joka päättää oikeusturvalautakunta. Tenttivilppi johtaa tenttisuorituksen hylkäämiseen. Tenttivilpistä voi seurata myös opiskeluoikeuden määräaikainen menetys.

8. Opintojakson varsinaiseen tenttitilaisuuteen ei tarvitse erikseen ilmoittautua, koska opintojaksolle ilmoittautuminen antaa oikeuden osallistua tenttiin. Mikäli opiskelija saa opintojakson tentistä hylätyn arvosanan, hänellä on mahdollisuus kahteen uusintatenttiin.  Uusintatenttiin ilmoittaudutaan WinhaWille opiskelijaliittymän kautta vähintään viikkoa ennen tenttitilaisuutta. Poikkeukset tästä käytännöstä ilmoitetaan erikseen.

Yhdessä uusintatentissä voi suorittaa kerrallaan enintään kolmen opintojakson tentin. Jos opiskelija ei saa hyväksyttävää suoritusta toisessakaan uusintatentissä, hänen on suoritettava kyseinen opintojakso uudestaan. Opintojakson muut suoritukset (oppimistehtävät ym.) jäävät voimaan opettajan harkinnan mukaan.

9. Ulkomailla vaihto-opiskelijana olleet voivat osallistua vuosittain uusintatenttitilaisuuteen, joka on syksyllä vaihdossa olleille kevään ensimmäinen uusintatenttitilaisuus ja keväällä vaihdossa olleille syksyn ensimmäinen uusintatenttitilaisuus.

10. Opiskelijalla on oikeus korottaa opintojakson arvosanaa yhden kerran sopimalla siitä erikseen ko. opintojakson opettajan kanssa.

11 Opettajalla on tenttitilaisuudesta laskettuna kolme (3) viikkoa aikaa tarkistaa ja korjata tentit sekä tallentaa arvosanat Winha opiskelijajärjestelmään. Tarkistusaikaa pidentävät lomat, jotka katsotaan opiskelijoiden lomien mukaisesti. Sama tarkistus- ja korjausaika koskee myös muita opintosuorituksia, siitä päivämäärästä lähtien, jolloin opintosuoritus on toteutuskuvauksen mukaan pitänyt viimeistään luovuttaa tarkistettavaksi ja korjattavaksi.

12 Opintosuoritukset arvostellaan joko pistein tai periaatteella hyväksytty/hylätty. Opintojakson arviointiperusteet mainitaan toteutuskuvauksessa. Arvostelusta kerrotaan tarkemmin arviointisäännössä (Opintojakson arviointi).

13. Kypsyyskokeet järjestetään neljä kertaa vuodessa erikseen määrättyinä päivinä. Kypsyyskokeen voi suorittaa ohjaajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana esimerkiksi päivä- ja ilta-ammattikorkeakoulun uusintatenttipäivinä. Opiskelija ilmoittautuu kypsyyskokeeseen suoraan ohjaavalle opettajallensa.

14. Valmistumassa olevat opiskelijat, joiden opintojaksosuorituksesta puuttuu vain tentti, voivat neuvotella opintojakson suorittamisesta yliopettajan kanssa. Edellytyksenä on, että opiskelijalta puuttuu enintään yksi pakollinen opintojakso ja että hänen opinnäytetyönsä on valmis.

15. Kansainvälisten kaksoistutkintojen opiskelijat (EBA ja EM) noudattavat tenttejä ja opintosuorituksia koskevissa asioissa Examination Boardin vahvistamia käytäntöjä.

16. Opintosuorituksia koskevat erimielisyydet ratkaisee tutkintolautakunta.

Kulttuurin koulutusala

Muotoiluinstituutissa ei järjestetä erillisiä  tenttiviikkoja. Jos opiskelija ei suoriudu opintojakson päätyttyä järjestettävästä tentistä, on hänellä mahdollisuus tenttiin yleisenä tenttipäivinä. Uusintatenttipäiviä järjestetään kuusi lukuvuoden aikana. Tenttien ajankohdat ilmoitetaan lukuvuoden toimintakalenterissa.

Opiskelijalla on varsinaisen opintojakson tenttikerran jälkeen mahdollisuus kahteen uusintatenttiin. Tenttitilaisuudessa voi suorittaa kerrallaan enintään kolmen opintojakson tentin. Jokaisesta on täytettävä oma tenttikuori. Jos opiskelija ei saa hyväksyttävää suoritusta toisessakaan uusintatentissä, hänen on suoritettava kyseinen opintojakso uudestaan. Uusintatenttiin ilmoittaudutaan täyttämällä  tenttikuori, jonka saa opintotoimistosta. Opiskelija palauttaa täytetyn tenttikuoren kaksi viikkoa ennen tenttipäivää opintojakson opettajalle. Mikäli opiskelija jättää saapumatta uusintatenttitilaisuuteen katsotaan ilmoittautuminen osallistumiseksi. Osallistumisen voi peruuttaa sairauden tai muun pätevän syyn vuoksi. Tenttitilaisuudessa saa olla mukana vain kirjoitusvälineet. Opettaja tekee merkinnän tenttikuoreen tarvittavasta erityismateriaalista. Opiskelijan on kuitattava jokainen tentti valvojalle sekä tarvittaessa todistettava henkilöllisyys. Opettajalla on kolme viikkoa aikaa tarkistaa ja korjata opintojakson tentit. Tulokset  ilmoitetaan koulutusohjelmien ilmoitustauluilla. Koepapereita säilytetään 6 kk:n ajan opintojakson arvostelun suorittamisesta.

Uusintatentit

Uusintatentteihin ilmoittaudutaan Tekniikassa sekä Muotoilussa tenttikuorilla. Kuoria saa Tekniikassa vahtimestareilta ja Muotoilussa opintotoimistosta. Tenttikuori on palautettava täytettynä vahtimestareille kymmenen päivää ennen tenttiä ja Muotoilussa kaksi viikkoa ennen tenttiä joko opettajalle tai vierailevan luennoitsijan osalta opintotoimistoon.  Jokaiselle tentille on tehtävä oma tenttikuori. Kuorta ei saa liimata kiinni. Liiketalouden alalla uusintatentteihin ilmoittaudutaan WinhaWillen kautta.

login