suomeksi
in English
Bookmark

KEMIANTEKNIIKKA

Kemiantekniikka on vahva ja kehittyvä ala, jolle on ominaista luonnonvarojen jalostaminen tuotteiksi korkean teknologian avulla. Alalla panostetaan voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jossa huomioidaan tuotteen koko elinkaari raaka-aineiden valinnasta ja hankinnasta kierrätykseen ja jätehuoltoon. Ekologisesti kestäviin ratkaisuihin päästään vain tarkastelemalla ympäristövaikutuksia kokonaisuutena. Tuotteiden ja valmistusprosessien ympäristövaikutusten hallinnassa tarvitaan monen eri tieteenalan osaamista. Kemiantekniikassa kehitetään aineita ja materiaaleja sekä menetelmiä, laitteita ja prosesseja jokapäiväisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi.   

Koulutusohjelman tavoitteet

Kemiantekniikan koulutusohjelmasta valmistuu ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasioita monipuolisesti hallitsevia kemiantekniikan insinöörejä (AMK), joiden osaaminen perustuu luonnontieteisiin, erityisesti kemiaan, sekä prosesessitekniikkaan.  Koulutuksessa painotetaan hyvää ammattitaitoa ja opintojen laaja-alaisuutta, jotta tarvittaessa myöhemmin voidaan jatko- ja täydennyskoulutuksella syventää jonkin osa-alueen erityisosaamista. Kemiantekniikan insinööri tarvitsee oma-aloitteisuutta ja luovuutta, loogista ajattelutapaa, pitkäjänteisyyttä sekä yhteistyövalmiuksia yritysmaailman  tiimi- ja projektityössä. Myös laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen on tärkeää. Suullinen ja kirjallinen viestintätaito sekä taito hakea ja soveltaa uutta tietoa ovat välttämättömiä jatkuvasti kansainvälistyvässä työympäristössä.

Kemiantekniikan insinöörit sijoittuvat kemianteollisuuden esimies- tai asiantuntijatehtäviin. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat mm. projekti- ja suunnnitteluinsinööri, käyttö-, laatu- ja ympäristöinsinööri tai tutkimus- ja kehitysinsinööri. Pääkaupunkiseudun kemian- tai ympäristötekniikan suunnittelutoimistoissa sekä julkishallinnossa löytyy suunnittelutehtävien lisäksi erilaisia  tutkimus- tai kehitystehtäviä. Myös myyntiin ja markkinointiin liittyviä tehtäviä sekä opetustyötä on tarjolla.  Käytännön kokemuksen myötä alan insinööri voi edetä urallaan esimerkiksi vaativiin asiantuntijatehtäviin, tuotantopäälliköksi tai myyntipäälliköksi. 

Opiskelu

Insinööriopintojen ohjeellinen kestoaika ammattikorkeakoulussa on neljä vuotta (240 opintopistettä). Opintojaksot toteutetaan monimuotoisesti lähiopetuksena, projekti- ja harjoitustöinä sekä itseopiskeluna. Opintojakso voi koostua myös laboratoriossa toteutettavasta pienryhmätyöskentelystä uudenaikaisilla ja monipuolisilla laboratoriolaitteilla.

Opintojen alkuosa koostuu pääasiassa perusopinnoista (70 op) ja pakollisista ammattiopinnoista (65 op), joiden tavoitteena on luoda vahva luonnontieteellinen sekä yleistekninen pohja varsinaisille ammattiopinnoille. Perusopinnoissa kehitetään myös viestintätaitoja samoin kuin tietotekniikan ja liiketoimintaosaamisen hallintaa.

Koska tavoitteena on monipuolinen osaaminen ja laaja pohja ammattitaidolle, opiskellaan kemian useiden opintojaksojen ja laboratoriotöiden lisäksi myös prosessitekniikan opintojaksoja, jotka ovat perustana ammattiopinnoille. Varsinaisia suuntaavia ammattiopintoja suoritetaan 45 op, jotka määräytyvät suuntautumisvalinnan mukaan. Kaikki opiskelijat perehtyvät myös biokemiaan ja mikrobiologiaan, laatu- ja ympäristöjärjestelmiin, turvallisuustekniikkaan sekä koesuunnitteluun. Pienissä ryhmissä tehtävät harjoitus- ja projektityöt sekä laboratoriotyöt ovat olennainen osa opiskelua. Lisäksi opintoihin kuuluu 15 op vapaasti valittavia opintoja, jotka voivat koostua kemiantekniikan koulutusohjelman, muiden EVTEKin koulutusohjelmien tai muiden korkeakoulujen ja yliopistojen opintojaksoista. 

Suuntautumisvaihtoehdot

Kemian- ja ympäristötekniikasta voi suuntautua erityisesti:

• prosessien suunnitteluun ja käyttöön
• ympäristötekniikkaan

Prosessien suunnitteluun ja käyttöön suuntautuessa opiskellaan mm. prosessien suunnittelua, simulointia, tuotannonohjausta ja käynnissäpitoa sekä materiaali- ja lujuusoppia.
Ympäristötekniikan opintoihin kuuluvat vesien, ilman, maaperän ja pohjaveden suojelu, sekä jätehuoltotekniikka. Näiden lisäksi perehdytytään ympäristölainsäädäntöön, ympäristöriskien arvioimiseen, elinkaariarviointiin, ympäristömittauksiin sekä ympäristöbiotekniikkaan.
Haluttaessa ammattiopintoihin voidaan pakollisten suuntautumisvaihtoehdo-opintojen lisäksi valita myös EVTEKin tarjoamia muita valinnaisia ammattiopintoja mm. tuotantotaloudesta ja tietotekniikasata.

Harjoittelu- ja opinnäytetyö

Harjoittelu ja opinnäytetyönä tehtävä insinöörityö kuuluvat olennaisesti opintoihin teknillisessä ammattikorkeakoulussa. Tutkintovaatimukseen kuuluu 20 viikon (30 op) harjoittelu, joka suoritetaan pääsääntöisesti kesäisin. Insinöörityö (15 op) on laajahko tutkimus-, suunnittelu- tai kehitystyö, joka tehdään viimeisenä opintovuonna yleensä työelämän  aiheesta. Opinnäytetyössään valmistumisvaiheessa oleva insinööri osoittaa valmiutensa käyttää ja soveltaa omaksumaansa tietoa. Näin harjoittelu, insinöörityö ja projektit perehdyttävät opiskelijoita käytännön työtehtäviin jo opiskeluaikana.

Muuta

Teollinen toiminta vaikuttaa yleensä myös ympäristöön. Ympäristövaikutusten hallinta prosessiteknisin ratkaisuin, kierrätyksellä, raaka-ainevalinnoilla tai päästöjen vähentämistekniikoilla on ensiarvoisen tärkeää. Ympäristönäkökohdat on otettava huomioon tuotteen koko elinkaaressa. Teollisen toiminnan ja ympäristön vuorovaikutuksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on välttämätöntä kemian alalla toimiville insinööreille. Kemiantekniikan insinööritutkinto on laaja-alainen ja tästä syystä monenlaisiin työtehtäviin soveltuva. Tutkinnossa laaja ammattiteoreettisuus ja käytännön menetelmien osaaminen yhdistyvät monipuoliseksi  asiantuntijuudeksi.

Yhteystiedot

Ismo Halonen
kemiantekniikan koulutusohjelman johtaja
puh. 020 7553 753
s-posti: ismo.halonen@evtek.fi

Liisa Heikkilä
kemiantekniikan koulutusohjelman assistentti
puh. 020 7553 791
s-posti: liisa.heikkila@evtek.fi

login