suomeksi
in English
Bookmark

MEDIATEKNIIKKA

Viestintäalan keskeisiä toimijoita ovat painoviestintää harjoittavat yritykset, sähköisen viestinnän ja digitaalisen media-alan yritykset, mainostoimistot, teleoperaattorit sekä viestimiin sisältöjä ja palveluita tuottavat yritykset. Viestintäalan yritysten tuotteita ovat sanomalehdet, kirjat, aikakauslehdet, mainospainotuotteet, digitaaliset julkaisut tietoverkoissa, muut Internet- ja mobiilipalvelut, CD- ja DVD-tuotteet sekä radio- ja TV-ohjelmat.

Tyypillisiä ammatillisia tehtäväaloja mediatekniikan insinöörille ovat teknisen suunnittelun, kehityksen tai asiakaspalvelun tehtävät viestintäalan ja laajemminkin tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävissä yrityksissä. Mediatekniikan insinööri voi toimia esimerkiksi kirjapainon esimies- tai asiantuntijatehtävissä, digitaalisen julkaisutoiminnan kehitystehtävissä, Internet- tai mobiilipalveluiden kehittäjänä, multimediatuottajana, digitaalisen TV:n ja videotekniikan kehitystehtävissä. Muita mediatekniikan insinöörille soveltuvia työtehtäviä ovat markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtävät sekä esimies- ja johtotehtävät alan tai alalle palveluita tuottavissa yrityksissä. Mediatekniikan insinöörit voivat toimia myös alan opetus- ja neuvontatehtävissä sekä yrittäjinä. 

Viestintätekniikan kehittyminen on erittäin nopeaa ja sillä on merkittäviä yhteiskunnallisiakin vaikutuksia. Koulutusohjelmassa pyritään seuraamaan valppaasti nopeasti kehittyvän viestintätekniikan valtavirtoja ja reagoimaan niiden asettamiin vaatimuksiin tarvittaessa. 

Koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa graafinen tekniikka ja digitaalinen media. Koulutusohjelman sisällöissä katetaan kaikki julkaisemisen jakelukanavat paperista mobiililaitteisiin ja digitaaliseen televisioon. Erityinen painoarvo on eri teknologioita yhdistävässä monikanavajulkaisemisessa. Tavoitteena on antaa vahva teknologinen osaaminen tiedon jakelusta eri kanavilla sisältötuotantoa unohtamatta.

 

2. Osaamistavoitteet

Mediatekniikan koulutusohjelma antaa valmiudet digitaalisen ja graafisen viestinnän sovellusten kehittämiseen, viestinnän tuotantoprosessien johtamiseen, media-alan asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävien hoitamiseen sekä yrittäjänä toimimiseen alalla.

Mediatekniikan insinöörin ydinosaamisen muodostaa

  • viestintä-, tieto- ja julkaisujärjestelmien tekniikoiden ja prosessien osaaminen
  • digitaalisen ja graafisen median toimialaosaaminen
  • oman alan asiantuntijuus ja taito integroida eri osaamisalueita laaja-alaisesti
  • visuaalisen viestinnän ja sisällön tuotannon perustaidot

Ammatillisten osaamistavoitteiden lisäksi opinnoissa kiinnitetään huomiota erilaisten yleisten työelämävalmiuksien kehittämiseen, jotka luovat opiskelijalle edellytykset esimies- ja johtotehtävissä toimimiseen, työelämään sopeutumiseen yleensä, viestintään, elämän ikäiseen oppimiseen ja uuden tiedon hankintaan ja omaksumiseen. Tällaisia ydinosaamisalueita ovat: 

Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet

  • Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen
  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen
  • Yrittäjyyden-, liiketoiminnan- ja johtamisen osaaminen
  • Kansainväliset valmiudet

 

3. Opintojen rakenne ja toteutus

Opintojen laajuus on 240 op ja ne rakentuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja insinöörityöstä seuraavasti:

Perusopinnot 70 op
Ammattiopinnot 50 op
Syventävät ammattiopinnot 60 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Insinöörityö 15 op
Harjoittelu 30 op
Yhteensä 240 op

Perusopinnot koostuvat matemaattis-luonnontieteellisistä opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista, tietotekniikan perusopinnoista ja liiketoimintaan liittyvistä opinnoista. Perusopinnot ovat yhteiset kaikille koulutusohjelman opiskelijoille.

Ammattiopinnot jakautuvat kaikille yhteisiin ammattiopintoihin, joissa perehdytään mediatekniikan perusteknologioihin sekä syventäviin ammattiopintoihin, joista osa määräytyy suuntautumisvaihtoehdon perusteella ja osa on valinnaisia. Syventävät ammattiopinnot on järjestetty 15 op:n asiakokonaisuuksiksi.  Opintoihin kuluu lisäksi 15 op vapaasti valittavia opintoja, jotka opiskelija voi valita haluamallaan tavalla EVTEKin tarjonnasta. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan myös hyväksyä muualla, vähintään ammattikorkeakoulutasoisessa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja, jotka tukevat media-alan ammatillista osaamista tai yleisten työelämävalmiuksien kehittymistä.  Insinöörin työn osaaminen osoitetaan opintojen loppuvaiheessa tehtävässä insinöörityössä, joka on 15 op:n laajuinen itsenäisesti, useimmiten yrityksen aiheesta tehtävä projektityö.  Opintojen tärkeänä osana on harjoittelu, joka suoritetaan kesäisin. 

Suuntautumisvaihtoehto (graafinen tekniikka tai digitaalinen media) valitaan ensimmäisen opintovuoden jälkeen. 

Graafisen tekniikan opinnot antavat perustiedot painoviestinnän prosesseista, materiaaleista ja järjestelmistä ottaen huomioon myös kehittyvät digitaaliset painamistekniikat ja elektronisen julkaisutoiminnan sekä digitaalisen ja painetun viestinnän integroitumisen. Digitaalisen painamisen alueella EVTEKissä on Suomen monipuolisin koulutusympäristö.  Digitaaliset työnkulut painoviestinnässä sekä monikanavajulkaisemisen menetelmät muodostavat keskeisen opetuksellisen sisällön. Opinnot antavat myös perustiedot painotuotteen ulkoasun suunnittelusta.  Opintoja suuntaamalla opiskelija voi erikoistua digitaalisen julkaisemisen suuntaan tai esimerkiksi pakkaustekniikkaan. Hän voi myös täydentää opintojaan tuotantotalouden opinnoilla, jotka sopivat hyvin graafisen suunnan valinneille.

Digitaalisen median suuntautumisvaihtoehdossa keskeisessä asemassa on ohjelmointitaitojen sekä digitaalisen viestinnän eri jakeluteiden teknologioiden oppiminen. Avainalueita ovat multimediatekniikka, digitaalinen dokumentointi ja julkaiseminen, hajautettu multimedia sekä Internet-tekniikka. Keskeisiä aihealoja ovat lisäksi mobiilisovellukset, virtuaalitekniikka, interaktiivinen televisio- ja videotekniikka, kaupallinen mediatuotanto ja digitaaliset oppimisympäristöt. Sisältötuotannon kysymyksiä käsitellään mm. lukuisissa yritysprojekteissa, jotka muodostavat keskeisen oppimismenetelmän. Digitaalisen median opintoja hyvin täydentäviä ovat syventävät tietotekniset opinnot, tuotantotalouden ja graafisen tekniikan opinnot.

Opiskelija voi erikoistua ja suunnata opintojaan haluamallaan tavalla valinnaisten ammattiainemoduulien, vapaasti valittavien opintojen ja opinnäytetyön aiheen valinnalla Mediatekniikan koulutusohjelmassa opintoihin kuuluu myös työelämän aiheista tehtävät projektit, joissa kehitetään valmiuksia opittujen asioiden soveltamiseen, asiakasprojektien johtamiseen ja kannustetaan yrittäjyyteen.

Opiskelija voi myös suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla vaihto-opiskeluna koulutusohjelman eri yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintojen rakenne:

Valinnaiset ammattiainemoduulit ovat:

·          Sisällön tuotanto ja monikanavajulkaiseminen

·          Graafisen tekniikan jatko-opinnot

·          Pakkaustekniikka

·          Audiovisuaalinen tekniikka

·          Mobile Media

·          Advanced Application Development

·          Tuotantotalous

·          Technology Business in Europe

 Näistä opiskelija valitsee kaksi osaksi ammatti-opintojaan. Valinta tapahtuu toisen opintovuoden jälkeen.


4. Oppimisprosessin vuositeemat

Opinnot etenevät ajallisesti vuositeemojen mukaan. Opintojaksojen suoritusjärjestys on suunniteltu niin, että kunakin opiskeluvuotena näkökulma ja painotukset toteuttavat vuositeemojen mukaisia tavoitteita.

Vuositeemat osaamistavoitteineen ovat:

1. vuosi: Insinööritieteet ja media-ala

Ensimmäisen opintovuoden opinnoissa painottuvat matemaattis-luonnontieteelliset ja tietotekniset perusopinnot. Tavoitteena on luoda teoreettinen ja yleistekninen pohja ammattiopinnoille. Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan myös kieliä ja ammattiin orientoivia perusopintoja. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on teoreettiset, matemaattis-luonnontieteelliset sekä käytännön tietotekniset perusvalmiudet opintojen eteenpäin viemiseksi sekä media-alan perustuntemus ammattiin valmistautumiseksi.

2. vuosi: Digitaalisen ja graafisen median työprosessit ja käytetyt välineet. Ammatillinen työkalupakki

Toisen opintovuoden aikana perehdytään ammatillisiin perusopintoihin ja mediasovellusten tekemiseen tarvittaviin työkaluihin ja perusteorioihin. Opinnot eriytyvät osittain suuntautumisvaihtoehdon (graafinen tai digitaalinen media) valinnan perusteella. Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija tuntee paperille ja erilaisille digitaalisille välineille tapahtuvan julkaisemisen perusteknologiat ja osaa käyttää niissä tarvittavia sovellusohjelmia ja ohjelmointikieliä. Hänellä on valmius hakeutua ammatillista osaamista edellyttäviin harjoittelutehtäviin.

3. vuosi: Mediatuotteet ja sisällöt, projektitoiminta, liiketoiminta-osaaminen, erikoistuminen

Kolmantena vuonna tehdään oikeita mediasovelluksia toisen vuoden aikana opittuja työkaluja hyödyntäen ja syvennetään teoreettista ja tietoteknistä osaamista. Kolmannen vuoden aikana opiskellaan myös liiketoimintaan liittyviä aineita ja erikoistutaan moduulivalintojen kautta omaan syventymiskohteeseen.  Kolmannen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa tehdä mediasovelluksia erilaisille julkaisualustoille ja toimia niihin liittyvissä projekteissa. Hän osaa yritystalouden ja laskentatoimen periaatteet. Oman erikoistumisalansa mukaan hänellä on syventävää osaamista ohjelmointikielistä, AV-tekniikasta, monikanavajulkaisemisesta, graafisesta tuotantotekniikasta ja/tai tuotantotaloudesta.

4. vuosi: Digitaalisen ja graafisen median konvergenssi, tuotantoprosessien, sen laadun ja henkilöstön johtaminen ja opitun synteesi

Neljännen opintovuoden aikana perehdytään siihen, miten media-alan tuotantoprosesseja ja henkilöstöä johdetaan.  Viimeisen vuoden opintoihin kuuluu myös syventäviä ammatillisia opintoja sekä aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja yhdistäviä opintoja. Luodaan katsaus uusimpiin media-alan sovelluksiin ja opitaan, mitä on median konvergenssi. Neljäntenä vuonna voi vielä erikoistua esimerkiksi pakkaustekniikkaan. Neljännen opintovuoden jälkeen opiskelijalla on valmiudet tehdä luovasti uusia monikanavasovelluksia. Hänellä on myös tuotannon johtamiseen tarvittavia esimiestaitoja (tuotannon suunnittelu, laatu- ja henkilöstöjohtaminen). Hän osaa yhdistää ja soveltaa opittuja asioita insinöörin työssä.  Neljännen vuoden opintojen jälkeen opiskelija on valmis työelämän palvelukseen AMK-insinöörinä.

 

Yhteystiedot

Tuula Helle
mediatekniikan koulutusohjelman assistentti
puh. 020 7553 866
s-posti: tuula.helle@evtek.fi

Seija Ristimäki
mediatekniikan koulutusohjelman johtaja
puh. 020 7553 842
s-posti: seija.ristimaki@evtek.fi

login