suomeksi
in English
Bookmark

ELEKTRONIIKKA

Elektroniikkainsinöörejä työskentelee enimmäkseen alan yrityksissä tuotekehitykseen tai tuotantoon liittyvissä tehtävissä. Tuotekehitystehtävissä elektroniikkainsinöörit suunnittelevat elektronisia piirejä tai järjestelmiä mitä erilaisimpiin sovellutuksiin. Elektroniikkatuotannossa toimivien insinöörien tehtävät koostuvat mm. elektronisten piirien ja järjestelmien tuotannon suunnittelusta ja ohjauksesta, tuotteiden valmistustekniikoiden kehittämisestä sekä laadunohjauksesta. Lisäksi elektroniikkainsinöörejä toimii alan tekniseen osto- ja myyntitoimintaan ja koulutukseen liittyvissä tehtävissä sekä erilaisissa tehtävissä alan tutkimuslaitoksissa.

Elektronisten piirien ja järjestelmien tuotteistamiseksi elektroniikkainsinöörillä tulee olla perustiedot sekä tuotteiden tuotekehitys- että tuotantoprosesseista. Lisäksi elektroniikkainsinöörillä tulee olla laaja-alainen tietämys elektroniikan eri osa-aloista ja teknologioista, sillä elektroniikkatuotteiden suunnitteluun ja tuotantoon liittyvät avainkysymykset ovat usein sovellutuskohtaisia.

Koulutusohjelman tavoitteet

Elektroniikan koulutusohjelman opintojen sisällön tavoite on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia sellaisissa työtehtävissä, jotka liittyvät fyysisten elektronisten järjestelmien, komponenttien tai materiaalien suunnitteluun, valmistukseen tai osto- ja myyntitoimintaan. Painopiste koulutusohjelmassa on käsiteltävien laitteistojen, komponenttien tai materiaalien fyysisyydessä ja käsinkosketeltavuudessa (hardware). Tästä syystä koulutusohjelman opintoihin liittyy huomattavan paljon erilaisia suunnitteluharjoituksia, projekteja ja laboratorioharjoituksia.

Opiskelu

Insinööriopintojen ohjeellinen kestoaika on ammattikorkeakoulussa neljä vuotta (240 op). Koulutusohjelman opinnot on jaettu perusopintoihin (70 op), ammattiopintoihin (110 op), vapaasti valittaviin opintoihin (15 op), harjoitteluun (30 op) ja opinnäytetyöhön (15 op).

Koulutusohjelman perusopinnot koostuvat pääasiassa matematiikan ja fysiikan opintojaksoista, jotka antavat pohjan ammattiaineiden opiskelulle. Lisäksi perusopintoihin sisältyy kielten ja talousaineiden opintoja. Nämä opinnot ovat pakollisia kaikille koulutusohjelman opiskelijoille lukuunottamatta kahta matematiikan opintojaksoa, joista opiskelija suorittaa vain toisen suuntautumisvaihtoehtovalintansa mukaisesti.

Koulutusohjelman ammattiopinnot opiskelija suorittaa siten, että hän valitsee toisen elektroniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdon pääaineekseen ja suorittaa siihen kuuluvia opintoja yhteensä 90 opintopistettä. Tämän lisäksi opiskelija valitsee sivuaineen, joka voi olla koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdoista toinen, ja suorittaa siitä 20 opintopistettä. Pääaineen opinnoista 70 op on kyseisen suuntautumisvaihtoehdon pakollisia opintoja ja loput 20 op opiskelija voi valita kyseisen suuntautumisvaihtoehdosta vapaavalintaisesti. Mikäli opiskelija suorittaa sivuaineensa elektroniikan koulutusohjelman toisesta suuntautumisvaihtoehdosta, on hänen suoritettava 10 op kyseisen suuntautumisvaihtoehdon pakollisista opinnoista ja loput 10 op samasta suuntautumisvaihtoehdosta valinnaisesti. Koulutusohjelman opintojaksot ja niiden pakollisuus tai valinnaisuus eri suuntautumisvaihtoehdoissa on esitetty oheisessa opintojaksotaulukossa. Opiskelija voi valita sivuaineensa myös mistä tahansa muusta koulutusohjelmasta. Tällöin opiskelijan on suunniteltava opintojensa sisältö yhdessä elektroniikan koulutusohjelman johtajan kanssa.

Vapaasti valittaviin opintoihin opiskelija voi sisällyttää mitä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisia opintojaksoja. Tyypillisesti nämä opinnot koostuvat oman kiinnostuksen mukaan valituista EVTEKin opintojaksoista. Myös mahdolliset lisäopetuskurssit matematiikasta, fysiikasta tai kielistä sijoitetaan tähän kategoriaan.

Koulutusohjelman opinnot toteutetaan neljässä kahdeksan tai yhdeksän viikon periodissa vuosittain siten, että periodin seitsemän ensimmäistä viikkoa on pääosin ns. lähiopetusta koostuen luokkahuoneopetuksesta sekä erilaisista harjoituksista ja laboratoriotöistä. Opiskelijoilla teetetään lisäksi tänä aikana erilaisia harjoitus- ja projektitöitä. Seitsemän viikon lähiopetusjakson jälkeen seuraa aina viikon tai kahden viikon mittainen tenttijakso, jolloin järjestetään tentit edeltävän lähiopetusjakson aineista.

Elektroniikan opinnot koostuvat suunnittelussa tarvittavien teoreettisten taitojen harjaannuttamisen lisäksi useista laboratorioissa toteutettavista käytännön suunnittelu- ja mittausharjoituksista, joiden lisäksi useissa opintojaksoissa toteutetaan eritasoisia elektronisten järjestelmien suunnitteluun liittyviä projektitöitä. Elektroniikan laboratoriossa opiskellaan elektronisten piirien ja järjestelmien suunnittelua, toteuttamista ja testaamista. Piirisuunnitteluun on käytössä tehokkaat NT-koneet ja modernit suunnitteluohjelmistot. Mittauslaboratoriossa tehdään monipuolisia elektronisiin mittauksiin liittyviä töitä uudenaikaisilla mittalaitteilla. Puolijohdekomponenttien valmistuksen ja prosessoinnin sekä elektroniikkatuotannon harjoituksissa tehdään lisäksi yhteistyötä muiden kotimaisten oppilaitosten kanssa.

Suuntautumisvaihtoehdot

Elektroniikan koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: elektroniikkasuunnittelu sekä elektroniikkatuotanto ja puolijohdetekniikka.

Elektroniikkasuunnittelu

Elektroniikan koulutusohjelman elektroniikkasuunnittelun suuntaustumisvaihtoehdossa opiskelijat opiskelevat syvällisesti sekä digitaalisten että analogisten järjestelmien suunnittelua ja sijoittuvat valmistuttuaan usein yritysten tuotekehitysosastoille suunnittelijoiksi.

Suuntautumisvaihtoehdon pakolliseen opintoihin kuuluu teoreettisen sähkötekniikan opintoja, digitaalista ja analogista piirisuunnittelua, ohjelmointia sekä radio- ja tietoliikennetekniikkaa. Suuntautumisvaihtoehdon valinnaiset opinnot kattavat useita eri elektroniikkasuunnittelun osa-alueita RFID-tekniikasta integroitujen piirien suunnitteluun.

Elektroniikkatuotanto ja puolijohdetekniikka

Elektroniikkatuotannon ja puolijohdetekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään modernin elektroniikan valmistustekniikan erityispiirteisiin keskittyen sekä elektroniikkatuotteiden massavalmistukseen että puolijohdekomponenttien prosessointiin. Kyseisen suuntautumisvaihtoehdon valinneet opiskelijat sijoittuvat tyypillisesti asiantuntijoiksi puolijohdeteollisuuteen tai muihin elektroniikan valmistukseen panostaviin organisaatioihin.

Suuntautumisvaihtoehdon pakollisiin opintoihin kuuluu teoreettisen sähkötekniikan ja elektroniikan perusteiden lisäksi mm. puolijohdefysiikkaa ja elektroniikkatuotannon teoriaa ja harjoituksia. Merkittävä osa suuntautumisvaihtoehdon opinnoista suoritetaan ns. työssäoppimisena, mikä tarkoittaa käytännössä yhtä 20 viikon pituista työjaksoa jossain puolijohdetekniikkaan tai elektroniikkatuotantoon erikoistuneessa yrityksessä (erikseen niin sovittaessa myös muut elektroniikka-alan työtehtävät kelpaavat). Kyseinen työssäoppimisjakso toteutetaan joko kolmannen vuoden keväänä tai neljännen vuoden syksynä ja sille määritellään selkeät oppimistavoitteet yhdessä työnantajan kanssa ja työtehtävistä kootaan selkeä oppimispäiväkirja tai portfolio. Tästä työssäoppimisjaksosta johtuen tätä suuntautumisvaihtoehtoa kutsutaan tuotantopainotteiseksi.

Harjoittelu- ja opinnäytetyö

Tutkintovaatimuksiin kuuluu 20 viikkoa (15+15 op) harjoittelua, joka suoritetaan kesäisin. Harjoittelu poikkeaa edellä esitetystä työssäoppimisesta siten, että oppimistavoitteita ei sovita niin tarkasti eikä harjoitteluaikaa raportoida niin tarkasti. Harjoittelu suoritetaan kahdessa osassa, joista toisen on oltava vähintään 10 viikkoa pitkä. Molemmista harjoitteluajoista tehdään harjoitteluraportti. Tarkemmat tiedot raporttien sisältövaatimuksista löytyvät rekrytointipalveluista.

Sopivaa harjoittelua ovat mm. käyttöönotto-, huolto-, tuotanto-, käyttö-, kehitys- ja suunnittelutehtävät elektroniikka-, tietotekniikka-, tietoliikenne- ja automaatioalan yrityksissä, ohjelmistoyrityksissä ja teollisuuden instrumentointiosastoilla.

Insinöörikoulutuksen loppuvaiheeseen kuuluu opinnäytetyö, joka on laajahko suunnittelu-, tutkimus- tai selvitystyö. Nämä insinöörityöt tehdään useimmiten teollisuusyritysten antamista aiheista, joten ne yhdessä harjoittelun kanssa perehdyttävät opiskelijoita käytännön työtehtäviin jo opiskeluaikana.

Yhteystiedot

Heikki Valmu
elektroniikan koulutusohjelmajohtaja
puh. 020 7553 735
s-posti: heikki.valmu@evtek.fi

Anu Holma
elektroniikan koulutusohjelman assistentti
puh. 020 7553 795
s-posti: anu.holma@evtek.fi

login