suomeksi
in English
Bookmark

TUOTANTOTALOUS

Tuotantotalouden ja logistiikan osaamista tarvitaan menestyvissä organisaatioissa nyt ja tulevaisuudessa!

Koulutusohjelman tavoitteet

Tuotantotalouden opinnoissa yhdistyy tekniikan ja taloudellisen ajattelun osaaminen. Tavoitteena on tarjota sekä kokonaisvaltaisia ajattelutapoja että käytännöllisiä työkaluja yritystoiminnan ja organisaation toiminnan kehittämiseen. Kehitysnäkökulmana on erityisesti prosessien kehittäminen tilaus–toimitusketjuissa.

Koska insinööri usein vaikuttaa esimies- ja johtotehtävissä, kiinnitetään koulutuksessa huomiota johtotehtävien ja henkilöstöasioiden edellyttämiin valmiuksiin. Tavoitteena on antaa tuotantotalouden sekä markkinointi- ja hallintotehtävien edellyttämät perustiedot ja kannustaa yrittäjyyteen. Koulutusohjelmassa pyritään rohkaisemaan oma-aloitteisuutta, luovuutta sekä antamaan valmiuksia projekti- ja ryhmätyöskentelyyn. Myös kirjallisen ja suullisen kielitaidon kehittäminen sisältyy opintoihin.

Opiskelu antaa valmiuksia toimia varsinkin seuraavilla painopistealoilla: kysyntä–tarjonta (Demand–Supply) -ketjujen sekä tuotannollisen yritystoiminnan kehittämisen alalla, tukkukaupan liiketoiminnassa, ohjelmistoliiketoiminnassa, tietotekniikkapalvelussa, kansainvälisessä kaupassa ja kuljetustoiminnan alalla.

Monipuoliset opinnot antavat laaja-alaisen mahdollisuuden sijoittua erilaisiin kehitys- ja asiantuntijatehtäviin verkostoituvassa yrityselämässä. Opiskelija voi suuntautua opiskeluaikanaan oman tavoitteensa, kokemuksensa ja työmarkkinoiden tarpeiden mukaan. Kaiken kaikkiaan koulutus tarjoaa hyvän perustan elinikäiseen oppimiseen: koulutusalaan liittyville jatko-opinnoille ja asiantuntemuksen jatkuvaan ylläpitämiseen.

Opiskelu

Opiskelussa keskitytään tieto-, raha- ja materiaalivirtojen organisoimiseen ja suunnitteluun sekä kehitysmenetelmien ja työkalujen  soveltamiseen eri toimialoilla. Yritystoiminnan kehityshankkeissa sovelletaan kokonaisvaltaista ajattelutapaa.  Opiskeluissa syvennytään lisäksi ainakin yhden toimialan erityispiirteisiin. Toimialoja, joiden erityisominaisuuksiin tuotantotalouden opiskelija voi EVTEKissä syventyä ovat: eLiiketoiminta, elektroniikkateollisuus ja automaatio-, elintarvike-, ympäristö- sekä kemian-, tieto-, tietoliikenne- ja viestintätekniikka.

Koulutusohjelman kaksi ensimmäistä vuotta koostuvat pääasiassa perusopinnoista ja yhteisistä ammattiopinnoista, joiden tavoitteena on luoda matemaattis-luonnontieteellinen ja yleistekninen pohja ammattiopinnoille. Perusopinnoissa kehitetään myös kommunikointitaitoja muun muassa kieliä opiskelemalla.

Ammattiopinnoissa keskeisiä alueita ovat liiketoimintojen kehittäminen, logistiikka sekä tietotekniikka. Koulutusohjelman jokainen opiskelija suorittaa yhteiset ammattiopinnot sekä logistiikan, liiketoiminnan kehittämisen ja tietojärjestelmien moduulin.

Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti projektimuotoista työskentelytapaa. Opiskelijat suorittavat jokaisena neljänä opiskeluvuotenaan ainakin yhden laajahkon projektin. Projekteissa pyritään yhteistyöhön paikallisen yrityselämän kanssa.

Valinnaisen moduulin valinta tapahtuu esitietovaatimusten rajoissa toisen lukuvuoden lopussa. Valinnaisia moduuleita tarjottaessa huomioidaan moduulivalikoiman tarkoituksenmukaisuus kunakin vuonna niin, että riittävän moni opiskelija valitsee tietyt moduulit. Näin saadaan myös lukujärjestysasiat hoidettua mahdollisimman sujuvasti.

Vapaasti valittavia opintojaksoja kuuluu tutkintoon 15 op. Ne voi valita vapaasti EVTEKin tai sen yhteistyöoppilaitosten ja -korkeakoulujen opintotarjonnasta. EVTEK Liiketalouden ja kansainvälisten yhteistyötahojen opetustarjonnan hyödyntäminen on soveltuvilta osiltaan suositeltavaa. Myös kokonaisen valinnaisen ammattimoduulin valinta on mahdollista, kunhan huomioidaan mahdollisten esitietovaatimusten asettamat rajoitukset. Tuotantotalouden koulutusohjelman tavoitteita hyvin täydentäviä opintojaksoja ovat muun muassa kielet ja erityiset yritystalousaineiden opintojaksot.

Harjoittelu ja opinnäytetyö

Tutkintovaatimukseen kuuluu 20 viikon (30 op) harjoittelu, joka suoritetaan pääsääntöisesti kesäisin. Sopivaa harjoittelua ovat tuotanto-, käyttö-, suunnittelu-, palvelu- ja työnjohtotehtävät tuotantolaitoksissa tai palvelutoimintaa harjoittavissa yrityksissä.

Lisätietoja harjoittelusta OVI-portaalissa: Tiedottaminen > Dokumentit > AMK opiskelijat > Harjoittelu ja Opiskelu > Kurssin kotisivu > Harjoittelu 1 ja 2 .

Viimeisen opiskeluvuoden kuluessa tehdään insinöörityö, joka on laajahko tutkimus-, suunnittelu- tai selvitystyö tuotantotalouden joltakin osa-alalta.

Yhteystiedot

Arto Ekström
koulutusohjelmajohtaja
puh. 020 7553 875
arto.ekstrom (at) evtek.fi

Bella Erla
koulutusohjelman assistentti
puh. 020 7553 975
bella.erla (at) evtek.fi

login