suomeksi
in English
Bookmark

AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Automaatiotekniikka on nykyään välttämätöntä kaikilla teollisuuden aloilla. Automaatiota käytetään teollisuuden prosessien, energianhallinnan sekä tuotannon valmistuslinjojen ohjauksessa ja valvonnassa. Teollisuuden lisäksi automaatiota esiintyy myös monissa arkipäivän sovellutuksissa. Automaatiotekniikan osaamisaloja ovat erilaiset mittaukset, ohjaukset, säätötekniikat sekä modernit järjestelmät kuten ohjelmoitavat logiikat, PC-valvomot ja hajautetut automaatiojärjestelmät.

Automaatioinsinööri suunnittelee ja toteuttaa teollisuusprosessien, tuotantolaitteistojen ja tuotteiden automaatiota. Hän vastaa myös tietokonepohjaisten tiedonkeruu-, PC-valvomo- ja automaatiojärjestelmien operoinnista ja kunnossapidosta. Automaatioinsinöörejä työskentelee teollisuuslaitosten lisäksi alan suunnittelu- ja ohjelmistoyrityksissä, maahantuojilla ja tutkimuslaitoksissa. Työtehtävät vaihtelevat tuotekehityksestä, suunnitteluun, ohjelmointiin, tekniseen osto- ja myyntitoimintaan sekä koulutukseen liittyviin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Automaatioinsinöörin erityisosaamisaloja ovat myös tietokonetekniikka, monipuolinen ohjelmisto-osaaminen sekä taloustieteet ja laatuosaaminen.

Koulutusohjelman tavoitteet

Automaatiotekniikan koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet toimia automaatiotekniikan asiantuntijana ja käytännön osaajana erilaisissa alan tehtävissä. Automaatio on erittäin nopeasti uudistuva ja kehittyvä ala. Sen vuoksi se edellyttää alan jatkuvaa seurantaa sekä omien tietojen ja taitojen kehittämistä.

Opiskelu

Insinööriopintojen ohjeellinen kestoaika on ammattikorkeakoulussa neljä vuotta (240 opintopistettä). Koulutusohjelman kaksi ensimmäistä vuotta koostuvat pääasiassa perusaineista (70 op) ja kaikille yhteisistä ammattiaineista (65 op), joiden tavoitteena on luoda vahva matemaattis-luonnontieteellinen ja yleistekninen, tietotekninen sekä kielellinen valmius automaation ammattiopinnoille. Kieliopintojen merkitys on erityisen tärkeä automaatioinsinöörille, joka työtehtävissään joutuu jatkuvasti käyttämään vierasta kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opintoihin sisältyy paljon itsenäisesti tehtäviä laboratorio-, harjoitus- ja projektitöitä. Nämä edellyttävät opiskelijalta aktiivisuutta ja motivaatiota itsenäiseen työskentelyyn. Varsinaisissa syventävissä ammattiopinnoissa (väh. 45 op) koulutusohjelmaan kuuluu kolme suuntautumisvaihtoehtoa: kappaletavara-automaatio, prosessiautomaatio ja automaation informaatiotekniikka. Yhden moduulin vaadittava minimi opintopistemäärä on 15 op. Kolmen suuntautumisvaihtoehdon lisäksi on mahdollista opiskella sähkötekniikkaa ja koneautomaatiota. Opiskelija voi valita ammattiopintoihin myös yhden kokonaisen moduulin (15 op) muista koulutusohjelmista. Näitä ovat pakkaustekniikan, prosessitekniikan, tietotekniikan tai tuotantotalouden moduulit. Moduulin kurssien soveltuminen ammattiaineisiin tulee varmistaa erikseen. Suoritettu vajaa moduuli luetaan vapaasti valittaviin opintoihn. 

Suuntautumisvaihtoehdot

Kappaletavara-automaatio

Kappaletavara-automaation ja robotiikan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija erikoistuu robotiikkaan, robottien ohjausjärjestelmiin, ohjelmoitaviin logiikoihin, moottoriohjauksiin, antureihin ja aistimiin, konenäköön, etäohjelmointiin ja simulointiin sekä erilaisiin robottisovelluksiin, mikrorobotiikkaan ja mekatroniikkaan. Lisäksi opiskelija perehtyy tuotantotekniikkaan, pneumatiikkaan, hydrauliikkaan, kuljetin-, FMS- ja varastojärjestelmiin sekä niiden automaatioon.

Prosessiautomaatio

Prosessiautomaation suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija erikoistuu teollisuuden mittaus- ja  instrumentointitekniikkaan sekä digitaalisten automaatiojärjestelmien prosessi- ja valvomoasemien ohjelmointiin ja operointiin, toimilaitteiden ohjaamiseen ja prosessin automaattisäätöön. Lisäksi opiskelija perehtyy teollisuuden kenttäväyliin, prosessien mallintamiseen ja simulointiin, tietokoneavusteiseen säädön suunnitteluun ja viritykseen sekä erilaisten säätömenetelmien käyttöön (PID, kaskadisäätö, sumea säätö).

Automaation informaatiotekniikka

Automaation informaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija erikoistuu automaation tietotekniikkaan, PC- ja selainvalvomoihin ja ohjelmoitavien logiikoiden PC liityntään. Lisäksi opiskelija perehtyy automaation tietoliikenteeseen, nopeisiin väyliin, tehtaan lähiverkkoihin sekä konenäköön ja kuvankäsittelyyn. Automaation informaatiotekniikassa syvennytään myös  langattomaan automaatioon sekä Internetin/Intranetin hyväksikäyttöön automaatiosovelluksissa.

Harjoittelu- ja opinnäytetyö

Harjoittelu on oleellinen osa opiskelua teknillisessä ammattikorkeakoulussa. Tutkintovaatimuksiin kuuluu 20 viikkoa (15+15 op) harjoittelua, joka suoritetaan pääosin kesäisin. Harjoittelu suoritetaan kahdessa osassa, joista toisen on oltava vähintään 10 viikkoa pitkä. Molemmista harjoitteluajoista tehdään harjoitteluraportti. Tarkemmat tiedot raporttien sisältövaatimuksista löytyvät rekrytointipalveluista.

Sopivaa harjoittelua ovat mm. käyttöönotto-, huolto-, tuotanto-, käyttö-, kehitys- ja suunnittelutehtävät automaatio-, tietotekniikka-, prosessi- tai kappaletavarateollisuusyritysten palveluksessa.

Insinöörikoulutuksen loppuvaiheeseen kuuluu opinnäytetyö, joka on laajahko suunnittelu-, tutkimus- tai selvitystyö. Nämä insinöörityöt tehdään useimmiten teollisuusyritysten antamista aiheista, joten ne yhdessä harjoittelun kanssa perehdyttävät opiskelijoita käytännön työtehtäviin jo opiskeluaikana

Muuta

Automaatiotekniikka on erittäin nopeasti kehittyvä ja laajeneva ala. Siihen kuuluvat yleisesti prosessi- ja kappaletavarateollisuuden digitaaliset automaatio- ja ohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät mittaus- ja toimilaitteet.

Tekniikan kehittymisen vuoksi automaatio sisältää paljon erilaisia älykkäitä, pieniä järjestelmiä, erikoismittalaitteita, ohjaus- tai säätökokonaisuuksia sekä yksikkösäätimiä.

Automaatio sisältää myös PC-pohjaisia kunnossapitojärjestelmiä ja muita eri järjestelmiä, joiden keskinäinen kommunikointi ja integrointi on välttämätöntä. Tiedonsiirron ja tietokantojen hallinta kehittyy nopeasti ja langaton automaatio, Internet ja Intranet yleistyvät sekä uusissa että vanhoissa sovelluksissa.

Kappaletavara-automaatiossa joustavien valmistusjärjestelmien myötä on syntynyt tarvetta ohjata kokonaisia linjoja, soluja ja solujen välistä yhteistoimintaa. Koneiden ja automaation läheisyys on johtanut laajaan tuotekehitystoimintaan, koneiden ominaisuuksien ja käytettävyyden lisääntymiseen sekä tuotteiden laadun parantumiseen.

Yhteystiedot

Antti Liljaniemi
Koulutusohjelmajohtaja
puh. 020 755 3756
s-posti: antti.liljaniemi (at) evtek.fi

Anu Holma

automaatiotekniikan koulutusohjelman assistentti
puh. 020 7553 795
s-posti: anu.holma@evtek.fi

login