suomeksi
in English
Bookmark

MATERIAALI- JA PINTAKÄSITTELYTEKNIIKKA

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka on monipuolinen ala, jossa on mahdollista valita suuntautuminen käytännönläheisistä valmistustehtävistä syvällisiin kehitys- ja tutkimustehtäviin. Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka on välttämätön osa niin perinteisestä rakentamista ja tuotteiden valmistusta kuin uusimpien tekniikan tuotteiden kehittämistäkin. Materiaali- ja pintakäsittelytekniikkaa tarvitaan jatkuvasti tuotteiden ominaisuuksien parantamiseen, viihtyisän elinympäristön luomiseen ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen. Hyvin hoidetuilla materiaalivalinnoilla, pintakäsittelyllä ja korroosiosuojauksella saavutetaan miljardien eurojen kansantaloudelliset hyödyt vuodessa.

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinöörit voivat hakeutua monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin teollisuuden eri aloille. Työ voi olla työn- tai tuotannon johtoa, asiantuntijatehtäviä, suunnittelua, teknistä myyntiä tai markkinointia, opetusta tai kehitys- ja tutkimustehtäviä. Monipuolisen käytännön kokemuksen myötä insinööri voi edetä urallaan tulosvastuulliseksi johtajaksi tai itsenäiseksi yrittäjäksi.

Työpaikka voi olla varsinaisessa alan yrityksessä eli pintakäsittelyä, materiaalien prosessointia tai materiaalien tutkimusta suorittavassa yrityksessä, mutta näiden lisäksi materiaali- ja pintakäsittelytekniikan osaajia tarvitaan myös lukuisissa rakennus-, konepaja-, muovi-, puutuote- ja elektroniikkateollisuuden yrityksissä sekä prosessi- ja kemianteollisuudessa, joissa esimerkiksi kunnossapito ja korroosionesto kuuluvat alan insinöörien tehtäväkenttään.

Koulutuksen tavoitteet

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka perustuu eri tieteenalojen hallitsemiseen, jolle hyvä ammattialan osaaminen rakentuu. Koulutusohjelman perusajatus on yhdistää hyvä materiaalitekninen ja pintakäsittelyosaaminen taloudelliseen kustannusajatteluun, tietoisuuteen alan ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksista, monipuoliseen kielitaitoon ja kykyyn työskennellä ihmisten kanssa.

Valmistunut insinööri osaa suunnitella, johtaa ja valvoa alansa tuotantotoimintaa lakien, asetusten ja standardien mukaisesti. Hän osaa hyödyntää tieto- ja automaatiotekniikan antamia mahdollisuuksia. Koulutus antaa valmiudet myös monipuoliseen viestintään ja viestintävälineiden käyttöön sekä järjestelmälliseen toimintaan ja itsenäiseen päätöksentekoon. Valmistuvat insinöörit osaavat toimia modernissa tuotantoelämässä ja yhteiskunnassa sekä itsenäisesti että tehokkaina ryhmän jäseninä ja pystyvät kansainväliseen yhteydenpitoon ja kaupankäyntiin. He osaavat hyödyntää alansa uusinta tietämystä ja heillä on valmiudet alan uuden tiedon oppimiseen ja elinikäiseen itsensä kehittämiseen. Nämä taidot omaksuneilla insinööreillä on jatkuvasti kysyntää yrityksissä sekä alan tutkimus- ja oppilaitoksissa.

Opiskelu

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka on laaja ja monipuolinen ammattiala, joka edellyttää monien tieteenalojen hallintaa. Perusopinnot sisältävät matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, kieliä sekä taloustieteitä. Kemian ja fysiikan opiskelulla on tärkeä osuus, koska materiaali- ja pintakäsittelytekniikka perustuu näihin. Myös yritystoiminnan ja talousasioiden osaamisella on merkittävä osuus opinnoissa, koska monet pintakäsittelyalan yritykset ovat pieniä tai keskisuuria, jolloin yrityksen palkkaama insinööri on usein alusta alkaen vastuussa yrityksen henkilöstö- ja talousasioista. Insinöörikoulutus kestää neljä vuotta. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opintojen painopiste on perusaineiden opiskelussa, ja varsinaisten ammattiaineiden osuus lisääntyy opintojen edetessä.

Syventymisvaihtoehdot

Ammattiopinnoissa opiskelija voi syventyä teollisiin pintakäsittelyihin, rakennusten pintakäsittelyihin, teolliseen maalaukseen tai materiaali- ja korroosiotekniikkaan.

Teolliset pintakäsittelyt käsittävät teollisessa linjassa tapahtuvat eri teollisuudenalojen käsittelyt kuten sähköpinnoituksen ja kuumasinkityksen, termisen ruiskutuksen sekä kaasufaasipinnoitukset, joita käytetään esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa.

Rakennusten pintakäsittelyihin kuuluvat sisätilojen ja julkisivujen käsittelyt, entistämis- ja saneeraustyöt, rakenteiden palonsuojausmenetelmät sekä rakennusteollisuuden pintakäsittelyt.

Teolliseen maalaukseen sisältyvät metalli- ja puutuotteiden tuotemaalaukset, korroosionestomaalaukset sekä kuljetuskaluston ja puunjalostuksen kuten paperinvalmistuksen pintakäsittelyt.

Materiaali- ja korroosiotekniikassa opitaan tuntemaan erilaisten materiaalien ominaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät, mikä antaa valmiudet materiaalien suorituskyvyn arviointiin, oikeiden materiaalien valintaan, materiaalien vaurioitumisten syiden ymmärtämiseen sekä vaurioitumisen estämiseen.

Harjoittelu- ja opinnäytetyö

Tutkintovaatimukseen kuuluu 20 viikon (30 op) harjoittelu, joka suoritetaan pääsääntöisesti kesäisin.  Harjoittelu on ammattikorkeakouluopiskeluun sisältyvää teoriaa ja käytäntöä yhteen liittävä koulutusvaihe, jonka aikana opitaan soveltamaan teoriaa käytännön työelämän tarpeisiin. Harjoittelun tulee sisältää insinööritehtäviin valmentavaa suorittavaa työtä ja ammattiharjoitteluna esimerkiksi työnjohto-, asiantuntija- tai suunnittelutyötä.

Viimeisenä opiskeluvuotena opiskelija laatii opinnäytteeksi insinöörityön, joka on laajahko suunnittelu-, tutkimus- tai selvitystyö. Siinä hän osoittaa valmiutensa käyttää, yhdistellä ja soveltaa omaksumiaan tietoja ja taitoja. Insinöörityöt laaditaan useimmiten teollisuusyritysten antamista aiheista, joten myös ne perehdyttävät opiskelijoita käytännön työtehtäviin yhdessä harjoittelun kanssa.

Muuta

EVTEKin Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma tarjoaa laajimman ja monipuolisimman pintakäsittelytekniikan koulutuksen Suomessa ja kouluttaa alan asiantuntijoita koko maan tarpeisiin.

Yhteystiedot

Kai Laitinen
materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelman johtaja
puh. 020 7553 788
s-posti: kai.laitinen@evtek.fi

Liisa Heikkilä
Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelman assistentti
puh. 020 7553 791
s-posti: liisa.heikkila@evtek.fi

login