suomeksi
in English
Bookmark

TIETOTEKNIIKKA

Opetussuunnitelmat

2. Aikuiskoulutus: TM07S opetussuunnitelma

Opintojaksokaaviot
1. Nuorisokoulutus 
2. Aikuiskoulutus

Nuorisokoulutuksen lukuvuoden 0708 kurssitiedot
TP04S
TP05S
TP06S
TP07S

HOPS-lomakkeet
1. Nuorisokoulutus
2. Aikuiskoulutus

T= tietotekniikka
P= päivä/nuoriso
M= monimuoto/aikuis/ilta
07S= syksyllä 2007 aloittanut ryhmä

1. Koulutusohjelman yleiskuvaus

Tietotekniikka on informaatioon ja sen käsittelyyn liittyvä tekniikan ala. Tulevaisuudessa kasvavia tietotekniikan alueita ovat mm. tietoturvallisuus, tietoverkkojen integroituminen ja kuluttajalaitteiden käytettävyys. Tietotekniikan insinöörejä toimii mm. tietokoneiden, tietoliikenteen ja elektroniikka-alan teollisuuslaitoksissa, ohjelmistoyrityksissä, telelaitoksissa sekä muiden tekniikan alojen tietoteknisissä tehtävissä. Tehtävät liittyvät tuotekehitykseen, järjestelmien, laitteistojen ja ohjelmistojen suunnitteluun, järjestelmien valmistukseen, testaukseen ja huoltoon, tekniseen osto- ja myyntitoimintaan ja koulutukseen. Lisäksi tietotekniikan insinööreistä monet toimivat asiantuntijatehtävissä talouselämän ja yhteiskunnan eri aloilla.

Tietotekniikan koulutusohjelma tarjoaa kaksi insinööritutkintoon (AMK) johtavaa koulutusmallia: nuorisokoulutuksen ja aikuiskoulutuksen. Nuorisokoulutus ja aikuiskoulutus eroavat toisistaan hakuperusteiden, opetuksen ajankohtien ja lähiopetuksen suhteen. Nuorisokoulutuksessa opetus järjestetään arkisin klo 8.00-17.00 välisenä aikana ja aikuiskoulutuksessa arki-iltaisin klo 16.30-19.45 ja joitakin opintojaksoja lauantaisin klo 9.00-14.15. Aikuiskoulutuksen voi suorittaa päivätyön ohella.

2. Osaamistavoitteet

Koulutuksen ammatillisina osaamistavoitteina on oppia perustiedot ja -taidot tietotekniikan alalla käytettävien laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien rakenteesta ja toiminnasta.

Tietotekniikan insinööri voi suunnata ydinosaamisensa seuraaville osa-alueille:
1. ohjelmistotekniikka
2. tietoliikennetekniikka
3. sulautettu tietotekniikka
4. tietojärjestelmätekniikka
5. tietoturva

Ammatillisten osaamistavoitteiden lisäksi koulutuksen tavoitteena on kehittää yleisiä työelämävalmiuksia, jotka luovat edellytykset työelämään sopeutumiseen, esimies- ja johtotehtävissä toimimiseen, suulliseen ja kirjalliseen viestintään, elinikäiseen oppimiseen sekä uuden tiedon hankintaan ja omaksumiseen. Tällaisia ydinosaamisalueita ovat:
1. Teoreettinen perusta ja matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet
2. Tiedonhankinnan valmiudet ja uuden tiedon seuraaminen ja soveltaminen>
3. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen>
4. Tuotekehitys- ja projektitoiminnan osaaminen
5. Yrittäjyyden, liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen
6. Kansainväliset valmiudet

Alan nopean kehityksen vuoksi tietotekniikan insinööri tarvitsee hyvät oppimistaidot, joihin sisältyvät valmiudet alan kehityksen seuraamiseen ja omien tietojen ja taitojen jatkuvaan kehittämiseen elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Kansainväliset työympäristöt, projektimainen työskentelytapa ja haasteellisten työtehtävien ratkaiseminen edellyttävät insinööriltä hyvien viestintä- ja tiedonhankintataitojen lisäksi arviointi- ja  ongelmanratkaisutaitoja.

3. Oppimisprosessin vuositeemat

Tietotekniikan koulutus ja opiskelijan ammatillinen kasvu muodostuu vuositeemoista ja niihin sidotuista osaamistavoitteista.

1. vuosi: Insinööritieteet ja tietotekniikka 

Osaamistavoitteet:

 • omaksuu teoreettiset, matemaattis-luonnontieteelliset ja käytännön tietotekniset perusvalmiudet
 • omaksuu tietotekniikan perustuntemuksen ammattiopintoja varten

2. vuosi: Tietotekniikan eri osa-alueisiin tutustuminen

Osaamistavoitteet:

 • kehittää ja syventää teoreettisia valmiuksia tietotekniikan erityistarpeita varten
 • kehittää ammatillisia perusvalmiuksia tietotekniikan osa-alueilla

3. vuosi: Tietotekniikan ammatillisten taitojen syventäminen

Osaamistavoitteet: :

 • syventää suuntautumisvaihtoehdon mukaista teknistä tietotaitoa

4. vuosi: Itsenäiseksi asiantuntijaksi kehittyminen

Osaamistavoitteet:

 • kehittää opinnäytetyöhön liittyviä tiedonhankinta-, viestintä- ja projektityötaitoja
 • kehittyy aloittelevaksi ammattilaiseksi syventämällä osaamista omalla erityisalalla

 

4. Opintojen rakenne ja toteutus

Insinööritutkinnon (AMK) kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka vastaa 4 vuoden kokopäiväistä opiskelua. Suoritettavien opintojen laajuuteen ja opiskeluaikaan vaikuttavat opiskelijan aikaisemmat opinnot. Aikaisemmista vastaavista opinnoista voi saada korvaavuuksia ja hyväksi lukemisia.

Tutkinto koostuu perusopinnoista (70 op), ammattiopinnoista (110 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta/aikuiskoulutus: työssäoppimisesta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Kahden ensimmäisen vuoden aikana täydennetään matematiikan, fysiikan, tietojenkäsittelyn, talousaineiden, kielten ja ympäristötekniikan peruskoulutusta sekä aloitetaan ammattiaineiden opiskelu. Kahden viimeisen vuoden opinnot koostuvat valinnaisista ammattiopinnoista (45 op), joista opiskelija valitsee yhden 30 op:n laajuisen suuntautumisvaihtoehdon. Pääaine valitaan yhdestä tietotekniikan neljästä suuntautumisvaihtoehdosta: ohjelmistotekniikka, tietoliikennetekniikka, sulautettu tietotekniikka ja tietojärjestelmätekniikka. Kolmanneksi ammatilliseksi moduuliksi (15 op) opiskelija voi valita toisen valinnaisen ammatillisen moduulin tai mediatekniikan, tuotantotalouden tai elektroniikan koulutusohjelman opintoja.

Vapaasti valittavat opinnot (15 op) voivat koostua tietotekniikan koulutusohjelman, muiden EVTEKin koulutusohjelmien tai muiden korkeakoulujen ja yliopistojen opintojaksoista. 

Opiskelu sisältää lähioppitunteja/luentoja, laboratoriotyötunteja, yksin ja ryhmissä tehtäviä harjoitus- ja projektitöitä sekä omalla ajalla tapahtuvaa itseopiskelua. Laboratorio- ja projektityöt ovat tärkeä osa opiskelua. Laboratoriotyöt syventävät ja havainnollistavat teoriatunneilla käsiteltyjä asioita ja projektien kautta opitaan yhteistyötaitoja, tiedonhankinnan ja tiedonkäsittelyn taitoja,  arviointitaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja.

       

Perusopinnot

 70 op

Ammattiopinnot

 110 op

* yhteiset ammattiopinnot

 65 op

* suuntautumisvaihtoehto

 30 op

* muut ammattiopinnot

 15 op

Vapaasti valittavat opinnot

 15 op

Opinnäytetyö

 15 op

Harjoittelu/Työssäoppiminen

 30 op

YHTEENSÄ

 240 op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Suuntautumisvaihtoehdot

 Ohjelmistotekniikka

  • tietokoneiden ja mikroprosessorien ohjelmistojen sekä käyttöjärjestelmien suunnitteleminen ja kehittäminen
  • mobiilisovellusten kehittäminen Symbian-ympäristöön

Tietoliikennetekniikka

  •  tietokoneiden välinen tiedonsiirto, televerkkojen järjestelmät ja henkilökohtainen tietoliikenne
  •  osa opetuksesta toteutetaan Cisco Networking Academy -verkkoympäristössä

Sulautettu tietotekniikka

  • tietokonetekniikka, mittaustekniikka ja digitaalinen signaalinkäsittely

Tietojärjestelmätekniikka

  •  tietotekniikan uudet menetelmät ja sovellukset sekä tietojärjestelmien tuotepohjaiset ratkaisut
  • web-ohjelmointi, multimedia, elektroniset dokumentit, käytettävyy

Muut ammattiainemoduulit

  •  tietoturvallisuus
  • tuotantotalous
  • Technology Business

 

4.2 Harjoittelu/työssäoppiminen ja opinnäytetyö

Tutkintovaatimuksiin kuuluu 20 viikkoa harjoittelua (30 op). Nuorisokoulutuksessa harjoittelu suoritetaan pääsääntöisesti kesäisin rekrytointipalveluiden ohjeistamalla tavalla. Aikuiskoulutuksessa harjoittelua kutsutaan työssäoppimiseksi ja se suoritetaan koulutusohjelman erikseen ohjeistamalla tavalla. Harjoittelussa sovelletaan koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämään sekä tutustutaan alan keskeisiin työtehtäviin. Tavoitteena on kehittää opiskelijan luovaa ongelmanratkaisukykyä, tiimityötaitoja ja vastuullista toimintatapaa.

Viimeisen opiskeluvuoden aikana tehdään 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka on laajahko suunnittelu-, tutkimus- tai selvitystyö. Opinnäytetyö tehdään useimmiten teollisuusyrityksen antamasta aiheesta, joten se yhdessä harjoittelun kanssa perehdyttää opiskelijaa käytännön työtehtäviin jo opiskeluaikana. Opinnäytetyön tekeminen kehittää erityisesti opiskelijan tiedonhaku- ja tiedonkäsittelytaitoja, ongelmienratkaisutaitoa sekä kykyä arivoida työmääriä. Opinnäytetyöprosessiin sisältyy työn tekemisen ja sen kirjallisen raportoinnin lisäksi suullinen esitelmä ja kypsyyskokeen hyväksytty suorittaminen.

 

Yhteystiedot

Markku Karhu
koulutusohjelmajohtaja
puh.  020 7553 858
markku.karhu@evtek.fi

Ulla Forsström
koulutusohjelman assistentti
puh.  020 7553 926
ulla.forsstrom@evtek.fi

 

Päivitetty 20.8.2007, ulla.forsstrom@evtek.fi

 

login