suomeksi
in English
Bookmark

Kieliopinnot

Suomenkieliset koulutusohjelmat

Tavoitteet

Ammattikorkeakoulun kieliopintojen tavoitteet on määritelty ammattikorkeakouluopinnoista annetussa asetuksessa (352/2003). Asetuksen mukaan opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissaan tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa

1. sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisessä viranomaisessa ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeen, sekä

2. sellainen vähintään yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Kaikille yhteiset opintojaksot

Insinöörikoulutukseen kuuluvat suomen kielen ja viestinnän opinnot (5 op), englannin kielen opinnot (7 op) sekä ruotsin kielen opinnot (3 op).

Opiskelija voi sisällyttää insinöörintutkintoonsa myös valitsemiaan muiden kielten opintojaksoja.

Englannin kieli

Opiskelijat, joilla ei ole lukio-opintoja englannin kielessä tai jotka ovat ylioppilaskirjoituksissa saaneet arvosanan approbatur, osallistuvat opintojensa alussa lähtötasotestiin kielitaitotasonsa määrittelemiseksi. Opiskelijoilta vaadittavien opintojen laajuus määräytyy tasotestin perusteella. Jos testitulos on heikko, opiskelijan tulee osallistua Threshold English -opintojaksoon (3 op), joka parantaa yleisiä valmiuksia englannin kielessä.

Varsinaiset englannin kielen opinnot jakaantuvat kahteen opintojaksoon: työelämän ja tekniikan englanti (4 op) ja koulutusalakohtainen englannin jakso (esim. automaatiotekniikan englanti tai talotekniikan englanti) (3 op), ja niissä painotetaan työelämän kielenkäyttötilanteita sekä yleisteknistä ja alakohtaista kieltä.

Aikuiskoulutuksessa englannin tasotestiin osallistuvat kaikki opiskelijat pääsykokeen yhteydessä. Jos testitulos on heikko, opiskelijan tulee osallistua verkkoperustaiseen Introduction to Engineering English -opintojaksoon (3 op), joka parantaa yleisiä valmiuksia englannin kielessä. Varsinaiset englannin opintojaksot (7 op) järjestetään workshop-muotoisena opiskeluna.

Ruotsin kieli

Opiskelijat, joilla ei ole lukio-opintoja ruotsin kielessä tai jotka ovat ylioppilaskirjoituksissa saaneet arvosanan approbatur, osallistuvat ensimmäisenä lukuvuotenaan lähtötasotestiin kielitaitotasonsa määrittelemiseksi. Jos testitulos on heikko, opiskelijan tulee osallistua ruotsin peruskurssiin (3 op), joka parantaa yleisiä valmiuksia ruotsin kielessä.

Varsinaisia ruotsin kielen opintoja on 3 op: ammattiruotsin opintojakso, joka järjestetään yleensä toisena tai kolmantena lukuvuotena koulutusohjelmasta riippuen. Suorittamalla ammattiruotsin opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa kielitaitolain edellyttämän ruotsin kielen taidon.

Aikuiskoulutuksessa ruotsin tasotesti järjestetään opintojen alussa koulutusohjelmittain ja siihen osallistuvat kaikki opiskelijat. Jos testitulos on heikko, opiskelijan tulee osallistua verkkoperustaiseen inledning till studier i teknisk svenska -opintojaksoon (3 op), joka parantaa yleisiä valmiuksia ruotsin kielessä. Suorittamalla ammattiruotsin (3 op) opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa kielitaitolain edellyttämän ruotsin kielen taidon.

Ruotsin kielen näyttökoe

Opiskelijoiden, joilla on hyvä ruotsin kielen taito, on mahdollista osoittaa taitonsa näyttökokeessa. Koe järjestetään keskiviikkona 9.11.2005 kello 16.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tämä koe järjestetään vain kerran vuodessa, ja sen suorittamalla opiskelija voi osoittaa hallitsevansa kielitaitolain (424/2003) mukaisen ruotsin kielen taidon (arvosanalla tyydyttävä tai hyvä). Kokeen hyväksytty suorittaminen vapauttaa opiskelijan ruotsin kielen opinnoista ammattikorkeakoulussa. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran.

Englanninkieliset koulutusohjelmat

Englanninkielisten koulutusohjelmien suomalaiset opiskelijat opiskelevat suomen kieltä ja viestintää, ruotsia sekä englantia opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutusohjelmien ulkomaalaisille opiskelijoille opetetaan suomea vieraana kielenä sekä englantia. Koska englanninkielisten koulutusohjelmien opiskelijoiden englannin kielen taito testataan pääsykokeiden yhteydessä, heidän opintoihinsa ei kuulu Threshold English -opintojaksoa.

Vapaasti valittavat kielet

Vapaasti valittaviin kieliopintoihin kuuluu erilaisia englannin, saksan, ranskan, espanjan, italian, venäjän, kiinan, japanin ja viron opintojaksoja. Opintojaksovalikoimasta ilmoitetaan kunkin lukukauden alussa kielten ja viestinnän laitoksen ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla (www.evtek.fi/tekniikka/laitokset/kielet).

login