suomeksi
in English
Bookmark

TALOTEKNIIKKA

Talotekniikka on toimivan ja terveellisen asuin- ja työympäristön suunnittelua ja rakentamista ympäristölle ystävällisen uuden teknologian ja tietotekniikan avulla.

Koulutusohjelmasta valmistunut insinööri toimii asiantuntijatehtävissä rakennusalalla, ympäristötekniikassa sekä niiden lähialoilla. Tyypillisiä tehtäviä ovat muun muassa rakennusten suunnittelun, toteutuksen sekä käytön ja huollon tehtävät Suomessa ja ulkomailla, LVI- ja sähköalan tutkimus-, tuotekehitys- ja markkinointitehtävät sekä yhteisöjen ja yhdyskunnan rakennuttamistehtävät.

Tehtävänimike voi olla esimerkiksi sähkö- tai LVI-suunnittelija, projektipäällikkö, työpäällikkö, LVIS-valvoja, ympäristösuojelutarkastaja, tarkastusinsinööri tai rakennuttajainsinööri.

Koulutusohjelman tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle alalla tarvittavat valmiudet sekä kyky ja halu jatkuvaan opiskeluun ja oman ammattialan kehityksen seuraamiseen. Tässä painotetaan LVI- ja sähkötekniikan kokonaisuuden hallitsemista, vaikkakin valmistuvat insinöörit ovat suuntautumisvaihtoehdon mukaan joko LVI-insinöörejä, sähköinsinöörejä tai LVI- ja talotekniikan tuotantopainotteisia insinöörejä. Koulutusohjelmasta valmistunut insinööri toimii asiantuntijatehtävissä rakennusalalla, ympäristötekniikassa sekä niiden lähialoilla. Hänellä on myös kansainvälisen toiminnan edellyttämät perusvalmiudet.

Opiskelu

LVI-tekniikan suunnittelupainotteisessa sekä rakennusten sähkö- ja tietotekniikan suuntautumisvaihtoehdoissa teoreettinen opiskelu on niin syventävää, että se mahdollistaa sijoittumisen esimerkiksi oman alan vaativiin suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviin tai lähialojen insinöörin tehtäviin.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan yhteisten perusopintojen lisäksi yhteiset ammattiaineet, jotka koostuvat perusopinnoista koko LVI- ja sähkötekniikan alalta.

Kahden viimeisen vuoden aikana eri suuntautumisvaihtoehdoissa opiskellaan pääosin omia syventäviä opintojaksoja. Ammattiaineiden opinnot sisältävät kolme, suuntautumisvaihtoehdon mukaista, pakollista moduulia ja yhden valinnaisen moduulin.

Tuotantopainotteisessa LVI- tekniikan suuntautumisvaihtoehdossa opinnot tähtäävät kokonaisuuksien hallinnan lisäksi käytäntöä lähellä oleviin insinööritehtäviin, kuten projektin- ja työnjohtoon sekä tavanomaisten talotekniikkajärjestelmien suunnitteluun.

Suuntautumisvaihtoehdot

• LVI- tekniikka, suunnittelupainotteinen (LVI)
• Rakennusten sähkö- ja tietotekniikka (S) 
• LVI- tekniikka, tuotantopainotteinen (TP)

LVI-tekniikkaan suunnittelupainotteisesti suuntautuneen opiskelijan opintojen keskeiset ammattiaineet liittyvät ilmastointiin, energiantuotantoon ja -jakeluun, rakennusautomaatioon sekä vesi- ja viemärihuoltoon ja kylmätekniikkaan.

Rakennusten sähkö- ja tietotekniikkaan suuntautuneen opiskelijan opintojen keskeiset ammattiaineet liittyvät sähkön jakeluun, valaistukseen, elektroniikkaan sekä erilaisiin rakennusten tietojärjestelmiin ja LVI-järjestelmien energiahuoltoon.

Tuotantopainotteisen LVI –tekniikan opintojen aihepiirit ovat pääosin samat kuin suunnittelupainotteisen insinöörikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdossa. Rakennusten talotekniikan kokonaisuuksien hallinnan ohella painotetaan ihmissuhde- ja esiintymistaitoja.

Lisäksi kaikista suuntautumisvaihtoehdoissa on mahdollista valita syventymiskohteeksi kiinteistötalous ja ylläpito.

Harjoittelu- ja opinnäytetyö

Tutkintovaatimukseen kuuluu 30 opintopisteen harjoittelu, joka suoritetaan pääsääntöisesti kesäisin.

LVI- tekniikan tuotantopainotteinen suuntautumisvaihtoehto sisältää työharjoittelun lisäksi 30 opintopisteen työssäoppimisopintoja.

Lisätietoja harjoittelusta OVI-portaalissa: Tiedottaminen > Dokumentit > AMK opiskelijat > Harjoittelu ja Opiskelu > Kurssin kotisivu > Harjoittelu 1 ja 2

Opinnäytetyönä tehtävä insinöörityö on laajahko tutkimus-, suunnittelu- tai selvitystyö,  ja se tehdään useimmiten teollisuuden antamasta aiheesta.

Yhteystiedot

Info / Lisätietoja:
Opintotoimisto / Espoon yksikkö
EVTEK Teknillinen ammattikorkeakoulu
Vanha maantie 6, 02650 Espoo
puh. 020 7553 850 (opintotoimisto)
puh. 020 7553 500 (vaihde)

Olli Jalonen
talotekniikan koulutusohjelman johtaja
puh. 020 7553 828
olli.jalonen@evtek.fi

Hanna Sulamäki 
Vastuuopettaja, LVI-tekniikka
tuotantopainotteinen suuntautumis-
vaihtoehto
puh. 020 7553 834
tel. +358 02 7553 828
hanna.sulamaki@evtek.fi

Tuulaliina Asumalahti
koulutussuunnittelija
puh. 020 7553 831
tuulaliina.asumalahti@evtek.fi

login